Đề kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 11 trường THPT Đông Anh lần 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH (Đề thi có 03 trang) KIỂM TRA 1 TIÊT NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN Vật Lý – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH

(Đề thi có 03 trang)

KIỂM TRA 1 TIÊT NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN Vật Lý – Khối lớp 11

Thời gian làm bài : 45 phút

 

Họ và tên học sinh :………………………………………………. lớp : ……………….

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1:  Chọn câu sai.

Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì:

A.  Tia sáng  phản xạ trở lại môi trường n1.

B.  tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

C.  Tia sáng bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

D.  Một phần của tia sáng bị phản xạ tại mặt phân cách.

Câu 2:  Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 45o. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:

A.  D = 12o 58’.                    B.  D = 45o.                         C.  D = 70o 32’.                     D.  D = 25o 32’.

Câu 3:  Theo định luật khúc xạ thì

A.  góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

B.  góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.

C.  tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.

D.  góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.

Câu 4:  Tia sáng đi từ thuỷ tinh chiết suất 1,5 đến mặt phân cách với nước chiết suất , điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là :

A.  i  45048’.                     B.  i  41044’.                    C.  i  62044’.                      D.  i  48044’.

Câu 5:  Cho hai môi trường trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường hai đối với môi trường một là :

A.  n21 = .                        B.  n21 = .                       C.  n21 =                            D.  n21 =

Câu 6:  Nhận định nào sau đây là đúng  về tiêu điểm chính của thấu kính?

A.  Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính;

B.  Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ nằm trước kính;

C.  Tiêu điểm vật chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính.

D.  Tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính;

Câu 7:  Một nguồn sáng điểm được dưới đáy một bể nước sâu 1 m. Biết chiết suất của nước là 1,33. Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló ra trên mặt nước là

A.  hình vuông cạnh 1m.                                                  B.  hình vuông cạnh 1,133 m.

C.  hình tròn bán kính 1 m.                                              D.  hình tròn bán kính 1,133 m.

Câu 8:  Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là

A.  2                                     B.  .                              C.  .                          D.  

Câu 9:  Goùc giôùi haïn igh cuûa tia saùng phaûn xaï toaøn phaàn khi töø moâi tröôøng nöôùc  ñeán maët thoaùng vôùi khoâng khí laø :

A.  62o44’.                           B.  41o48’.                          C.  38o26’.                             D.  48o35’.

Câu 10:  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

A.  nước.                              B.  không khí.                     C.  chính nó.                          D.  chân không.

Câu 11:  Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

 

A.  có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.

B.  luôn lớn hơn góc tới.

C.  luôn nhỏ hơn góc tới.

D.  luôn bằng góc tới.

 

Câu 12:  Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì :

 

A.  không có hiện tượng phản xạ  và khúc xạ.

B.   Chỉ có hiện tượng phản xạ.

C.  Chỉ có hiện tượng khúc xạ 

D.  đồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ.

 

Câu 13:   Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

A.  tani = 1/n                        B.  sini = 1/n                       C.  sini = n                             D.  tani = n

Câu 14:  Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt trong không khí là:

A.  Tia sáng qua thấu kính luôn bị lệch về phía trục chính.

B.  Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính;

C.  Tia sáng tới qua quang tâm thì tia ló đi thẳng;

D.  Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính;

Câu 15:  Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

 

A.  hai mặt phẳng.                   

B.  hai mặt cầu lồi.

C.  hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.

D.  hai mặt cầu lõm.

 

Câu 16:  Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

 

A.  góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

B.  góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.

C.  khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

D.  góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.

 

Câu 17:  Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là

A.  400.                                B.  200.                               C.  300.                                  D.  500.

Câu 18:  Cho chiÕt suÊt cña n­íc n = 4/3. Mét ng­êi nh×n mét hßn sái nhá S nằm ë ®¸y mét bÓ n­íc s©u 2,0 (m) theo ph­¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n­íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng

A.  1,5 (m)                      B.  1,2 (m)                      C.  80 (cm)                       D.  1,6 (m)

Câu 19:  Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới :

A.  luôn bằng 1.                                                              B.  luôn lớn hơn 1.

C.  luôn nhỏ hơn 1.                                                         D.  có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1.

Câu 20:  Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước theo phương đứng. Cá cách mặt nước 40cm, mắt người cách mặt nước 60cm. Chiết suất của nước là 4/3. Mắt người nhìn thấy cá cách mình một khoảng biểu kiến là:

A.  80cm.                             B.  95cm.                            C.  85cm.                              D.  90cm.

Câu 21: Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.                              B. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

C. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.                           D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.

Câu 22: Qua một thấu kính có tiêu cự f= 20cm, ảnh của một vật thật  cách vật 125 cm.  Vật đó không thể cách kính là:

A. 17,5 cm.                         B. 25cm                              C. 100cm.                                    D. 30 cm.

Câu 23: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bới thấu kính bằng 3 lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn 12cm thì thấy ảnh mới vẫn cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính bằng bao nhiêu?

 

A. -8cm

B. 18cm

C. -20cm

D. 20cm

 

Câu 24: Một màn ảnh đặt song song với vật sáng AB và cách AB một đoạn L = 90cm. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f đặt trong khoảng giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính, người ta tìm được hai vị trí của TKcho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau l= 36cm. Tính tiêu cự thấu kính.

 

  1. 18,9cm
  2. 10cm
  3. 24,5 cm
  4. 28cm

 

Câu 25: Vật sáng được đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30 cm. Ảnh của vật qua thấu kính nguợc chiều và cao gấp 2 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là

  A. 30 cm.                                B. 45 cm.                     C. 15 cm.                     D. 20 cm.

—— HẾT ——

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH

(Đề thi có 03 trang)

KIỂM TRA 1 TIÊT NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN Vật Lý – Khối lớp 11

Thời gian làm bài : 45 phút

 

Họ và tên học sinh :………………………………………………. lớp : ……………….

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1:   Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

A.  tani = n                           B.  sini = 1/n                       C.  sini = n                             D.  tani = 1/n

Câu 2:  Một nguồn sáng điểm được dưới đáy một bể nước sâu 1 m. Biết chiết suất của nước là 1,33. Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló ra trên mặt nước là

A.  hình vuông cạnh 1m.                                                  B.  hình tròn bán kính 1,133 m.

C.  hình vuông cạnh 1,133 m.                                          D.  hình tròn bán kính 1 m.

Câu 3:  Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới :

A.  luôn bằng 1.                                                              B.  luôn nhỏ hơn 1.

C.  luôn lớn hơn 1.                                                          D.  có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1.

Câu 4:  Nhận định nào sau đây là đúng  về tiêu điểm chính của thấu kính?

A.  Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính;

B.  Tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính;

C.  Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ nằm trước kính;

D.  Tiêu điểm vật chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính.

Câu 5:  Goùc giôùi haïn igh cuûa tia saùng phaûn xaï toaøn phaàn khi töø moâi tröôøng nöôùc  ñeán maët thoaùng vôùi khoâng khí laø :

A.  62o44’.                           B.  48o35’.                          C.  41o48’.                             D.  38o26’.

Câu 6:  Cho hai môi trường trong suốt đồng tính, chiết suất lần lượt n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường hai đối với môi trường một là :

A.  n21 =                          B.  n21 =                       C.  n21 = .                          D.  n21 = .

Câu 7:  Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là

A.  .                        B.                                 C.  2                                      D.  .

Câu 8:  Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

 

A.  hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.

B.  hai mặt phẳng.                   

C.  hai mặt cầu lõm.

D.  hai mặt cầu lồi.

 

Câu 9:  Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước theo phương đứng. Cá cách mặt nước 40cm, mắt người cách mặt nước 60cm. Chiết suất của nước là 4/3. Mắt người nhìn thấy cá cách mình một khoảng biểu kiến là:

A.  90cm.                             B.  85cm.                            C.  80cm.                               D.  95cm.

Câu 10:  Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt trong không khí là:

A.  Tia sáng qua thấu kính luôn bị lệch về phía trục chính.

B.  Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính;

C.  Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính;

D.  Tia sáng tới qua quang tâm thì tia ló đi thẳng;

Câu 11:  Cho chiÕt suÊt cña n­íc n = 4/3. Mét ng­êi nh×n mét hßn sái nhá S nằm ë ®¸y mét bÓ n­íc s©u 2,0 (m) theo ph­¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n­íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng

A.  80 (cm)                      B.  1,5 (m)                     C.  1,6 (m)                        D.  1,2 (m)

Câu 12:  Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 45o. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:

A.  D = 45o.                          B.  D = 25o 32’.                   C.  D = 12o 58’.                     D.  D = 70o 32’.

