ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 9 TRƯƠNG THCS TUYÊN QUANG

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 9 ĐỀ 1 Câu 1: Hai dây  dẫn làm từ hợp kim cùng loại. Dây thứ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 9

ĐỀ 1

Câu 1:

Hai dây  dẫn làm từ hợp kim cùng loại. Dây thứ nhất dài 0,4km, tiết diện 1,6mm2 có điện trở là 7W. Dây thứ hai dài 1km, có điện trở là 1,6W. Tiết diện của dây thứ hai là

A. .           

B. .

C. .        

D. .

Đáp án: D

Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện  qua nó có cường độ 2A. Hỏi chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là bao nhiêu? Biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 6m có điện trở là 2W. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. .            

B. .

C. .             

D. .

Đáp án: B

Câu 3:

Một dây dẫn dài 240m được dùng để quấn thành cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Mỗi đoạn dây dài 1m của dây dẫn này có điện trở

A. .                        

B. .

C. .                    `

D. .

Đáp án: C       

Câu 4: Nói hiệu suất động cơ điện là 97%. Điều này có nghĩa là 97% điện năng đã sử dụng được chuyển hóa thành

          A. cơ năng.                                        B. nhiệt năng.

          C. cơ năng và nhiệt năng.                            D. cơ năng và năng lượng khác.

Câu 5: Ở nhà máy nhiệt điện thì

          A. cơ năng biến thành điện năng.                B. nhiệt năng biến thành điện năng

          C. quang năng biến thành điện năng            D. hóa năng biến thành điện năng

Câu 6: Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là

          A. lò đốt.              B. nồi hơi.            C. bóng đèn.                  D. tua bin.

Câu 7: Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là

          A. nhiên liệu.                 B. nước.                C. hơi nước.                   D. quạt gió.

Câu 8: Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là

          A. tránh được ô nhiễm môi trường.

          B. việc xây dựng nhà máy là đơn giản.

          C. tiền đầu tư không lớn.

          D. có thể hoạt động tốt trong cả mùa mưa và mùa nắng.

Câu 9: Điểm nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm của điện gió?

          A. Không gây ô nhiễm môi trường.             B. Không tốn nhiên liệu.

          C. Thiết bị gọn nhẹ.                                    D. Có công suất rất lớn.

Câu 10: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là

          A. Năng lượng hạt nhân – Cơ năng – Điện năng.

          B. Năng lượng hạt nhân – Cơ năng – Nhiệt năng – Điện năng.

          C. Năng lượng hạt nhân – Thế năng – Điện năng.

          D. Năng lượng hạt nhân – Nhiệt năng – Cơ năng – Điện năng.

ĐỀ 2

Moät maïch ñieän goàm ba ñieän trôû coù giaù trò laàn löôït laø: R1=8 W ; R2=12 W ; R3= 6 W  maéc noái tieáp nhau. Ñaët vaøo hai ñoaïn maïch moät HÑT U= 65V. (caâu 19,20)

Caâu 1:Cñdñ qua maïch laø:

 1. 1,5A
 2. 2,25A
 3. 2,5A
 4. Moät giaù trò khaùc

Caâu 2:HÑT ôû hai ñaàu moåi ñieän trôû laø:

a.  U1=20V;  U2=30V;    U3=15V

b.  U1=30V;  U2=20V;    U3=15V

c.  U1=15V;  U2=30V;    U3=20V

d.  U1=20V;  U2=15V;    U3=30V

Caâu 3:Muoán ñeøn saùng bình thöôøng phaûi ñieàu chænh ñieän trôû cuûa bieán trôû coù giaù trò baèng:

 1. R=8 W
 2. R=6 W
 3. R=4 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Cho maïch ñieän coùcaáu truùc (R nt  R2) //(Rnt R) R1=6 W , R2=8 W ,  R3=3 W . Ñieän trôû RX coù theå thay ñoåi ñöôïc, U= 24V. (caâu 4,5).

Caâu 4:Khi RX= 12 W , doøng ñieän qua caùc ñieän trôû vaø qua maïch laø:

 1. I1=I2=1,6A;  I­3=IX=1,7A;  I=3,3A
 2. I1=I2=1,7A;  I­3=IX=1,6A;  I=3,3A
 3. I1=I2=0,7A;  I­3=IX=0,6A;  I=1,3A
 4. Moät keát quaû khaùc

Caâu 5:Ñeå doøng ñieän qua caùc ñieän trôû laø nhö nhau thì:

 1. RX= 0,11 W
 2. RX= 1,1 W
 3. RX= 11 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Caâu 6: coù hai ñieän trôû 3W  vaø 6W . Coù bao nhieâu caùch löïa choïn ñeå khi maéc noái tieáp moät soá ñieän trôû ta ñöôïc ñoaïn maïch coù ñieän trôû 30W :

 1. 4 caùch
 2. 5 caùch
 3. 6 caùch
 4. 7 caùch

Caâu 7:Ngöôùi ta choïn moät soá loaïi ñieän trôû 2 W vaø 4 W  ñeå gheùp noái tieáp  thaønh ñoaïn maïch coù ñieän trôû toång coäng 16 W . Coù maáy phöông aùn thoûa maõn ?

 1. 2 phöông aùn
 2. 3 phöông aùn
 3. 4 phöông aùn
 4. 5 phöông aùn

Caâu 8: Moät maïch ñieän goàm 3 ñieän trôû maéc noái tieáp. Neáu ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät HÑT 110V thì doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä 2A. Neáu chæ noái tieáp R1 vaø R2 vaøo maïch thì cñdñ laø 5,5A. Coøn Neáu chæ noái tieáp R1 vaø R3 vaøo maïch thì cñdñ laø 2,2A. Giaù trò caùc ñieän trôû laø:

 1. R1=15 W ;  R2=5 W;  R3=35 W
 2. R1=15 W ;  R2=5 W;  R3=35 W
 3. R1=15 W ;  R2=5 W;  R3=35 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Caâu 9:Ñaët moät HÑT U = 60V vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû gheùp song song. Doøng ñieän trong maïch chính laø 2,5A. Bieát R1=2R2 . Giaù trò caùc ñieän trôû laø:

 1. R1=36 W ;  R2=18 W
 2. R1=18 W ;  R2= 9 W
 3. R1=72 W ;  R2= 36 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Caâu 10:Cho maïch ñieän goàm hai ñieän trôû maéc song song. Bieát R1=8 W ; I2=4A;  I=6A. Choïn keát quaû ñuùng:

 1. U=4V;  R2=18 W
 2. U=16V;  R2= 4 W
 3. U=16V;  R2=36 W
 4. Moät giaù trò khaùc

ĐỀ 3

Câu 1: Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

          A. quả bóng bị trái đất hút.

          B. quả bóng đã thực hiện công.

          C. thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng.

          D. một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

Câu 2: Nội dung nào sau đây thể hiện đầy đủ định luật bảo toàn năng lượng?

          A. Năng lượng không tự sinh ra mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.

          B. Năng lượng không tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.

          C. Muốn thu được một dạng năng lượng này thì phải tiêu hao một dạng năng lượng khác.

          D. Muốn thu được một dạng năng lượng này thì phải tiêu hao một hay nhiều dạng năng lượng khác.

Câu 3: Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được

          A. điện năng là 100 J thì sẽ tạo ra quang năng là 10 J.

          B. năng lượng mặt trời là 100 J thì sẽ tạo ra điện năng là 10     J.

          C. điện năng là 10 J thì sẽ tạo ra quang năng là 100 J.

          D. năng lượng mặt trời là 10 J thì sẽ tạo ra điện năng là 100     J.

Câu 4: Trong các nhà máy phát điện, nhà máy nào có công suất phát điện không ổn định nhất?

          A. Nhà máy nhiệt điện đốt than.                  B. Nhà máy điện gió.

          C. Nhà máy điện nguyên tử.                        D. Nhà máy thủy điện.

Câu 5:  Điện trở suất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần: Bạc, đồng, nhôm, Vonfam. Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Vonfam.           

B. Nhôm.             

C. Bạc.

D. Đồng.

Đáp án: C

Câu 6:  Điện trở suất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần: Bạc, đồng, nhôm, sắt. Kim loại nào dẫn điện kém nhất?

A. Sắt.           

B. Nhôm.               

C. Bạc.

D. Đồng.

Đáp án: A

Câu 7:  Dây dẫn có chiều dài ltiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất r, thì có điện trở R được tính bằng công thức      

A. .                    

B. .                      

C. .

D. .

Đáp án: D

Câu 8

Điện trở suất của một vật liệu có giá trị bằng điện trở của một dây dẫn hình trụ làm bằng vật liệu đó, có:

A.Chiều dài 1 m tiết diện đều 1cm.

B. Chiều dài 1m  tiết diện đều 1m2.

C. Chiều dài 1m tiết diện đều 1mm.

D. Chiều dài 1mm tiết diện đều 1mm2.

Đáp án: B

Câu 9Đại lượng nào đặt trưng cho sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn?

A. Điện trở suất.

B. Điện trở.

C. Chiều dài.

D. Tiết diện.

Đáp án: A

Câu 10  Đơn vị điện trở suất là:

A. Ôm trên mét (W/m).

B. Ôm mét (W.m).

C. Mét trên ôm ( m/W).

D. Ôm (W).

Đáp án: B

ĐỀ 4

Maéc moät boùng ñeøn 6V _ 4,5W vaøo hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù HÑT 9V thoâng qua moät ñieän trôû con chaïy ñang söû duïng vôùi trò soá R=10 W (caâu 1,2,3)

Caâu 1:Ñieän trôû cuûa ñeøn vaø cuûa maïch ñieän laø:

 1. Rñ=6 W ;  R=16 W
 2. Rñ=7 W ;  R=17 W
 3. Rñ=8W ;  R=18W
 4. Moät giaù trò khaùc

Caâu 2:Cñdñ trong maïch vaø HÑT giöõa hai ñaàu boùng ñeøn laø:

 1. I=5A;     Uñ=4V
 2. I=0,5A;  Uñ=4V
 3. I=0,5A;  Uñ=40V
 4. Moät keát quaû khaùc

Caâu 3: ñoaïn daây daãn baèng ñoàng (1,7.10-8 W .m), ñoaïn daây daãn baèng nhoâm (2,8.10-8 W .m), coù cuøng chieàu daøi vaø cuøng tieát dieän. So saùnh ñieän trôû hai daây:

 1. Ñieän trôû daây nhoâm nhoû hôn
 2. Ñieän trôû daây nhoâm lôùn hôn
 3. Ñieän trôû hai daây baèng nhau
 4. Khoâng theå so saùnh ñöôïc

 

Caâu 4:Maéc laàn löôït hai ñieän trôû R1 vaø R vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù HÑT 12V thì doøng ñieän qua hai ñieän trôû laàn löôït laø I1=1,5A; I2=2A. Hoûi neáu gheùp song song vaøo hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù HÑT 60V  thì doøng ñieän qua moåi ñieän trôû laø:

 1. I1=7,5A;  I2=10A
 2. I1=10A;  I2=7,5A
 3. I1=0,75A;  I2=1A
 4. Moät keát quaû khaùc

Söû duïng döõ kieän sau :

Duøng moät beáp ñeå ñun 1,5 lít nöôùc coù nhieät ñoä ban ñaàu laø 200C, ngöôøi ta thaáy sau  25 phuùt thì nöôùc soâi. Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua beáp laø 2,5A,hieäu ñieän theá söû duïng laø 220V, nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200J/Kg.ñoä.

Traû lôøi caùc caâu hoûi 13,14

Caâu 5:Nhieät löôïng do beáp toûa ra trong thôøi gian ñun nöôùc coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau :

a. Q = 852 KJ

b. Q = 285 KJ

c. Q = 258 KJ

d. Q = 825 KJ

 

Caâu 6: Hieäu suaát cuûa beáp khi söû duïng laø:

 1. H= 61,1%
 2. H= 63,1%
 3. H= 65,1%
 4. Moät giaù trò khaùc

 

Câu 7

Từ công thức tính điện trở: , có thể tính chiều dài dây dẫn bằng công thức:

A. .

B. .

C. .

D. .

Đáp án: B

Câu 8

Từ công thức tính điện trở: , có thể tính tiết diện dây dẫn bằng công thức:

A. .

B. .

C. .

D. .

Đáp án: A

Câu 9

Từ công thức tính điện trở: , có thể tính điện trở suất của một dây dẫn bằng công thức:

A. .

B. .

C. .

D. .

Đáp án: C

Câu 10

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm đo điện trở các dây dẫn có

A. cùng chiều dài, cùng vật liệu nhưng có tiết diện khác nhau.               

B. cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng có vật liệu khác nhau.

C. cùng tiết diện, cùng vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau.

D. cùng chiều dài, cùng tiết diện và cùng vật liệu.

Đáp án: B

 

 

 

 

               

 

Leave a Comment