Giáo án bài hình vuông – hình tròn môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file hình vuông – hình tròn hình tam giác- hình chữ nhật (2 tiết) I. Mục tiêu   : 1. Phát triển các kiến thức. – Có biểu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

hình vuông – hình tròn

hình tam giác- hình chữ nhật

(2 tiết)

I. Mục tiêu   :

1. Phát triển các kiến thức.

– Có biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật

2. Phát triển các năng lực 

– Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho

-Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)

– Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

II. Chuẩn bị :

– Bộ đồ dùng học toán 1.

– Các  mô hình  hình vuông , hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khăn tay hình vuông, đĩa hình tròn, mô hình biển báo giao thông, hình tam giác, khung tranh hình chữ nhật.

– Sưu tầm đồ vật thật, tranh ảnh đồ vật có các dạng hình trên

III. Các hoạt động dạy học :

Tiết 1

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :

2. Khám phá

– Quan sát khăn tay có dạng hình vuông và nói : Chiếc khăn này có dạng hình vuông

– Giới thiệu mô hình bìa hình vuông và nói: Đây là hình vuông

-Tương tự  giới thiệu với chiếc đĩa tròn và mô hình hình tròn để giới thiệu hình tròn

– Tiếp tục với biển báo giao thông và mô hình tam giác để giới  thiệu hình tam giác;  Khung tranh hình chữ nhật để dẫn đến giới thiệu HCN

– Đưa cả 4 mô hình cho  đọc tên từng hình.

 -Kết luân.

3. Hoạt động:

* Bài 1: Mỗi đồ vật có dạng gì

–  nêu yêu cầu của bài.

– Quan sát các hình vẽ, nêu tên từng đồ vật

-HD  ghép với các hình thích hợp

–  mời  lên bảng chia sẻ       

– Hát

– Lắng nghe

-Quan sát

-Lắng nghe

-Quan sát 4 hình trên trong hình vẽ và đọc tên từng hình

-Nhắc lại y/c của bài

-Quan sát.

– Làm vào vở BT.

            –  Nêu miệng

* Bài 2: Nhận dạng hình

–  Nêu yêu cầu của bài.

– Quan sát các hình vẽ, nêu yêu cầu từng hình

-HD  tìm

–  Cho  báo cáo kết quả

* Bài 3: Nhận dạng hình

–  Nêu yêu cầu của bài.

– Tìm trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tròn, bao nhiêu hình vuông?

–  Cùng  nhận xét

3.Củng cố, dặn dò

– Nhấn lại nội dung bài

– Quan sát.

   – Tìm hình tròn, tam giác , hình vuông ,hình chữ nhật

– Làm việc theo nhóm đôi.

– Báo cáo ,nhận xét bạn

–  Quan sát 

–  Tìm và nối số

–  Nhận xét bạn

Tiết 2

1. Khởi động- Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :

* Bài 1:  Nhận biết hình đã học

 – Nêu yêu cầu của bài.

–  Đếm và ghi kết quả ra giấy

 –  Mời  lên bảng chia sẻ ,cùng  nhận xét

* Bài 1:  Nhận biết hình đã học

 –  Nêu yêu cầu của bài.

–  Đếm xem có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

Lưu ý đếm hình tam giác:  có 1 hình tam giác lớn gồm 4 hình tam giác nhỏ

–  Đếm và ghi kết quả ra giấy

 * Bài 3: Nhận dạng hình

– Nêu yêu cầu của bài.

– Tìm trong từng hình có bao nhiêu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật?

–  Tìm và trả lời

*Tương tự cho  tìm với bức tranh b, và c

* Bài 4: Nhận dạng hình

–  Nêu yêu cầu của bài.

– Tìm trong hình vẽ hình nào không phải là hình vuông

–  Mời  lên bảng chia sẻ

– Cùng  nhận xét

3.Củng cố,dặn dò:Nhấn lại nội dung bài, dặn dò

– Hát

– Lắng nghe

–  Nhìn hình nhận biết và đếm

– Ghi kết quả ra giấy

– Nhìn hình nhận biết và đếm

– Ghi kết quả ra giấy

–  Nhận xét bạn

–  Quan sát 

-Tìm hình

– Trả lời

–  Nhắc lại y/c của bài

–  Nêu miệng

–  Nhận xét bạn

           

Leave a Comment