Giáo án bài Bài tập soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 17: Bài tập VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LEN XƠ                                 I. MỤC TIÊU:                 1. Kiến thức:                 – Vận dụng định luật …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

17: Bài tập

VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LEN XƠ

               

                I. MỤC TIÊU:

                1. Kiến thức:

                – Vận dụng định luật Jun – Len Xơ để giải đư¬ợc các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kỹ năng:

                – Phân tích tổng hợp kiến thức.

                – Kỹ năng giải bài tập định lượng.

                3. Thái độ:

                – Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.

                – Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm khi thảo luận.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

                1. Chuẩn bị của giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu: Đồ dùng dạy học:

                + Bảng phụ ghi các bài tập.

                2. Chuẩn bị của học sinh:

                Học sinh chuẩn bị trước nội dung ôn tập bài tập ở nhà..

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học nghiên cứu tình huống.

– Dạy học hợp tác.            – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

….

B. Hoạt động hình thành kiến thức                          

C. Hoạt động hình thành kỹ năng              – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm.    – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của GV và học sinh   Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (10 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

+ HS phát biểu và viết biểu thức định luật Jun – Len xơ.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá.

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun – Len xơ.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: làm việc cá nhân để trả lời yêu cầu của GV: phát biểu và viết biểu thức định luật Jun-Len xơ, giải thích ‎ký hiệu và ghi rõ đơn vị của từng đại lượng trong công thức.

– Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm: Cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: Cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Vận dụng định luật Jun-len-xơ để giải một số bài tập.

(HS ghi bảng động)

 

– Công thưc định luật Jun – Len xơ:

Q = I2.R.t

Trong đó: I là cường độ dòng điện (A).

R là điện trở (Ω); t là thời gian dòng điện chạy qua.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

               

C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG (30 phút)

1. Mục tiêu:

– Vận dụng định luật Jun-Len-xơ để tính các đại lượng có liên quan như tính nhiệt lượng tỏa ra, tính hiệu suất.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu, SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm: lời giải mỗi bài tập 1,2,3 theo yêu cầu.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Yêu cầu HS đọc thông tin hướng dẫn trong SGK. Tự giải 3 bài toán 1, 2, 3 theo từng nhóm (bàn), cặp đôi.

– Học sinh tiếp nhận: Đọc thông tin hướng dẫn và giải.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Đọc hướng dẫn và tự tóm tắt, giải theo nhóm (bàn).

+ Nhóm chẵn giải bài 2, nhóm lẻ giải bài 1.

+ Hoàn thành phiếu nhóm.

– Giáo viên: Điều khiển nhóm giải nháp, giải vào bảng nhóm.

Hướng dẫn HS giải bài 3 sau khi gọi HS trình bày hướng giải.

 

– Dự kiến sản phẩm: cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.   1. Bài tập 1

Tóm tắt:

I=2,5A ;  R=80Ω ; P = 500W;  c= 4200J/kg.K

t = 100-25 = 750C

t1 =1s ; t2 = 20p = 1200s  ; t3 =3h.30=90h

V = 1,5l => m = 1,5kg;

a)Q?; H ?      b)T?

Giải

a, Nhiệt l¬ượng mà n¬ước toả ra trong 1s

Q = I2Rt1 = (2,5)2. 80. 1= 500J = 0,5kJ

b,  Nhiệt l¬ượng Q1 cần cung cấp đê đun sôi 1,5l nư¬ớc.

Q1= c.m. t = 1,5.4200.75 = 472500(J)

Nhiệt lư¬ợng mà bếp toả ra trong thời gian 20 phút.

Q2= P.t2 = 500. 1200 = 600 000 (J)

Hiệu suất của bếp:

H=

c, Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày.

A = P.t3 = 500. 30.3= 45000Wh = 45 kWh

Tiền điện phải trả:

T = 45.700 = 31500(đồng)

 

2. Bài tập 2

Tóm tắt:

H = 90%; c = 4200J/kg.K; P = 1000W

t = 100-20 = 800C;  V = 2l => m = 2kg;

a)Qci ?; Qtp ?      b)t?

Giải

a, Nhiệt lượng Q1 cần cung cấp để đun sôi lượng n¬ước trên là:

Q1= cm( t2- t1) = 4200.2.80 = 672000(J)

b, Nhiệt l¬ượng mà ấm điện toả ra.

Từ  công thức H =  Suy ra Qtp =  

Qtp = 

+Thời gian đun nư¬ớc sôi: Vì A = Qtp

Nên suy ra t = 

 

3. Bài tập 3:

a, Tính điện trở của toàn bộ đư¬ờng dây từ mạng điện chung tới nhà.

R =     = 

b, Cư¬ờng độ dòng điện chạy trong dây dẫn

Từ công thức P = UI suy ra

I =  

c, Nhiệt l¬ượng toả ra trên dây dẫn.

Q = I2Rt = (0,75)2.1,36.3.3600 = 826,00 (J)

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động:

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

Về nhà làm bài tập 17.1-17.5/SBT

Xem trước nội dung bài 18: “Ôn tập”.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.              

Leave a Comment