Giáo án bài chữ q, qu môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện viết: q, qu . I. MỤC TIÊU:                       – HS  viÕt ®óng, viÕt ®Ñp c¸c chữ: Q, Qu        – HS cã ý thøc …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện viết: q, qu .

I. MỤC TIÊU:               

       – HS  viÕt ®óng, viÕt ®Ñp c¸c chữ: Q, Qu

       – HS cã ý thøc viÕt ®óng , viÕt ®Ñp.

      – RÌn cho HS  tÝnh kiªn tr× trong häc tËp.

II . §å dïng: – Ch÷ mÉu

III . C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc :

1. Khởi động:

– GV cho HS hát.

2.Hoạt động:

Ho¹t ®éng 1: LuyÖn viÕt b¶ng con.

B­íc 1: H­íng dÉn viÕt ch÷: Q.

– GV ®­a ch÷ mÉu yªu cÇu HS nªu cÊu t¹o , ®é cao, réng cña ch÷ Q.

– GV nhËn xÐt.

– GV viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh.

– GV cho HS viÕt bµi.

– GV gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng .

B­íc 2:LuyÖn viÕt : Qu.

– GV ®­a ch÷ mÉu.

– GV viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh.

– GV cho HS viÕt bµi.

Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS viÕt  vµo vë.

– GV cho HS ®äc bµi.

– GV cho HS nh¾c nhë t­ thÕ tr­íc khi viÕt.

– GV cho HS viÕt bµi.

– GV theo dâi, h­íng dÉn HS yÕu.    

– HS hát.

– HS nªu.HS kh¸c nhËn xÐt.

-HS  nªu l¹i qui tr×nh viÕt.

– HS viÕt b¶ng  con.

– HS quan s¸t, nhËn xÐt, cÊu t¹o, ®é cao, réng tõng con ch÷.

– HS  nªu l¹i qui tr×nh.

– HS viÕt vµo b¶ng con.

– 2 HS ®äc.

Luyện viết: Ng, Ngh .

I. MỤC TIÊU:               

       – HS  viÕt ®óng, viÕt ®Ñp c¸c chữ: Ng. Ngh

       – HS cã ý thøc viÕt ®óng , viÕt ®Ñp.

      – RÌn cho HS  tÝnh kiªn tr× trong häc tËp.

II . §å dïng: – Ch÷ mÉu

III . C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc :

1. Khởi động:

– GV cho HS hát.

2.Hoạt động:

Ho¹t ®éng 1: LuyÖn viÕt b¶ng con.

B­íc 1: H­íng dÉn viÕt ch÷: Ng.

– GV ®­a ch÷ mÉu yªu cÇu HS nªu cÊu t¹o , ®é cao, réng cña ch÷ Ng.

– GV nhËn xÐt.

– GV viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh.

– GV cho HS viÕt bµi.

– GV gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng .

B­íc 2:LuyÖn viÕt : Ngh.

– GV ®­a ch÷ mÉu.

– GV viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh.

– GV cho HS viÕt bµi.

Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS viÕt  vµo vë.

– GV cho HS ®äc bµi.

– GV cho HS nh¾c nhë t­ thÕ tr­íc khi viÕt.

– GV cho HS viÕt bµi.

– GV theo dâi, h­íng dÉn HS yÕu.    

– HS hát.

– HS nªu.HS kh¸c nhËn xÐt.

-HS  nªu l¹i qui tr×nh viÕt.

– HS viÕt b¶ng  con.

– HS quan s¸t, nhËn xÐt, cÊu t¹o, ®é cao, réng tõng con ch÷.

– HS  nªu l¹i qui tr×nh.

– HS viÕt vµo b¶ng con.

– 2 HS ®äc.

Luyện viết: Tr, Tre .

I. MỤC TIÊU:                

       – HS  viÕt ®óng, viÕt ®Ñp c¸c chữ: Tr, Tre.

       – HS cã ý thøc viÕt ®óng , viÕt ®Ñp.

      – RÌn cho HS  tÝnh kiªn tr× trong häc tËp.

II . §å dïng: – Ch÷ mÉu

III . C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc :

1. Khởi động:

– GV cho HS hát.

2.Hoạt động:

Ho¹t ®éng 1: LuyÖn viÕt b¶ng con.

B­íc 1: H­íng dÉn viÕt ch÷: Tr.

– GV ®­a ch÷ mÉu yªu cÇu HS nªu cÊu t¹o , ®é cao, réng cña ch÷ Ng.

– GV nhËn xÐt.

– GV viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh.

– GV cho HS viÕt bµi.

– GV gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng .

B­íc 2:LuyÖn viÕt : Tre.

– GV ®­a ch÷ mÉu.

– GV viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh.

– GV cho HS viÕt bµi.

Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS viÕt  vµo vë.

– GV cho HS ®äc bµi.

– GV cho HS nh¾c nhë t­ thÕ tr­íc khi viÕt.

– GV cho HS viÕt bµi.

– GV theo dâi, h­íng dÉn HS yÕu.    

– HS hát.

– HS nªu.HS kh¸c nhËn xÐt.

-HS  nªu l¹i qui tr×nh viÕt.

– HS viÕt b¶ng  con.

– HS quan s¸t, nhËn xÐt, cÊu t¹o, ®é cao, réng tõng con ch÷.

– HS  nªu l¹i qui tr×nh.

– HS viÕt vµo b¶ng con.

– 2 HS ®äc.

– HS viÕt bµi vµo vë « li.

 

Leave a Comment