Giáo án bài Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 (tiếp theo) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 8 Cao trào cách mạng tiến tơi tổng khởi nghĩa                                             NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp theo)     II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

8 Cao trào cách mạng tiến tơi tổng khởi nghĩa

                                            NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp theo)

    II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

       I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 Trình bày được  chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

 2. Năng lực

   +  Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ, các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.

Biết sưu tầm tư liệu, tái hiện được các sự kiện lớn của lịch sử dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945.

Nâng cao năng lực phân tích, đánh giá thông qua xem xét các sự kiện lịch sử quan trọng

3. Phẩm chất

Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng những giá trị lịch sử, sự hi sinh lớn lao của các thế hệ cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc.

   II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

    1. Chuẩn bị của giáo viên:

    – Giáo án, tranh ảnh, tư liệu có liên quan, phiếu học tập

    – Máy tính, Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc

    2. Chuẩn bị của học sinh:

    – Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.

    – Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về  thời kỳ 1939-1945

   II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

   1. Ổn định lớp:

   2. Kiểm tra bài cũ.

   3. Bài mới.

   A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về cao trào kháng Nhật cứu nước và cách mạng Tháng Tám

b. Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

Thời gian:  2 phút

c) Sản phẩm: (HS trả lời theo nhận định)

d) Tổ chức thực hiện:

Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

  ? Em có nhận định gì cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nhãi tháng Tám năm 1945 ?

  – Dự kiến sản phẩm (HS trả lời theo nhận định)

   Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.

    GV nhận xét vào bài mới: Sau khi Nhật tiến vào đông Dương và cấu kết với Nhật để thống trị và bóc lột nhân dân ta, đẫn đến nhân dân ta sống dưới hai tầng áp bức bóc lột và nổi đậy đấu tranh giải phóng dân tộc.

   B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

   1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)

a) Mục tiêu: ghi nhớ nguyên nhân vì sao Nhật đảo chính Pháp

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

Thời gian: 15 phút

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên và HS

 Nội dung chính

  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

– Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 1

SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm 1,2: Tại sao Nhật đảo chính Pháp?

+ Nhóm 3,4 :Nhật đảo chính Pháp như thế nào? Kết quả ra sao ?

 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

 Em có nhận xét gì về hành động của quân Nhật?

(giả nhân giả nghĩa,…)

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

– Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

*  Hoàn cảnh

– Thế giới:

+ Đầu 1945, CTTG 2 → giai đoạn kết thúc, Pháp được giải phóng

+ Nhật khốn đốn ở Thái Bình Dương

– Ở Đông Dương Pháp ráo riết hoạt động → âm mưu giành lại địa vị thống trị

→ Nhật đảo chính Pháp →độc chiếm Đông Dương

*  Diễn biến

– Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương

–  Pháp chống cự yếu ớt → đầu hàng

– Sau khi độc chiếm Đông Dương, Nhật tăng  cường chính sách áp bức, bóc lột

→ Nguyên nhân bùng nổ cao trào kháng Nhật cứu nước

   2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

a) Mục tiêu: trình bày được những nét chính về diễn biến  cao trào kháng Nhật

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

Thời gian:  15 phút

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên và HS

Nội dung chính

 1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

– Chia thành  4 nhóm Các nhóm đọc mục 2 SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm 1,2: Khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã có chủ trương ntn để thúc đảy cách mạng ptriển?

+ Nhóm 3,4: Tại sao Đảng ta quyết định phát động cao kháng Nhật cứu nước?

 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra như thế nào?

(từ giữa tháng 3, k/n từng phần xuất hiện ở nhiều địa phương,…)

Giữa lúc cao trào kháng Nhật dâng cao, Đảng đã có chủ trương gì? Tác dụng chủ trương đó?

GV. Hướng dẫn h/s khai thác H.38 (SGK trang 91)

?Em có nhận xét gì về cao trào kháng Nhật cứu nước trước ngày tổng khởi nghĩa?

(sôi nổi, quyết liệt, làm tê liệt bộ máy chính quyền bù nhìn, tạo nên khí thế sẵn sàng khởi nghĩa trong cả nước)

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

– Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung và đánh giá

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày, GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

* Chủ trương của Đảng:

– Ngày 9/3/1945, Hội nghị mở rộng của Đảng

+ Ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”:

+ Xác định kè thù chính: FX Nhật

– Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”

* Diễn biến cao trào kháng Nhật

– Giữa tháng 3/1945,khởi nghĩa từng phần ở nhiều địa phương

+ Cao – Bắc – Lạng và nhiều châu huyện được giải phóng

+ Ở nthôn –thành thị, Việt Minh diệt bọn tay sai Việt gian

– Ngày 15/4/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp:

+ Thống nhất llượng vũ trang → VNGPQ

+ Lập ủy ban quân sự Bắc Kỳ

– Ngày 4/6/1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời

– Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”

→ Tạo khí thế sục sôi, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước

     C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

Thời gian 8 phút

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

      d) Tổ chức thực hiện:

GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy,  cô.

     Câu 1.Lập bảng thống kê các sự kiện quan trọng từ tháng 4- 6/1945

     Câu 2. Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

   Dự kiến sản phẩm

Thời gian

Sự kiện

   3.4 Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

    – Mục tiêu: vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay.

 -Phương thức hình thành: câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới

? Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương và khẩu hiệu như thế nào để đưa phong trào cách mạng đi lên? 

 -Thời gian 5 phút

  – Dự kiến sản phẩm

* Để đưa phong trào cách mạng đi lên, Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương và khẩu hiệu:

Chủ trương của Đảng:

-Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.

– Ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945)

– Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.

– Hình thức đấu tranh: từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu tình thị uy, vũ trang du kích và sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.

Khẩu hiệu:

Thay khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp” bầng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.

– Đưa ra khẩu hiệu “thành lập chính quyền cách mạng” và khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

   – GV giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà tìm hiểu và hoàn thành bài tâp

   + Học bài cũ theo câu hỏi SGK

   + Đọc, soạn Bài. 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 …. nước VNDC cộng hòa

Leave a Comment