ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 9 TRƯỜNG THCS AN CỰU

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 9 ĐỀ 1 Câu 1Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 2 lần và tăng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 9

ĐỀ 1

Câu 1Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 2 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ

A. giảm 16 lần.        

B. tăng  16 lần.         

C. không đổi.

D. tăng 8 lần.

Đáp án: C

Câu 2

Nhận định nào sau đây là không đúng.

Để giảm điện trở của dây dẫn người ta

A. giảm tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.

B. dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.

C. tăng tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.

D. tăng tiết diện của dây dẫn.

Đáp án: A

Câu 3

Địên trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn vì

A. các dây dẫn cùng chiều dài, cùng tiết diện, được làm từ các vật liệu khác nhau thì có điện trở khác nhau.

B. các dây dẫn cùng chiều dài,cùng chất, có tiết diện khác nhau thì có điện trở khác nhau.

C. các dây dẫn cùng tiết diện, được làm từ các vật liệu khác nhau thì có điện trở khác nhau.

D. mọi dây dẫn khác nhau đều có điện trở khác nhau.

Đáp án: A

Câu 4

Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Bạc có điện trở suất rất nhỏ, nên nó dẫn điện kém.

B. Mọi vật liệu dẫn điện đều có điện trở suất bằng nhau.

C. Constantan có điện trở suất lớn nên thường dùng làm dây dẫn.

D. Các vật liệu dẫn điện khác nhau có giá trị điện trở suất khác nhau.

Đáp án: D

Câu 5

Người ta đo điện trở của một dây đồng và một dây vofram, có cùng chiều dài và tiết diện. Điện trở của chúng lần lượt là: R1 = 3,4W,  R2 = 11W. Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Vonfram dẫn điện tốt hơn đồng.

B. Đồng có điện trở suất lớn hơn vonfram.

C. Đồng có điện trở suất nhỏ  hơn vonfram vì R1 nhỏ hơn R2.

D. Đồng có điện trở suất nhỏ  hơn vonfram và nó sẽ dẫn điện kém hơn.

Đáp án: C

Câu 6Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100m, tiết diện S =10-6m2, điện trở suất r = 1,7.10-8 Wm. Điện trở của dây là:

A. 1,7.10-8 W.                              

B. 1,7W.                               

C. 1,7. 10-6 W.      

D. 1,7.10-2W.

Đáp án: B

Moät beáp ñieän coù coâng suaát 1600W söû duïng ôû HÑT 220V (caâu 17,18)

Caâu 7: Cñdñ qua maïch vaø nhieät löôïng beáp toûa ra trong 3 phuùt laø:

 1. I=7,27A; Q=288.000J
 2. I=72,7A; Q=288.000J
 3. I=7,27A; Q=28.800J
 4. I=7,72A; Q=288.000J

Caâu8:Bieát trung bình moåi ngaøy beáp duøng 3 giôø vaø giaù ñieän laø 450ñ/KW.h  Hoûi tieàn ñieän phaûi traû trong moät thaùng (30 ngaøy) laø bao nhieâu ?

 1. 6480 ñoàng
 2. 64800 ñoàng
 3. 86400 ñoàng
 4. Moät keát quaû khaùc

Ngöôøi ta maéc noái tieáp vaøo ñieän trôû R1=12 W  moät ñieän trôû R2 roài noái vaøo maïng ñieän coù HÑT U=120V  (caâu 19,20)

Caâu 9:Bieát doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä I=6A. Giaù trò cuûa R2 vaø nhieät löôïng toûa ra cuûa caùc ñieän trôû trong 4 phuùt laø:

 1. R2=80 W ;    Q=172.800J
 2. R2=0,8 W;    Q=172.800J
 3. R2=8 W ;      Q=172.800J
 4. Moät keát quaû khaùc

Caâu 10: Thay ñoåi giaù trò R2 sao cho coâng suaát tieâu thuï cuûa noù laø lôùn nhaát. Cñdñ qua maïch luùc ñoù vaø giaù trò R2 laø:

a.  I=5A;     R2=12 W

b. I=50A;    R2=120 W

c. I=0,5A;   R2=1,2 W

d. I=5,5A;   R2=12,2W

ĐỀ  2

Câu 1Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40W, điện trở suất r = 0,40.10-6Wm, thì tiết diện của dây là:

A. 0,2.10-7 m2.

B. 0,2.10-8 m2.

C. 0,2.10-6 m2.

D. 0,4.10-6 m2.

Đáp án: C

Câu 2

Một dây dẫn kim loại dài 400m, tiết diện 1mm2 có điện trở 6,8W, điện trở suất  của vật liệu làm dây là:

A. r = 1,7.10-8Wm.

B. r = 2,8.10-8Wm.

C. r = 1,7.10-7Wm.

D. r = 1,7.10-6Wm.

Đáp án: A

Câu 3

Một dây vofram và một dây nicrôm cùng chiều dài và tiết diện. Dây vonfram có điện trở suất là        r1 = 5,5.10-8Wm và có điện trở là R1, dây nicrôm có điện trở suất là r2 = 1,1.10-6Wm và có điện trở là R2. Khi so sánh điện trở của chúng ta có:

A. R1 = 20R2.

B. R2 = 20R1.

C. R1 = 2R2.

D. R2 = 2R1.

Đáp án: B

Câu 4

Một dây đồng và một dây nhôm cùng chiều dài và cùng điện trở. Dây đồng có điện trở suất là           r1 = 1,7.10-8Wm và có tiết diện S1, dây nhôm có điện trở suất là r2 = 2,8.10-8Wm và có tiết diện S2. Khi so sánh tiết diện của chúng ta có

A. S1 = 2,8 S2.

B. S2 = 2,8 S1.

C. S1 = 1,6 S2.

D. S2 =  1,6 S1

Đáp án: D

Câu 5

 Một dây vonfram (điện trở suất r = 5,5.10-8Wm) tiết diện tròn bán kính 0,01mm, điện trở 25W. Chiều dài của dây

A. 0,0143m.

B. 1,43m.

C. 14,3m.

D. 14,3cm.

Đáp án: D

Câu 6Một điện trở mẫu được làm bằng hợp kim nikêlin (điện trở suất r = 0,4.10-6Wm), tiết diện đều 0,2mm2 và gồm 200 vòng quấn quanh một lõi sứ có đường kính 2cm. Giá trị điện trở của nó là:

A. R = 251,2W.

B. R = 25,12W.

C. R = 0,2512W.

D. R = 252W.

Đáp án: B

C©u 7: Mét bÕp ®iÖn c«ng suÊt P =1KW, ®un l­îng n­íc cã nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 200C. Sau 5 phót th× nhiÖt ®é n­íc lªn ®Õn 450C. Ngay sau ®ã bÞ mÊt ®iÖn trong 3 phót. V× vËy nhiÖt ®é n­íc gi¶m xuèng, khi cßn 400C bÕp l¹i tiÕp tôc ®un cho ®Õn khi n­íc s«i. X¸c ®Þnh:

   a. Khèi l­îng n­íc cÇn ®un.

   b. Thêi gian cÇn thiÕt tõ khi b¾t ®Çu ®un cho tíi khi n­íc s«i.

 BiÕt nhiÖt l­îng n­íc to¶ ra m«i tr­êng tû lÖ thuËn víi thêi gian; cho Cn = 4200J/kg.®é .

ĐỀ 3

1. Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm. Từ biểu thức định luật Ôm một HS dựa vào R = U/I phát biểu: Điện trở của một vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu vật dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua. Phát biểu đúng hay sai? Vì sao?

2. Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 5cm. Hỏi tiêu cự của vật kính là bao nhiêu? ảnh trên phim cao bao nhiêu?

3. Hai bóng đèn ghi 110V-60W và 110V-100W. Để mắc chúng vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V ta phải mắc thế nào? Muốn chúng sáng bình thường ta phải mắc thêm một điện trở có giá trị bao nhiêu và mắc thế nào? Hãy vẽ sơ đồ cách mắc.

ĐỀ 4

Giöõa hai ñieåm A vaø B coù HÑT 120V, ngöôøi ta maéc hai ñieän trôû R1, R2 song song vôùi nhau,cñdñ qua chuùng laàn löôït laø I1=6A;  I2=4A (caâu 15,16)

Caâu 1: Tính nhieät löôïng toûa ra treân moåi ñieän trôû trong 10 phuùt theo ñôn vò Jun vaø calo?

 1. Q1=432.000J=130.680 cal;   Q2=228.000J=54.720 cal
 2. Q1=423.000J=101.502 cal;   Q2=228.000J=54.720 cal
 3. Q1=234.000J=56.160 cal;   Q2=228.000J=54.720 cal
 4. Moät keát quaû khaùc

Caâu 2: Neáu duøng hai ñieän trôû naøy maéc noái tieáp vaøo HÑT noùi treân thì nhieät löôïng toûa ra treân caùc ñieän trôû trong thôøi gian 10 phuùt laø:

 1. Q1=691.200J;  Q2=10.368J
 2. Q1=69.120J;  Q2=103.680J
 3. Q1=691.200J;  Q2=1.036.800J
 4. Moät giaù trò khaùc

 

Söû duïng döõ kieän sau :

Duøng moät beáp ñeå ñun 1,5 lít nöôùc coù nhieät ñoä ban ñaàu laø 200C, ngöôøi ta thaáy sai 25 phuùt thì nöôùc soâi. Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua beáp laø 2,5A,hieäu ñieän theá söû duïng laø 220V, nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200J/Kg.ñoä.

Traû lôøi caùc caâu hoûi 3,4

Caâu3:Nhieät löôïng do beáp toûa ra trong thôøi gian ñun nöôùc coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau :

a. Q = 852 KJ

b. Q = 285 KJ

c. Q = 258 KJ

d. Q = 825 KJ

Caâu 4: Hieäu suaát cuûa beáp khi söû duïng laø:

 1. H= 61,1%
 2. H= 63,1%
 3. H= 65,1%
 4. Moät giaù trò khaùc

 Giöõa hai ñieåm A vaø B coù HÑT 120V, ngöôøi ta maéc hai ñieän trôû R1, R2 song song vôùi nhau,cñdñ qua chuùng laàn löôït laø I1=6A;  I2=4A (caâu 5,6)

Caâu 5: Tính nhieät löôïng toûa ra treân moåi ñieän trôû trong 10 phuùt theo ñôn vò Jun vaø calo?

 1. Q1=432.000J=130.680 cal;   Q2=228.000J=54.720 cal
 2. Q1=423.000J=101.502 cal;   Q2=228.000J=54.720 cal
 3. Q1=234.000J=56.160 cal;   Q2=228.000J=54.720 cal
 4. Moät keát quaû khaùc

 

Câu 6Biến trở là một thiết bị có thể điều chỉnh

A. chiều dòng điện trong mạch.

B. cường độ dòng điện trong mạch.

C. đường kính dây dẫn của biến trở.

D. tiết diện dây dẫn của biến trở.

Đáp án: B

Câu 7Khi dịch chuyển con chạy của biến trở, ta có thể làm thay đổi

A. tiết diện dây dẫn của biến trở.

B. điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở.

C. chiều dài dây dẫn của biến trở.

D. chiều dòng điện chạy qua biến trở.

Đáp án: C

Câu 8 Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Biến trở có thể làm cho một bóng đèn trong mạch điện có độ sáng tăng dần lên.

B. Biến trở có thể điều chỉnh âm lượng của máy thu thanh.

C. Biến trở con chạy được quấn bằng dây có điện trở suất nhỏ.

D. Biến trở có thể làm cho một bóng đèn trong mạch điện có độ sáng giảm dần.

Đáp án: C

Câu 9 . Làm thế nào để biến một thanh thép thành một thanh nam châm vĩnh cửu?

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment