ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÝ LỚP 9 TRƯỜNG THCS THỌ LỘC

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT  MÔN VẬT LÝ LỚP 9 ĐỀ 1 Câu 1 Một biến trở con chạy được mắc nối tiếp với một bóng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT  MÔN VẬT LÝ LỚP 9

ĐỀ 1

Câu 1

Một biến trở con chạy được mắc nối tiếp với một bóng đèn loại 6V – 0,5A rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Khi con chạy ở giữa biến trở thì đèn sáng bình thường.

Điện trở toàn phần của biến trở là

A. 18.

B. 36.

C. 48.

D. 72.

Đáp án: D

Câu 2:

Công suất điện cho biết :

A. Công của dòng điện trong thời gian t.

B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Đáp án: C

Câu 3:

Công  thức nào dưới đây không phải  là công thức tính công suất P  của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I.

A. P  = U.I.

B. P  = .

C. P  = .

D. P  = I 2.R .

Đáp án: B

Câu 4:

Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết

A. công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

B. điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong thời gian 1 phút .

C. công mà dòng điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.

D. công suất điện của dụng cụ khi sử dụng với những hiệu điện thế không vượt quá hiệu điện thế định mức.

Đáp án: A

Câu 5:

Đơn vị của công suất là:

A. Ampe (A)

B. Vôn (V)

C. Oát (W)

D. Jun (J)

Đáp án: C

Câu 6 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là gì? Cho một nam châm thẳng và một ống dây kín. Làm thế nào để có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch.

Câu 7 Cho n điện trở như nhau có giá trị Ro = 2Ω. a) Cần ít nhất bao nhiêu điện trở để mắc chúng thành một đoạn mạch có điện trở Rl = 7,5Ω? Vẽ sơ đồ cách mắc; b) Cần ít nhất bao nhiêu điện trở để mắc chúng thành một đoạn mạch có điện trở R = 0,5Ω ? Vẽ sơ đồ cách mắc.

TRÖÔØNG THCS BÌNH LONG                                                    ÑEÀ KIEÅM TRA MOÂN LYÙ 9

LÔÙP: 9A                                                                                          THÔØI GIAN: 45 PHUÙT                 

TEÂN:   ………………………..

 

I.  KHOANH TROØN CHÖÕ CAÙI ÑÖÙNG TRÖÔÙC CAÂU TRAÛ LÔØI ÑUÙNG(5ñieåm)

 1. Ñöa töø cöïc cuûa hai nam chaâm laïi gaàn nhau :

a. Caùc cöïc cuøng teân seõ huùt nhau.            b. Caùc cöïc khaùc teân seõ ñaåy nhau.

c. Caùc cöïc khaùc teân seõ huùt nhau             d. Caû a,b ñeàu ñuùng            

 1. Ñaët moät kim nam chaâm laïi gaàn moät daây daãn thaúng coù doøng ñieän chaïy qua, kim nam chaâm bò quay ñi moät goùc naøo ñoù laø do doøng ñieän ñaõ taùc duïng leân kim nam chaâm:

a. Löïc haáp daãn            b. Löïc Culoâng             c. Löïc ñieän töø                    d. Troïng löïc

 1. Ñeå xaùc ñònh moät ñieåm trong khoâng gian coù töø tröôøng hay khoâng, ta seõ :

a. Ñaët taïi ñieåm ñoù moät daây daãn coù doøng ñieän              b. Ñaët taïi ñieåm ñoù moät kim nam chaâm

c. Ñaët taïi ñieåm doù moät daây daãn                                     c. Caû a,b ñuùng  

 1. Ñeå bieán moät thanh theùp thaønh moät nam chaâm vónh cöûu ta coù theå :

a. Duøng buùa ñaäp maïnh vaøo thanh theùp                                        

b. Hô thanh theùp treân ngoïn löûa

c. Ñaët thanh theùp trong loøng oáng daây coù doøng ñieän moät chieàu

d. Ñaët thanh theùp trong loøng oáng daây coù doøng ñieän xoay chieàu

 1. Ñöôøng söùc töø cuûa thanh nam chaâm coù chieàu :

a. Ñi ra ôû cöïc Baéc                      b. ñi ra ôû cöïc nam         c. Ñi vaøo cöïc nam          d. Caâu a,c ñuùng

 1. Muoán tìm chieàu ñöôøng söùc töø cuûa oáng daây coù doøng ñieän moät chaïy qua, ta nhôø vaøo quy taéc:

a. Baøn tay traùi           b. Naém tay phaûi          c. Quy uôùc chieàu ñöôøng söùc töø    d. Caâu b,c ñuùng

 1. Muoán tìm chieàu cuûa löïc ñieän töø taùc duïng leân doøng ñieän, ta nhôø

a. Quy taéc naém tay phaûi        b. quy taéc baøn tay traùi     c. Quy öôùc chieàu ñöôøng söùc töø      d. Caû b,c ñuùng    

 1. Ñeå quan saùt töø phoå cuûa nam chaâm ta coù theå duøng vaät lieäu sau :

a. Maït ñoàng           b. Maït nhoâm            c. Maït keõm                  d. Maït saét

 1. Caùch laøm naøo döôùi daây coù theå taïo ra doøng ñieän caûm öùng
 1. Noái hai cöïc cuû pin vaøo hai ñaàu cuûa cuoän daây daãn
 2. Noái hai cöïc cuûa nam chaâm vôùi hai ñaàu cuoän daây daãn
 3. Ñö moät cöïc cuûa  aéc quy töø ngoaøi vaøo trong cuoän daây daãn kín
 4. Ñöa moät cöïc cuûa nam chaâm töø ngoaøi vaøo trong cuoän daây daãn kín.
  1.  Trong cuoän daây daãn kín xuaát hieän doøng ñieän xoay chieàu khi soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây:

a. Luoân luoân taêng          b.Luoân luoân giaûm     c. Luaân phieân taêng giaûm         d. Luoân khoâng ñoåi

 1.  Maùy phaùt ñieän xoay chieàu, baét buoäc phaûi coù caù boä phaän chính naøo ñeå taïo ra doøng ñieän :

a. Nam chaâm vaø loõi saét         b. nam chaâm vaø cuoän daây    c. Truïc quay vaø nam chaâm    d.Caû b,c ñuùng

 1. Baïn Lan chieáu moät tia saùng ñi töø khoâng khí vaøo nöôùc roài ño goùc tôùi vaø goùc khuùc xaï. Haõy chæ ra caëp soá lieäu naøo maø Lan coù theå thu ñöôïc:

a) i = 400  ; r = 600       b) i = 600 ; r = 400       c) i= 900  ; r = 00        d) i=00  ; r = 900

 1. Ñaët moät vaät saùng coù daïng chöõ L vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa thaáu kính hoäi tuï, song song vôùi maët thaáu kính caùch thaáu kính 30 cm. Thaáu kính coù tieâu cöï 15cm. Ta seõ thu ñöôïc aûnh nhö theá naøo ?

a) AÛnh thaät, d'=60cm      b)AÛnh thaät, d'=30cm       c)AÛnh aûo, d'=60cm    d)AÛnh aûo, d'=30cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ÔÛ hình veõ sau:                 S

 

 

                                         KK

                                                nöôùc                                K

                                                                                G

 

 

                                                        E          L 

Tia khuùc xaï laø:

a) Tia IE      b) Tia IL       c)Tia IG          d) Tia IK

15. Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng trong cuoän daây daãn kín:

a) Soá ñöôøng söùc töø qua tieát dieän S cuûa cuoân daây daãn kín lôùn

b) Soá ñöôøng söùc töø qua tieát dieän S cuûa cuoân daây daãn kín ñöôïc giöõ nguyeân khoâng ñoåi.

c) Soá ñöôøng söùc töø qua tieát dieän S cuûa cuoân daây daãn kín thay ñoåi.

d) Soá ñöôøng söùc töø qua tieát dieän S cuûa cuoân daây daãn kín maïnh.

16. Tia song song vôùi truïc chính tôùi thaáu kính phaân kyø, tia loù coù ñaëc ñieåm:

a) Ñöôøng keùo daøi ñi qua tieâu ñieåm      b) Loe roäng ra        c) Truyeàn thaúng        d) Theo phöông baát kyø

17. Tia tôùi ñi qua quang taâm 0 cuûa thaáu kính, tia loù coù ñaëc ñieåm:

a)Truyeàn thaúng theo phöông cuûa tia tôùi  b) Song song vôùi truïc chính  c) Qua tieâu ñieåm  d) baát kyø

II. ÑIEÀN CUÏM TÖØ VAØO CHOÅ TROÁNG ÑEÅ TRÔÕ THAØNH CAÂU ÑUÙNG(1,0 ñieåm)

7.  Ñoái vôùi thaáu kính hoäi tuï:

     Vaät ñaët ngoaøi khoaûng tieâu cöï cho …………………ngöôïc chieàu…………………Vaät ñaët trong khoaûng tieâu cöï cho aûnh aûo……………….vaät    

III. GHEÙP CAÙC PHAÀN  a); b); c)…. vôùi 1, 2, 3… ÑEÅ TRÔÕ THAØNH CAÂU ÑUÙNG:(1,0 ñieåm)

8.  a)Thaáu kính phaân kyù coù                                                        1. chuøm tia loù phaân kyø , neáu keùo daøi

     b) Chuøm saùng song song tôùi thaáu kính phaân kyø cho              caùc tia thì chuùng ñi qua tieâu ñieåm.

     c) AÛnh cuûa vaät taïo bôûi thaáu kính phaân kyø luoân                   2. coù phaàn giöõa moûng hôn phaàn rìa.

                                                                                                    3. naèm trong khoaûng tieâu cöï cuûa                                                                                                                    

                                                                                                       thaáu kính

       IV. GIAÛI THÍCH:(1ñieåm)

 9. Khi ñaët coác thuûy tinh leân caùc doøng chöõ nhìn töø treân xuoáng, ta thaáy caùc doøng chöõ nhoû ñi. Taïi sao ?

VBAØI TOAÙN:(2 ñieåm) Moät vaät saùng AB ñöôïc ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f = 15cm, bieát AB caùch thaáu kính 20cm.

 

a) Veõ aûnh A'B'  cuûa AB

    b)Tính ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh (A' B'/AB = ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑAÙP AÙN

 

 

I. Moãi caâu 0,5 ñieåm

 

CAÂU

a

b

c

d

1

 

X

  

2

 

X

  

3

 

X

  

4

  

X

 

5

X

   

6

X

   

 

II.  Moãi cuïm töø 0,5 ñieåm:

               _ aûnh thaät

               _ vôùi vaät

               _ cuøng chieàu lôùn hôn

 

III.  moãi caâu 0,5 ñieåm:

             _  a.2

             _  b.1

             _  c.3

IV.      Vì  ñaùy coác thuûy tinh coù phaàn giöõa moûng hôn phaàn rìa, gioáng nhö thaáu kính phaân kyø  (1 ñieåm).

 

V. a)

 

 
  

 

 

 

            B 

 

                          F                         0                               F'                                                                              A'

           A 

                                 

 

                                                                                                                          

Veõ ñuùng 1 ñieåm.

 

 

  b)                                                                                                                                                             B'  

          +   d' =  d.f/(d-f) =  20.15/(20-15) =  60   (cm)                    1 ñieåm

 

           +   A'B'/AB = d'/d  =  60/20 =   3                                        1 ñieåm

 

 

ĐỀ3 

Bài 1: Trên một đường đua thẳng, hai bên lề đường có hai hàng dọc các vận động viên chuyển động theo cùng một hướng: một hàng là các vận động viên chạy việt dã và hàng kia là các vận động viên đua xe đạp. Biết rằng các vận động viên việt dã chạy đều với vận tốc 20km/h và khoảng cách đều giữa hai người liền kề nhau trong hàng là 20m; những con số tương ứng đối với hàng các vận động viên đua xe đạp là 40km/h và 30m. Hỏi một người quan sát cần phải chuyển động trên đường với vận tốc bằng bao nhiêu để mỗi lần khi một vận động viên đua xe đạp đuổi kịp anh ta thì chính lúc đó anh ta lại đuổi kịp một vận động viên chạy việt dã tiếp theo?

   Bài 2:  Người ta đặt một viên bi đặc bằng sắt hình cầu bán kính R = 6cm đã được nung nóng tới nhiệt độ  lên mặt một khối nước đá rất lớn ở . Hỏi viên bi chui vào khối nước đá đến độ sâu bao nhiêu? Bỏ qua sự dẫn nhiệt của nước đá và độ nóng lên của đá đã tan. Cho khối lượng riêng của sắt là D = 7800kg/m3, khối lượng riêng của nước đá là D0 = 915kg/m3, nhiệt dung riêng của sắt là C = 460J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá ( tức là nhiệt lượng mà 1kg nước đá ở  cần thu vào để nóng chảy hoàn toàn thành nước ở nhiệt độ ấy) là = 3,4.105J/kg. Thể tích hình cầu được tính theo công thức  với R là bán kính.

   Bài 3:

o

  Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó R0 là điện trở toàn phần của biến trở, Rb là điện trở của bếp điện. Cho R0 = Rb, điện trở dây nối không đáng kể, hiệu điện thế U của nguồn không đổi. Con chạy C nằm ở chính giữa biến trở.

 

  a, Tính hiệu suất của mạch điện. Coi công suất tiêu thụ trên bếp là có ích.

  b, Mắc thêm một đèn loại 6V-3W song song với đoạn AC của biến trở.

  Hỏi muốn đèn này sáng bình thường thì hiệu điện thế U của nguồn và điện trở

 R0 phải thoả mãn điều kiện nào?

ĐỀ 4

Câu 1:

Một bếp điện có điện trở 44 W được mắc vào hiệu điện thế 220V, công suất tiêu thụ của bếp là

A. 176W.

B. 9680W.

C. 264W.

D. 1100W.

Đáp án:  D

Câu2

Khi mắc một điện trở R = 20W vào mạch điện thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Công suất tiêu thụ của điện trở này là:

A. 5W.

B. 10W.

C. 40W.

D. 0,5W.

Đáp án: A

Câu 3Trên bóng đèn có ghi (6V – 3W). Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là

A. 0,5A.

B. 3A.

C. 2A.

D. 18A.

Đáp án: A

Câu 4

Trên một bóng đèn có ghi 110V-55W, điện trở của nó là .

A. 0,5 W.             

B. 27,5W.

C. 2W.                 

D. 220W.

Đáp án: D

Câu 5

Một người mắc một bóng đèn dây tóc loại 110V – 55W vào mạng điện 220V. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Đèn sáng bình thường.

B. Đèn không hoạt động.

C. Đèn ban đầu sáng yếu, sau đó sáng bình thường.

D. Đèn ban đầu sáng mạnh sau đó bị hỏng.

Đáp án: D

Câu 6

Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220V – 40W và bóng 2 loại 220V – 60W. Tổng công suất điện của hai bóng đèn bằng 100W trong trường hợp nào dưới đây?

A. Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 220V.

B. Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 220V.

C. Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 110V.

D. Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 110V.

Đáp án: B

Câu 7

Một bóng đèn có công suất định mức 110W và cường độ dòng điện định mức 0,5A. Để đèn sáng bình thường ta mắc nó vào hiệu điện thế.

A. 110V.

B. 120V.

C. 220V.

D. 240V.

Đáp án: C

Câu 8

Trên một bóng đèn có ghi (12V– 6W) . Chọn câu phát biểu đúng

A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A.

B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A.

C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A..

D. Cường độ dòng điện qua đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.

Đáp án: D

Câu  9

Người ta cần truyền tải một công suất điện 100KW đi xa 90km, với điều kiện hao phí do năng suất tỏa nhiệt trên đường truyền dây không vượt quá 2% công suất cần truyền đi. Người ta dùng dây dẫn bằng đồng có điện trở suất và khối lượng riêng lần lượt là 1,7.10-8 Ωm và 8800kg/m.Tính khối lượng của dây dẫn khi truyền điện năng dưới hiệu điện thế U=6kV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment