Dàn ý từ bàn luận về phép học em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa học và hành lớp 8 hay nhất

Dàn ý từ bàn luận về phép học em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa học và hành lớp 8 hay nhất

Dàn ý số 1

i. Mở bài:

  • La Sơn Phu Tử đã viết cần phải "theo điều học mà làm".
  • Đó là một trong những phương pháp quyết định tới sự thành công của người học.

II. Thân bài:

  • Học là quá trình ta tiếp thu kiến thức cho bản thân mình thông qua sách vở, quá trình giao tiếp với mọi người xung quanh
  • Rõ ràng từ xưa ông cha ta đã đề cao việc học phải đi đôi với hành
  • Nếu “học” mà không “hành” tức là nắm vững lí thuyết mà thiếu kĩ năng, thiếu kinh nghiệm thực tế, làm việc dễ thất bại, trở thành người vô dụng
  • Ngược lại nếu hành mà không có lí luận, lí thuyết soi sáng và kinh nghiệm đã được đúc kết dẫn dắt thì việc ứng dụng vào thực tiễn sẽ lúng túng
  • Nếu vừa “học” vừa “hành” thì vừa nắm vững lí thuyết vừa có kĩ năng vững vàng, hình thành kinh nghiệm thực tế, ít sai sót, dễ hoàn thành công việc và thành công trong cuộc sống
  • Vậy muốn học và hành có hiệu quả mỗi người cần phải học và hành một cách chân chính.Trước hết, theo La Sơn Phu Tử là phải học lấy cái gốc của tri thức

III. Kết bài:

  • Khẳng định quan điểm của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp luôn đúng ở mọi thời đại
  • Mỗi người hãy lựa chọn cho mình mục đích học tập đúng đắn nhất để đi tới được thành công.

 

Dàn ý số 2

I. Mở bài: giới thiệu vấn đề

– Trong bài "Bàn luận về phép học", La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, một danh sĩ thời Tây Sơn đã nêu lên phép học đúng đắn cho mọi người dựa trên cơ sở phép dạy học của Chu Tử (Chu Đôn Dư – một danh Nho đời Tống bên Trung Quốc).

II. Thân bài

a. Nội dung phép học

– Lúc đầu, học để bồi lấy gốc, sau học đến Tứ thư, Ngũ kinh, Chư sử là những kiến thức cơ bản mở đầu cho quá trình học tập lâu dài.

– Học rộng để mở mang kiến thức, sau đó tóm lược lại cho gọn, lấy những điều học được áp dụng vào thực tế (học để hành).

– Có như vậy thì nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo học có quan hệ tới lòng người, mang lại lợi ích thiết thực cho dân, cho nước.

b. Giải thích

– Trong phép học mà Nguyễn Thiếp đưa ra, có nêu lên mối quan hệ chặt chẽ giữa học và hành. Thế nào là học và hành?

– Học là quá trình tiếp thu những tri thức cơ bản mà nhân loại đã tích lũy được qua hàng ngàn năm, thông qua quá trình hoạt động học tập ở trường, qua sách vở và học ở ngoài đời.

– Hành là vận dụng những kiến thức đã học được vào thực tế công việc cụ thể hàng ngày.

c. Tại sao học với hành phải đi đôi với nhau?

– Mục đích tối cao của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biế, nhằm phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.

– Vì vậy học mà không hành, chỉ nắm lí thuyết mà không vận dụng vào thực tiễn thì việc học trở nên vô ích, mất thời gian, tiền của, công sức mà không mang lại lợi ích thiết thực nào.

– Hành mà không học thì hành không trôi chảy. Nếu chỉ làm việc theo thói quen và kinh nghiệm, không có lí thuyết soi sáng thì năng suất và chất lượng công việc sẽ thấp. Đối với những công việc đòi hỏi phải có trình độ hiểu biết khoa học kỹ thuật thì lại càng phải học và học không ngừng.

– Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học ta sẽ không thể đáp ứng như cầu ngày càng cao của xã hội.

d. Bình luận

– Khẳng định Ý kiến trên của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực tiễn.

– Cốt lõi trong phương pháp học của La Sơn Phu Tử là học đi đôi với hành. Giữa học và hành có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Học đóng vai trò chỉ đạo, soi sáng cho hành. Hành giúp cho con người vận dụng, củng cố, bổ sung và hoàn chỉnh lí thuyết đã học được vào thực tế.

e. Liên hệ với bản thân

- Ra sức học tập lí thuyết và thực hành trên thực tiễn để trở thành người tài.

III. Kết bài

– Học với hành phải đi đôi, không nên coi nhẹ mặt nào. Có như vậy thì hiệu quả học tập và lao động sản xuất mới được nâng cao.

– Ý kiến của La Sơn Phu Tử tuy đưa ra cách đây đã mấy thế kỷ những vẫn là kim chỉ nam cho phương pháp dạy, học trong thời đại ngày nay.

 

Dàn ý số 3

I. Mở Bài

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu nhận định

- Tác giả La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, tác phẩm "Bàn về phép học"

- Mối quan hệ chặt chẽ giữa học với hành

II. Thân Bài

- "Học" là gì?: Là quá trình con người tiếp thu kiến thức, trí tuệ, kỹ năng, kinh nghiệm của nhân loại

- Vai trò của việc học: Trau dồi vốn sống, hoàn thiện nhân cách và làm chủ bản thân, tự khẳng định giá trị của mình, góp phần phát triển xã hội

- "Hành" là gì?: Là quá trình thực hành, vận dụng những kiến thức đã được học, những điều đã được biết vào trong công việc, cuộc sống

- Vai trò của việc hành: Giúp chúng ta va chạm cuộc sống, giàu trải nghiệm và kích thích sự sáng tạo của con người từ đó giúp ta học tập ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn

- Mối quan hệ mật thiết giữa học với hành: Học phải đi đôi với hành, học phải để hành, hai hoạt động này phải gắn liền với nhau, không để tách rời

- Nếu có học mà không có hành: Lý thuyết có cao siêu đến mấy cũng chỉ tốn thời gian, công sức của người học, không giúp ích gì cho công việc, cuộc sống

- Nếu có hành mà không có học: Mọi việc đều không trôi chảy, kém hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu của xã hội

III. Kết Bài

- Khẳng định mối quan hệ giữa học với hành: Học phải đi đôi với hành, nếu tách rời học với hành thì việc học sẽ trở nên vô ích, việc hành sẽ trở nên vô dụng, phương châm này là hoàn toàn đúng đối với mọi cá nhân, cấp độ và thời đại.

Xem nhiều