Giáo án bài Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 7 Cao trào cách mạng tiến tơi tổng khởi nghĩa  THÁNG TÁM NĂM 1945                             I.  MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941)   I. MỤC …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

7 Cao trào cách mạng tiến tơi tổng khởi nghĩa

 THÁNG TÁM NĂM 1945

                            I.  MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941)

  I. MỤC TIÊU

     1. Kiến thức:  học sinh trình bày  được:

     –  Hoàn cảnh ra đời, chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Vai trò của  Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng

      2. Năng lực

    – Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.

+ Vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. HS biết nhận xét, đán giá, rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay

     3. Phẩm chất

     – Giáo dục lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin vào Đảng.

    – Sống có trách nhiệm để xây dựng quê hương đất nước

  II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

    1. Chuẩn bị của giáo viên:

    –  Máy tính, Giáo án, tranh ảnh, tư liệu có liên quan, phiếu học tập

     Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc,Ảnh đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

    2. Chuẩn bị của học sinh:

    – Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.

    – Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về  phong trào dân chủ thời kỳ năm 1945

   III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

      A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

  a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về

  b. Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

     Thời gian:  2 phút

   c) Sản phẩm:

   d) Tổ chức thực hiện:

   – Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về  phong trào dân chủ thời kỳ 1945

  ? Em có nhận định gì về tình hình nước ta năm 1945 ?

  – Dự kiến sản phẩm (HS trả lời theo nhận định)

   Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.

    GV nhận xét vào bài mới :Bước sang năm 1941 cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang giai đoạn mới quyết liệt hơn .Tháng 6-1941 Đức tấn Công Liên Xô cuộc chiến tranh thế giới lần thứ Hai thay đổi tính chất .Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương Hồ Chí Minh về nước :28-1-1941 Người trực tiếp chủ trì hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ VIII người sáng lập ra mặt trận Việt Minh .Mặt trận Việt Minh trực tiếp chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng Tám năm 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa 1945.

   B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

    1. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh

a) Mục tiêu: ghi nhớ hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

Thời gian:  10 phút

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên và HS

Nội dung chính

  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

– chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK ( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm chẵn:Tình hình thế giới ?

+ Nhóm lẻ:Tình hình trong nước  ?

 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

Tình hình thế giới trong thời gian này có gì khác có gì khác so với thời kỳ trước?

Đảng chủ trương thành lập Mật trận Việt Minh trong hoàn cảnh như thế nào?

GV. Nhắc lại hành trình của NAQ từ 1911.Ngày 28/1/1941, về nước triệu tập Hội nghị TƯ 8

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

– Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

* Thế giới:

– Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô → thế giới hình thành 2 trận tuyến

– Cuộc đấu tranh của ndân ta là 1 bộ phận của trận tuyến Dân chủ

* Trong nước:

– Nhân dân ta sống dưới 2 tầng áp bức của Pháp -Nhật → mâu thuẫn dân tộc sâu sắc

+ Hậu quả của chính sách áp bức, bóc lột của Nhật – Pháp làm cho đời sống của nhân dân ta vô cùng cực khổ, điêu đứng. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ở Việt Nam với đế quốc Pháp – Nhật trở nên sâu sắc

– Ngày 28/1/1941, NAQ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

2. Hội nghị TƯ 8

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ những nội dung chính của hội nghị trung ương VIII

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

Thời gian:  10 phút

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên và HS

Dự kiến sản phẩm  

  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

– chia thành  nhóm chẵn lẻ. Các nhóm đọc mục 2 SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm chẵn: Thời gian, địa điểm của Hội nghị TƯ 8?

+ Nhóm lẻ: Nêu nội dung chủ yếu của hội nghị TW 8

 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

GV. Giới thiệu về Pác Bó, qua đó giáo dục h/s ý thức bảo vệ di tích lịch sử cách mạng (xác định kẻ thù, khẩu hiệu đấu tranh, Mặt trận…)

?Em có nhận xét gì về chủ trương của Đảng trong thời kỳ này?

(tiếp tục ctrương chuyển hướng HN VI, chuyển hướng kịp thời,..)

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

– Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

– Thời gian: 10 đến 19/5/1941

– Địa điểm: Pác Bó (Cao Bằng)

– Nội dung:

+ Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc

+ Khẩu hiệu: “Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất”

+ Chủ trương thành lập: Mặt trận Việt Minh

– Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập

→ Hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

3: Hoạt động của Mặt trận Việt Minh

a) Mục tiêu: ghi nhớ hoạt động của Mặt trận Việt Minh

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

Thời gian:  10 phút

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên và HS

Dự kiến sản phẩm

  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

– chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 3

SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm chẵn:Để xây dựng, phát triển lực lượng chính trị Việt Minh đã làm gì? Kết quả đạt được?

+ Nhóm lẻ:Việt Minh đã làm gì để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị k/n?

 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

Sau khi thành lập Mặt trận Việt Minh đã làm gì?

(xây dựng lực lượng, chuẩn bị k/n)

                Em có nhận xét gì về hình ảnh của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân?

(ảnh lễ tuyên thệ của 34 chiến sỹ do đ/c Võ Nguyên Giáp làm Đội trưởng – Tại khu rừng Trần Hưng Đạo – Cao Bằng).

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

– Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

* Xây dựng lực lượng chính trị:

– Lập các Hội cứu quốc → tập hợp quần chúng

– Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước nhất là ở Cao – Bắc – Lạng

– Đẩy mạnh công tác báo chí cách mạng của Đảng, Việt Minh → tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng

* Xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị k/n:

– Năm 1941, thành lập Cứu quốc quân → phát động ctranh du kích ở Bắc sơn –Vũ Nhai

– Tháng 5/1944, ra chỉ thị sắm sửa vũ khí.

– Ngày 22/12/1944, lập Đội Việt Nam TTGPQ

* Xây dựng căn cứ cách mạng:

Mở rộng căn cứ Cao -Bắc

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Mặt trận VIỆT minh

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc ngiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi trắc nghiệm thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

      d) Tổ chức thực hiện:

   GV sử dụng hệ thống câu hỏi để kiểm tra sự ghi nhớ và hiểu bài của từng học sinh

Câu 1: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Câu 2: Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. 19/5/1940.     B. 19/5/1942.     C. 19/5/1941.     D. 19/5/1943.

Câu 3: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

A. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.

B. Thực hiện “Người cày có ruộng”.

C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.

D. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”

Câu 4: Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì?

A. Đội du kích Bắc Sơn.  B. Đội du kích Đình Bảng.

C. Đội du kích Ba Tơ.       D. Đội du kích Võ Nhai.

Câu 13: Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là ở đâu?

A. Lạng Sơn        B. Cao Bằng        C. Thái Nguyên  D. Bắc Kạn

Câu 5: Nhà thơ Tố Hữu viết

“Ba mươi năm bước chân không mỏi

Mà bây giờ mới tới nơi”

Đó là hai câu thơ viết về quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người về Tổ Quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào và ở đâu?

A. Ngày 28/2/1941, tại Tân Trào, Tuyên Quang.  

B. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.

C. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.              

D. Ngày 28/1/1942, tại Tân Trào, Tuyên Quang.

Câu 6: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?

A. Từ 10-15/5/1941          B. Từ 10-25 /5/1941        

C. Từ 10-29/5/1941                                            D. Từ 10-19/5/1941

Câu 7: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B. Mặt trận Liên Việt.

C. Mặt trận Đồng minh.

D. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

Câu 7: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức tại đâu?

A. Bắc Kạn           B. Tân Trào (Tuyên Quang)

C. Bắc Sơn (Lạng sơn)     D. Pác Bó (Cao Bằng)

Câu 8: Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?

A. Bắc Kạn.          B. Cao Bằng        C. Lạng sơn         D. Hà Giang.

Câu 9 : Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 22/12/1945.   B. 22/12/1944.   C. 22/12/1943.   D. 22/12/1942.

Câu 10: “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”, đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập

A. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.

D. Các tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG _ MỞ RỘNG

  a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

 b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận bạn bè hoàn thành bài tập ở nhà

  c) Sản phẩm học tập: bài tập

 d) Cách thức tiến hành hoạt động

Câu hỏi: Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào? Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám năm 1945?

 Nhận xét về chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Hội nghị TƯ 8?

Dự kiến sản phẩm:

Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh:

Tháng 6- 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô,  trên thế giới hình thành hai trận tuyến: Một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, I-ta -li -a, Nhật. Ngay từ đầu, cuộc chiến của nhân dân ta đã là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ.

Nhận thấy, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến có lợi cho cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã thể hiện sự nhạy bén chính trị quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1945) nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước phất cao ngọn cờ độc lập dân tộc.

Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám năm 1945:

Xây dựng lực lượng chính trị: vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân vào mặt trận cứu quốc

Xây dựng lực lượng vũ trang: thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và sau hợp nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân, thành lập các trung đội cứu quốc quân.

Xây dựng căn cứ địa cách mạng. Căn cứ địa cách mạng Việt Bắc ra đời là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

Chuẩn bị để tiến tới Tổng khởi nghĩa: phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

=> Như vậy, cho đến đầu năm 1945, sự chuẩn bị của mặt trận Việt Minh cho cuộc tổng khởi  nghĩa cơ bản đã hoàn thành. Một bầu không khí tiền khởi nghĩa đã sục sôi trong cả nước.

   – GV giao nhiệm vụ cho học sinh

   + Học bài cũ theo câu hỏi SGK

    + Đọc, soạn Bài. 22. Cao trào … năm 1945 (tiếp)

Leave a Comment