Giáo án bài Gia đình em môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 13 –           Nhiệm vụ 1: Gia đình em –           Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách nuôi duõng các mối quan hệ trong gia đình Hoạt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 13

–           Nhiệm vụ 1: Gia đình em

–           Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách nuôi duõng các mối quan hệ trong gia đình

Hoạt động 1: Giói thiệu gia đình em

a.         Mục tiêu: HS giới thiệu gia đình bên nội, bên ngoài của mình và chia sẻ ý nghĩa của mình đối với bản thân.

b.         Nội dung:

–           Giới thiệu gia đình bên nội, bên ngoại của mình

–           Ke về một số hoạt động trong gia đình bên nội, bên ngoại của em và ý nghĩa của gia đình với em

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIẾN SẢN PHẨM

* Nhiệm vụ 1: Giói thiệu gia đình bên nội, bên ngoại của mình

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành nhóm 6 HS, lần lượt từng HS trong nhóm giới thiệu về gia đình bên nội, bên ngoại theo sơ đồ mình đã chuân   I. Giói thiệu gia đình em

1. Giói thiệu gia đình bên nội, bên ngoại của mình

–           Gia đình bên nội của em gồm: ông bà nội, các bác, các anh chị, cô, chú,…

–           Gia đình bên ngoại gồm : ông bà 

bị hoặc ảnh gia đình.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

* Nhiệm vụ 2: Ke về một số hoạt động trong gia đình bên nội, bên ngoại của em và ý nghĩa của gia đình đối vói em

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu lần lượt từng HS chia sẻ trong nhóm theo 2 vòng:

•           Vòng 1: Ke về một số hoạt động em tham gia cùng gia đình bên nội, bên ngoại của em.

•           Vòng 2: Chia sẻ ý nghĩa của gia đình đối với mình, 

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và

thảo luận •

+ Nhóm HS trình diễn trước lớp các tình huống đã thực hành.

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thục hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài 

Hoạt động 2: Tìm hiêu các nuôi dưõng các môi quan hệ trong gia đình

a.         Mục tiêu: giúp HS khám phá những cách thức nuôi dưỡng mối quan hệ trong gia đình. Từ đó, giúp HS biết cách nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình mình.

b.         Nội dung:

–           Chia sẻ những việc làm nuôi dưỡng quan hệ gia đình.

–           Chia sẻ cảm xúc của em về nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHẦM

* Nhiệm vụ 1: Chia sẻ nhũng việc làm     II. Tìm hiếu các nuôi dưõng các

nuôi dưỡng quan hệ gia đình.

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu mồi nhóm thảo luận, đưa ra việc làm cụ thể về sự quan tâm, chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình theo 6 cách của ý 1, nhiệm vụ 2,

trang 34 SGK.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

* Nhiệm vụ 2: Chia sẻ cảm xúc của em về nuôi dưõng mối quan hệ gia đình

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

– GV chia lớp thành 6 nhóm, 6 HS/ nhóm và yêu cầu lần lượt từng HS trong nhóm chia sẻ việc đáng nhớ nhất mình đã làm thể hiện sự quan tâm, nuôi dưỡng tình cảm với các thành viên trong đại gia đình bên nội, bên ngoại. Em ấn tượng cách của bạn nào nhất? – GV hỏi – đáp nhanh: Khi được quan tâm, chăm sóc, các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy như thế nào? Bán thăn em cảm thấy thế nào khi quan tăm, chăm sóc các thành viên trong gia đình?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập + HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. + HS ghi bài.

Leave a Comment