Giáo án bài đề kiểm tra cuối học kì 1 môn toán sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ĐỀ : đề kiểm tra cuối học kì 1  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC: 2020 – 2021    ĐIỂM …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ĐỀ : đề kiểm tra cuối học kì 1

 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

 ĐIỂM

                NHẬN XÉT………………………………………………

…………………………………………………………….

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: ( 1 điểm ) Số ? 

 

 

333        

 

 

Câu 2: ( 1 điểm ) Viết số còn thiếu vào ô trống :

 a.

                4              5

b.

 

5                              7

 

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1 điểm)

a.                   + 4 = 7  (1 điểm )

A. 3                                                                                        B. 0

C. 7                                                                                         D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A. >                                        B. <                        C. =

 

Câu 4:  (1 điểm)  5 + 0 – 1 = ?            

  A. 4                      B. 5                            C. 6     

Câu 5:  ( 1 điểm )

 

Hình trên có….khối hộp chữ nhật

 

Câu 6:  ( 1 điểm )  nối với hình thích hợp

 

A.            hình vuông

 

B.            hình chữ nhật

 

Bài 7 (1 điểm): Tính:

2 + 5 = ….             3 + 4 = ….                            

9 – 3 = ….             8 – 5 = ….                            

Bài 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình tam giác

….hình tròn

 

 

Bài 9 (1 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2              5 … 3 = 2              

5 … 4 = 1               5 … 4 = 9              

Bài 10: (1 điểm)  

  

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

 

Câu 1: ( 1 điểm ) Số ? 

 

 

 

333        

 

 

Câu 2: ( 1 điểm ) Viết số còn thiếu vào ô trống :

 a.

3              4              5

b.

 

5              6              7

 

 

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1 điểm)

a.                   + 4 = 7  (1 điểm )

A. 3        (0,5 điểm)                                                          

 

b.   B. <                                

 

Câu 4:  (1 điểm)  5 + 0 – 1 = ?            

  A. 4                      

Câu 5:  ( 1 điểm )

 

Hình trên có 8 khối hộp chữ nhật

 

Câu 6:  ( 1 điểm )  nối với hình thích hợp

 

C.            hình vuông

 

D.            hình chữ nhật

 

Bài 7 (1 điểm): Tính:

2 + 5 = 7( 0.25 điểm)                        3 + 4 = 7( 0.25 điểm)       

9 – 3 = 6( 0.25 điểm)                        8 – 5 = 3( 0.25 điểm)       

Bài 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

5 hình tam giác

8 hình chữ nhật

 

Bài 9 (1 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 + 1 = 2                5 – 3 = 2                

5 – 4 = 1 5 + 4 = 9               

Bài 10: (1 điểm)     Viết phép tính thích hợpvào ô trống:

8 + 2 = 10

Leave a Comment