Câu 13:  Theo định luật khúc xạ thì

A.  góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.

B.  góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.

C.  góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

D.  tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.

Câu 14:  Tia sáng đi từ thuỷ tinh chiết suất 1,5 đến mặt phân cách với nước chiết suất , điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là :

A.  i  62044’.                     B.  i  45048’.                    C.  i  48044’.                      D.  i  41044’. 

Câu 15:  Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

 

A.  luôn nhỏ hơn góc tới.

B.  có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.

C.  luôn bằng góc tới.

D.  luôn lớn hơn góc tới.

 

Câu 16:  Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

A.  góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.

B.  khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

C.  góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.

D.  góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

Câu 17:  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

A.  chính nó.                        B.  nước.                             C.  chân không.                      D.  không khí.

Câu 18:  Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì :

 

A.  Chỉ có hiện tượng khúc xạ 

B.  không có hiện tượng phản xạ  và khúc xạ.

C.   Chỉ có hiện tượng phản xạ.

D.  đồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ.

 

Câu 19:  Chọn câu sai.

Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì:

A.  tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

B.  Một phần của tia sáng bị phản xạ tại mặt phân cách.

C.  Tia sáng bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

D.  Tia sáng  phản xạ trở lại môi trường n1.

Câu 20:  Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là

A.  200.                                B.  500.                               C.  300.                                  D.  400.

Câu 21: Một vật đặt trước một thấu kính 20 cm cho một ảnh trước thấu kính 10 cm. Đây là

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.                              B. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

C. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.                           D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.

Câu 22: Qua một thấu kính có tiêu cự f= 20cm, ảnh của một vật thật  cách vật 125 cm và cùng chiều với vật.  Vật đó cách kính là:

A. 17,5 cm.                         B. 25cm                              C. 100cm.                                    D. 30 cm.

Câu 23: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bới thấu kính bằng 3 lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn 24 cm thì thấy ảnh mới vẫn cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính bằng bao nhiêu?

 

A. -18cm

B. -36cm

C. 36cm

D. 18cm

 

Câu 24: Một màn ảnh đặt song song với vật sáng AB và cách AB một đoạn L = 72cm. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f đặt trong khoảng giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính, người ta tìm được hai vị trí của TKcho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau l= 36cm. Tính tiêu cự thấu kính.

 

  1. 18,9cm
  2. 13,5 cm
  3. 10cm
  4. 18cm

 

Câu 25: Vật sáng được đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30 cm. Ảnh của vật qua thấu kính cùng chiều và cao gấp 2 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là

  A. 30 cm.                                B. 45 cm.                     C. 15 cm.                     D. 20 cm.

—— HẾT ——

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH

(Đề thi có 03 trang)

KIỂM TRA 1 TIÊT NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN Vật Lý – Khối lớp 11

Thời gian làm bài : 45 phút

 

Họ và tên học sinh :………………………………………………. lớp : ……………….

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1:  Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước theo phương đứng. Cá cách mặt nước 40cm, mắt người cách mặt nước 60cm. Chiết suất của nước là 4/3. Mắt người nhìn thấy cá cách mình một khoảng biểu kiến là:

A.  80cm.                             B.  95cm.                            C.  90cm.                              D.  85cm.

Câu 2:  Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

 

A.  luôn bằng góc tới.

B.  luôn nhỏ hơn góc tới.

C.  có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.

D.  luôn lớn hơn góc tới.

 

Câu 3:  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

A.  chân không.                    B.  chính nó.                       C.  nước.                               D.  không khí.

Câu 4:   Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

A.  tani = n                           B.  sini = n                          C.  tani = 1/n                          D.  sini = 1/n

Câu 5:  Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là

A.  2                                     B.  .                              C.  .                          D.  

Câu 6:  Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

 

A.  góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.

B.  góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.

C.  khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

D.  góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

 

Câu 7:  Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì :

 

A.  Chỉ có hiện tượng khúc xạ 

B.  không có hiện tượng phản xạ  và khúc xạ.

C.  đồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ.

D.   Chỉ có hiện tượng phản xạ.

 

Câu 8:  Cho chiÕt suÊt cña n­íc n = 4/3. Mét ng­êi nh×n mét hßn sái nhá S nằm ë ®¸y mét bÓ n­íc s©u 2,0 (m) theo ph­¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n­íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng

A.  1,2 (m)                       B.  1,6 (m)                     C.  1,5 (m)                       D.  80 (cm)

Câu 9:  Goùc giôùi haïn igh cuûa tia saùng phaûn xaï toaøn phaàn khi töø moâi tröôøng nöôùc  ñeán maët thoaùng vôùi khoâng khí laø :

A.  41o48’.                           B.  38o26’.                          C.  62o44’.                             D.  48o35&

Leave a Comment