Giáo án bài đây là trường học của em môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài đây là trường học của em môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§2: đây là trường học của em.

i. mục tiêu:

1. Hiểu và sử dụng được các từ  ngữ: Cổng trường, phòng học, sân chơi, nhà vệ sinh,….

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Đây là trường học, Trường của em có phòng học

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Các em vào lớp ! Các em ngồi vào chỗ ! các em ra chơi ! Các em nói theo cô !.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

- Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

* Hát múa trò chơi.

Hoạt động 2

Khám phá

*Học nói từ và mẫu câu

Hoạt động 3:

Luyện nghe.

            - HD HS chơi trò chơi nhảy dây, cho HS chơi.

- Nhận xét – Tuyên dương.

- Lấy tay chỉ vào tranh vẽ để cung cấp các từ: đây là tranh vẽ trường học, cái bạn, cột cờ,…

- Các em nói theo cô !

- HD hs nói các từ ngữ:

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Trường em có những cảnh vật gì?

- YC HS  quan sát tranh, trao đổi và trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ gì?

- HD từng cặp trả lời

- Nhận xét

* Luyện nói câu:

- GV chỉ vào tranh và nói:

+ Đây là trường học của em. Trường học của em có lớp học, sân trường.

- Cho HS thực hiện theo cặp.

- Nhận xét – tuyên dương.

- YC HS quan sát tranh và TLCH:

+ Tranh vẽ gì?

+ Đó là bức tranh số mấy?  - Quan sát chơi.

- Quan sát, theo dõi, lắng nghe.

- Đồng thanh.

- HS: Phòng học, cổng trường, sân trường,…

- Quan sát tranh, trao đổi và trả lời câu hỏi:

- Thực hiện.

- Nghe và thực hiện

- Thực hiện.

- Quan sát tranh và thực hiện theo GV

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: a

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ a.

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ b.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ a

- Cho HS quan sát chữ a

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

a

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ a

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

a

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- HS quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:   GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

                         HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và sử dụng được các từ  ngữ: Cổng trường, phòng học, sân chơi, nhà vệ sinh,….

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Đây là trường học, Trường của em có phòng học

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Các em vào lớp ! Các em ngồi vào chỗ ! các em ra chơi ! Các em nói theo cô !.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4.

Hỏi và đáp

Hoạt động 5:

 Nói đúng tiếng Việt

            *Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Đây là gì?

+ Trường học của em có gì?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

+ Đây là gì?

+ Trường học của em có gì

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Đây là trường học của em

+Trường học của em có phòng học, có cây,..

….

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

+ Đây là trường học của em

+Trường học của em có phòng học, có cây,..

….

- Nói theo tranh: con kiến, bến cảng, cổng trường, nhóm trưởng.

- Nghe và thực hiện

IV.Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều