ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÝ LỚP 9 TRƯỜNG THCS HƯƠNG THỦY

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT  MÔN VẬT LÝ LỚP 9 ĐỀ 1 Câu 1:  (Chương 1/bài 10/ mức 1) Biến trở hoạt động dựa trên tính …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT  MÔN VẬT LÝ LỚP 9

ĐỀ 1

Câu 1:  (Chương 1/bài 10/ mức 1)

Biến trở hoạt động dựa trên tính chất nào của dây dẫn?

A. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

B. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn.

C. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

D. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với đường kính dây dẫn.

Đáp án: C

Câu 2:  (Chương 1/bài 10/ mức 1)

Trên một biến trở có ghi (50 W – 2,5 A). Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đầu dây cố định của biến trở là

A. U = 125 V.

B. U = 52,5V.

C. U = 20V.

D. U = 47,5V.

Đáp án: A

Câu 3:  (Chương 1/bài 10/ mức 1)

Trên một biến trở con chạy có ghi: 20 – 2A . Ý nghĩa của những số đó là gì?

A. 20là điện trở lớn nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.

B. 20là điện trở lớn nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện nhỏ nhất mà biến trở chịu được.

C. 20là điện trở nhỏ nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.

D. 20là điện trở nhỏ nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện nhỏ nhất mà biến trở chịu được.

Đáp án: A

Câu 4 Một bàn là có ghi 110V-500W có ý nghĩa gì? Có thể mắc nối tiếp bàn là với một bóng đèn 110V-100W để dùng mạng điện 220V được không? Nếu mắc nối tiếp hai dụng cụ đó rồi mắc vào mạng điện 220V thì dụng cụ nào hỏng trư­ớc? Vì sao?

Câu 5 Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện mạch chính có cường độ I' = 1,6A. Hãy tính R1 và R2.

ĐỀ 2

Caâu 1: ñoaïn daây daãn baèng ñoàng (1,7.10-8 W .m), ñoaïn daây daãn baèng nhoâm (2,8.10-8 W .m), coù cuøng chieàu daøi vaø cuøng tieát dieän. So saùnh ñieän trôû hai daây:

 1. Ñieän trôû daây nhoâm nhoû hôn
 2. Ñieän trôû daây nhoâm lôùn hôn
 3. Ñieän trôû hai daây baèng nhau
 4. Khoâng theå so saùnh ñöôïc

Caâu 2:Maéc laàn löôït hai ñieän trôû R1 vaø R2  vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù HÑT 12V thì doøng ñieän qua hai ñieän trôû laàn löôït laø I1=1,5A; I2=2A. Hoûi neáu gheùp song song vaøo hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù HÑT 60V  thì doøng ñieän qua moåi ñieän trôû laø:

 1. I1=7,5A;  I2=10A
 2. I1=10A;  I2=7,5A
 3. I1=0,75A;  I2=1A
 4. Moät keát quaû khaùc

Caâu 3: Neáu duøng hai ñieän trôû naøy maéc noái tieáp vaøo HÑT noùi treân thì nhieät löôïng toûa ra treân caùc ñieän trôû trong thôøi gian 10 phuùt laø:

 1. Q1=691.200J;  Q2=10.368J
 2. Q1=69.120J;  Q2=103.680J
 3. Q1=691.200J;  Q2=1.036.800J
 4. Moät giaù trò khaùc

 

Moät beáp ñieän coù coâng suaát 1600W söû duïng ôû HÑT 220V (caâu 7,8)

Caâu 4: Cñdñ qua maïch vaø nhieät löôïng beáp toûa ra trong 3 phuùt laø:

 1. I=7,27A; Q=288.000J
 2. I=72,7A; Q=288.000J
 3. I=7,27A; Q=28.800J
 4. I=7,72A; Q=288.000J

Caâu 5:Bieát trung bình moåi ngaøy beáp duøng 3 giôø vaø giaù ñieän laø 450ñ/KW.h  Hoûi tieàn ñieän phaûi traû trong moät thaùng (30 ngaøy) laø bao nhieâu ?

 1. 6480 ñoàng
 2. 64800 ñoàng
 3. 86400 ñoàng
 4. Moät keát quaû khaùc

 

Caâu 6 a) Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn? b) Tính điện trở của ấm điện có ghi 220V-1000W khi ấm hoạt động bình thường; c) Dây điện trở của ấm điện trên đây làm bằng nicrôm dài 2m và có tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diện của dây điện trở này.

Câu 7  Điện trở của vật dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của vật dẫn? Viết biểu thức có giải thích tên và đơn vị của các đại lượng trong biểu thức.

 

ĐỀ 3

Ngöôøi ta maéc noái tieáp vaøo ñieän trôû R1=12 W  moät ñieän trôû R2 roài noái vaøo maïng ñieän coù HÑT U=120V  (caâu 9,10)

Caâu 1:Bieát doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä I=6A. Giaù trò cuûa R2 vaø nhieät löôïng toûa ra cuûa caùc ñieän trôû trong 4 phuùt laø:

 1. R2=80 W ;    Q=172.800J
 2. R2=0,8 W;    Q=172.800J
 3. R2=8 W ;      Q=172.800J
 4. Moät keát quaû khaùc

Caâu 2: Thay ñoåi giaù trò R2 sao cho coâng suaát tieâu thuï cuûa noù laø lôùn nhaát. Cñdñ qua maïch luùc ñoù vaø giaù trò R2 laø:

a.  I=5A;     R2=12 W

b. I=50A;    R2=120 W

c. I=0,5A;   R2=1,2 W

d. I=5,5A;   R2=12,2W

Maéc moät boùng ñeøn 6V _ 4,5W vaøo hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù HÑT 9V thoâng qua moät ñieän trôû con chaïy ñang söû duïng vôùi trò soá R=10 W (caâu 11,12,13)

Caâu 3:Ñieän trôû cuûa ñeøn vaø cuûa maïch ñieän laø:

 1. Rñ=6 W ;  R=16 W
 2. Rñ=7 W ;  R=17 W
 3. Rñ=8W ;  R=18W
 4. Moät giaù trò khaùc

Caâu 4:Cñdñ trong maïch vaø HÑT giöõa hai ñaàu boùng ñeøn laø:

 1. I=5A;     Uñ=4V
 2. I=0,5A;  Uñ=4V
 3. I=0,5A;  Uñ=40V
 4. Moät keát quaû khaùc

 

Câu 5

Mắc biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20 vào một mạch điện. Điều chỉnh biến trở để điện trở của nó có giá trị 6, khi đó dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?

A. 30%.

B. 70%.

C. 35%.

D. 33,3%.

Đáp án: A

Câu 6:

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20. Điều chỉnh để dòng điện chạy qua 40% số vòng dây của biến trở thì giá trị của biến trở  khi đó là

A. 4W.

B. 6W.

C. 8W.

D. 10W.

Đáp án: C

Câu 7 : Đặt một vật AB có dạng là một đoạn thẳng nhỏ, cao 2cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 10cm và cách thấu kính 5cm. a) dựng ảnh theo đúng tỉ lệ; b) Ảnh là thật hay ảo; c) Ảnh cách thấu kính bao nhiêu cm? cao bao nhiêu?

Câu 8: Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun-Lenxơ. Áp dụng tính nhiệt lượng tỏa ra trên một điện trở R = 100Ω trong thời gian 1h, khi đặt vào hai đầu điện trở một hiệu điện thế 24V

 

ĐỀ 4

Câu 1:Muoán ñeøn saùng bình thöôøng phaûi ñieàu chænh ñieän trôû cuûa bieán trôû coù giaù trò baèng:

 1. R=8 W
 2. R=6 W
 3. R=4 W
 4. Moät giaù trò khaùc

 

Cho maïch ñieän coù caáu truùc (R1  nt  R2) //(R3 nt RX ) R1=6 W , R2=8 W ,  R3=3 W . Ñieän trôû RX coù theå thay ñoåi ñöôïc, U= 24V. (caâu 14,15).

Câu 2 :Khi RX= 12 W , doøng ñieän qua caùc ñieän trôû vaø qua maïch laø:

 1. I1=I2=1,6A;  I­3=IX=1,7A;  I=3,3A
 2. I1=I2=1,7A;  I­3=IX=1,6A;  I=3,3A
 3. I1=I2=0,7A;  I­3=IX=0,6A;  I=1,3A
 4. Moät keát quaû khaùc

Câu 3:Ñeå doøng ñieän qua caùc ñieän trôû laø nhö nhau thì:

 1. RX= 0,11 W
 2. RX= 1,1 W
 3. RX= 11 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Câu 4 : coù hai ñieän trôû 3W  vaø 6W . Coù bao nhieâu caùch löïa choïn ñeå khi maéc noái tieáp moät soá ñieän trôû ta ñöôïc ñoaïn maïch coù ñieän trôû 30W :

 1. 4 caùch
 2. 5 caùch
 3. 6 caùch
 4. 7 caùch

Câu 5 :Ngöôùi ta choïn moät soá loaïi ñieän trôû 2 W vaø 4 W  ñeå gheùp noái tieáp  thaønh ñoaïn maïch coù ñieän trôû toång coäng 16 W . Coù maáy phöông aùn thaûo maõn ?

 1. 2 phöông aùn
 2. 3 phöông aùn
 3. 4 phöông aùn
 4. 5 phöông aùn

Câu 6 Moät maïch ñieän goàm 3 ñieän trôû maéc noái tieáp. Neáu ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät HÑT 110V thì doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä 2A. Neáu chæ noái tieáp R1 vaø R2 vaøo maïch thì cñdñ laø 5,5A. Coøn Neáu chæ noái tieáp R1 vaø R3 vaøo maïch thì cñdñ laø 2,2A. Giaù trò caùc ñieän trôû laø:

 1. R1=15 W ;  R2=5 W;  R3=35 W
 2. R1=15 W ;  R2=5 W;  R3=35 W
 3. R1=15 W ;  R2=5 W;  R3=35 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Câu 7 :Ñaët moät HÑT U = 60V vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû gheùp song song. Doøng ñieän trong maïch chính laø 2,5A. Bieát R1=2R2 . Giaù trò caùc ñieän trôû laø:

 1. R1=36 W ;  R2=18 W
 2. R1=18 W ;  R2=9 W
 3. R1=72 W ;  R2=36 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Câu 8 :Cho maïch ñieän goàm hai ñieän trôû maéc song song. Bieát R1=8 W ; I2=4A;  I=6A. Choïn keát quaû ñuùng:

 1. U=4V;  R2=18 W
 2. U=16V;  R2=4W
 3. U=16V;  R2=36 W
 4. Moät giaù trò khaùc

Câu 9 Hãy vẽ ảnh của một vật AB (A trên trục chính) AB vuông góc với trục qua một thấu kính hôi tụ tiêu cự 10cm khi: a) AB cách thấu kính 30cm. b) AB cách thấu kính 20cm; c)AB cách thấu kính 15cm. d) Xác định vị trí ảnh và độ cao của ảnh trong các trường hợp trên, biết vật AB cao 1cm.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment