Giáo án bài Hoạt động hình thành kiến thức thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 12 Hoạt động hình thành kiến thức I.CHÍNH SÁCH  KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC D N PHÁP ( 1897 – 1914 ) …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

12 Hoạt động hình thành kiến thức

I.CHÍNH SÁCH  KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC D N PHÁP ( 1897 – 1914 )

a) Mục tiêu: Trình bày được bộ máy của Pháp đặt ở Đông Dương và VN; chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

b) Nội dung : Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

 d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động dạy và học

Kiến thức cơ bản

Mục 1:  Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục tiêu: Nắm được bộ máy của Pháp đặt ở Đông Dương và VN

Phương thức : Hoạt động nhóm

Tổ chúc hoạt động

B1: GV chia cả lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau

-Nhóm 1,2 Bộ máy cai trị của TDP ở Việt Nam được tổ chức như thế nào?

-Nhóm 3,4:Tổ chưc bộ máy nhà nước VN cuối thế kỷ X I X đầu thế kỷ X X có đặc điểm gì?

– Nhóm 5,6: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Đông Dương đầu thế kỷ XX và rút ra hệ thống chính quyền của Pháp

B2. HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi.

B3. HS báo cáo thảo luận

B4. HS nhận xét , đánh giá kết quả của bạn.

-GV bổ sung phần nhận xét , đánh giá kết quả phần thực hiện nhiệm vụ  học tập của học sinh

– Chính xác hóa kiến thức đã hình thành cho học sinh

Mục 2: Chính sách kinh tế

Mục tiêu:HS nắm được Pháp áp dụng chính sách khai thác . Mục đích chính sách đó.

Phương thức: Hoạt động nhóm

Tổ chức hoạt động:

B1. Chia cả lớp thành 6 nhóm

Nhóm 1,2:Nêu chính sách khai thác của TDP trong các ngành nông nghiệp,công thương nghiệp, giao thong vận tải và tài chính

Nhóm 3,4:Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Nhóm 5,6:Tác hại của chính sách khai thác của TDP đối với kinh tế VN như thế nào?

 B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV theo dõi HS thực hiện

 B 3: HS báo cáo , thảo luận

B4 HS đânh giá, nhận xét  kết quả của bạn

GV bổ sung phần phân tích nhận xét , đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Chính xác  hóa kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Mục 3: Chính sách văn hóa giáo dục

Mục tiêu:HS nắm được chính sách văn hóa giáo dục mà P thực hiện ở VN

Phương thức: Hoạt động nhóm

Tổ chức hoạt động

Chia cả lớp thành 4  nhóm

 Nhóm 1,2 Nêu những chính sách VH – GD của thực dân Pháp ở Việt Nam?

Nhóm 3,4- Chính sách VH – GD của Pháp nhằm mục đích gì?

-HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu . GV khuyến khích , hỗ trợ HS làm việc tại các nhóm

HS báo cáo thảo luận

HS phân tích ,đánh giá, nhận xét kết quả của bạn

GV bổ sung phân tích nhận xét , đánh giá kết quả  thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

Chính xác hóa kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Tổ chức bộ máy nhà nước.

– TD Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gốm: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp.

– Chia Đông Dương thành 5 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cam-pu-chia và Lào

– Chia Việt Nam thành 3 xứ với 3 chế độ khác nhau: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ

2. Chính sách kinh tế.

– Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền

– Công nghiệp: Khai thác mỏ (than,  kim loại) và đầu tư một số ngành như xi-măng, điện, chế biến gỗ…

 – Thương nghiệp độc chiếm thị trường, tăng cường các loại thuế.

 – Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống đường bộ, đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ quân sự.

* Mục đích khai thác:Vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương.

3. Chính sách văn hóa, giáo dục:

– Đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến

– +Về sau, Pháp mở một số cơ sở y tế, văn hoá, trường học mới.

  * Nhằm tạo nên tầng lớp tay sai phục vụ cho công việc cai trị, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt

II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM

a) Mục tiêu: Trình bày được sự phân hóa của xã hội Việt Nam

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

 d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động dạy và học

Kiến thức cơ bản

Mục 1.Các vùng nông thôn.

Mục tiêu:HS nắm được chính sách khai thác của Pháp đã làm xã hội VN thay đổi

Phương thức: Hoạt động nhóm

Tổ chức hoạt động:

B1:GV chia cả lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau

Nhóm 1,2

  – Theo em, giai cấp địa chủ, quan lại ở nông thôn đầu thế kỉ XX có thay đổi như thế nào? Vì sao?

Nhóm 3,4

 – Tình cảnh nông dân như thế nào? Vì sao?

 B2: Học sinh đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khich HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. GV đến các nhóm theo dõi

B3: HS báo cáo thảo luận

B4 HS nhận xét đánh giá kết quả của bạn

HS nhóm khác có thể tiến hành chất vấn nhóm bạn qua các câu hỏi.

Gv bổ sung phần nhận xét , đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

Chính xác hóa các kiến  thức  đã hình thành cho HS

GV chuyển ý

Mục 2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới

Mục tiêu: HS nắm được Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới

Phương thức: Hoạt động nhóm

B1:Gv chia cả lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu

– Nhóm 1,2: Vì sao đầu thế kỉ XX, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng?..

 Nhóm 3,4 : Các giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện ở thành thị? Họ sinh sống và làm việc ở đô thị như thế nào?

 – Nhóm 5,6: Những nét chính trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX?

B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đến các nhóm theo dõi

B3: HS báo cáo thảo luận

B4. HS nhận xét kết quả của bạn

GV bổ sung phần nhận xét , đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS

Chính xác hóa kiến thức đã hình thành cho HS

GV giới thiệu chuyển ý

Mục 3

Mục tiêu: Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc

Phương thức: Hoạt động nhóm

B1. Chia cả lớp thành 8 nhóm và giao nhiệm vụ thực hiện yêu cầu sau

Nhóm 1,2:Những nét chính  trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta cuối thế kỷ 19?

Nhóm 3,4:Tư tưởng nào có ảnh hưởng đến VN lúc đó Nhóm 5,6  Vì sao đầu TK XX, ở nước ta xuất hiện xu hướng cứu nước mới?

Nhóm 7,8: Tại sao các nhà yêu nước lúc bấy giờ muốn noi theo con đường của Nhật Bản?

B2 HS đọc SGK thực hiện yêu cầu

GV đến các nhóm theo dõi

B3 HS báo cáo thảo luận

B4.HS nhận xét, đánh giá kết quả của bạn

GV bổ sung phần nhận xét đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

Chính xá hóa kiến thức đã hình thành cho HS.

1. Các vùng nông thôn:

– Quan lại địa chủ ngày càng đông thêm, trở thành tay sai của thực dân Pháp.

– Nông dân bị bần cùng hoá, sống cơ cực, sẵn sàng tham gia cách mạng.

2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới:

– Nhiều đô thị mới xuất hiện và phát triển nhanh.

– Một số giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện:

+ Tư sản

+ Tiểu tư sản thành thị.

+ Công nhân.

3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc:

– Đầu thế kỷ XX, các tư tưởng dân chủ tư sản châu  u, truyền vào nước ta qua sách báo của Trung Quốc và con đường TBCN ở Nhật Bản đã tác động vào Việt Nam.

– Các trí thức Nho học tiến bộ muốn đi theo con đường dân chủ tự sản để cứu nước.

* Xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.

III.PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918

a) Mục tiêu: Trình bày được phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm : trả lời được các câu hỏi của giáo viên

 d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động dạy và học

Kiến thức cơ bản

1. Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất:

   * Mục tiêu:

   – Học sinh nắm và trình bày được nét chính về phong trào Đông du, những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì .

  – Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp, nhóm….

   – Thời gian: 20 phút

* GV cho học sinh nhận thức về xu hướng dân chủ tư sản

– Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX giúp vua cứu nước thất bại.

– Đầu TK XX,cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất làm cho xã hội Việt Nam chuyển biến. Các đô thị phát triển sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới: tư sản,tiểu tư sản 

=> Xu thế cứu nước mới đi theo dân chủ tư sản

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV Hỏi HS

– Hoàn cảnh Việt Nam đầu TK XX như thế nào?

    * Sau khi cho HS nắm được hoàn cảnh nước ta đầu thế kỷ XX và GV phân công HS thực hiện nhiệm vụ:(hoàn thành nội trong bảng)

– Nhóm 1. Phong trào Đông Du (1905-1909)

 – Nhóm 2. Đông Kinh nghĩa Thục(1907)

 – Nhóm 3. Cuộc vận động Duy Tân

 – Nhóm 4. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 1908

Bước 2: HS tập trung thảo luận và trình bày sản phẩm

Bước 3  HS  trình bày nhận xét, bổ sung.

 Bước 4 GV kết luận: Phong trào đã thể hiện rõ tinh thần cách mạng, yêu nước chống Pháp của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhưng cũng thể hiện rõ thiếu một giai cấp lãnh đạo có năng lực.

1. Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất

a. Hoàn cảnh:

+ Đầu TK XX, một trào lưu dân chủ tư sản đã tràn vào Việt Nam qua các tân thư của Trung Quốc và sự duy tân tự cường của Nhật Bản.

 + Trong xã hội Việt Nam, một số nhà yêu nước muốn noi gương Nhật, vì Nhật cùng màu da, cùng văn hoá hán học đi theo con đường TBCN đã có thế lực đánh thắng đế quốc Nga 1905, cho nên có thể nhờ cậy được.

b Các phong trào tiêu biểu

Các phong trào

Phong trào Đông du

Đông Kinh nghĩa thục

Cuộc vận động Duy tân

Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ

Người lãnh đạo

Chủ trương

Biện pháp

Kết quả

C So sánh:

. Điểm giống nhau  và khác  nhau :

* Điểm giống nhau : đều là phong trào yêu nước theo khuynh hướng  dân chủ tư sản , do các sĩ phu nho học lãnh đạo .

*  Điểm khác nhau :

      + Phong trào Đông Du  do Duy Tân Hội chủ trương :vũ trang chống Pháp giành độc lập dân  tộc .

      + Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội  : bạo động ôn hòa ,  nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

      + Phong trào DuyTânởTrung Kỳ:vận động cải cách (theo cái mới) và khai dân trí

Nội dung ( Dự kiến sản phẩm)

Các phong trào

Phong trào Đông du

Đông Kinh nghĩa thục

Cuộc vận động Duy tân

Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ

Người lãnh đạo

Phan Bội Châu

Lương Văn Can

Nguyễn Quyền

Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng

Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng

Chủ trương

– Cứu nước bằng khởi nghĩa vũ trang, khôi phục nước Việt Nam độc lập.

.- 3- 1907 thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục thành lập tại Hà Nội.

– Vận động, cải cách KT-VH-XH làm cho Việt Nam phát triển giàu mạnh tiến tới giành ĐLDT, cứu nươc bằng con đường hoà bình thông qua cải cách XH.

– Chống sưu thuế.

Biện pháp

– Đưa thanh niên đi du học ở Nhật, nhờ Nhật giúp đỡ về vũ khí, lương thực để chống Pháp.

– Thực hiện cuộc vận động cải cách văn hoá, xã hội theo lối tư sản

– Lúc đầu hoạt động chủ yếu ở Hà Nội, sau lan rộng ra các tỉnh Bắc Kì, lôi cuốn hàng ngàn người tham gia.

– Mở trường học.

– Xuất bản sách báo.

– Đả phá hủ tục lạc hậu.

– Tuyên truyền, vận động lối sống mới.

– Mở mang công thương nghiệp, ….

– Đả kích hủ tục phong kiến.

– Đấu tranh trực diện với Pháp, yêu sách cụ thể, quần chúng tham gia đông, mạnh mẽ.

– Diễn ra sôi nổi, bắt đầu từ Quảng Nam, sau lan ra khắp Trung Kì.

Kết quả

Pháp – Nhật cấu kết, trục xuất những người Việt Nam yêu nước ra khỏi đất Nhật, phong trào tan rã.

– 11/1907 Pháp giải tán Đông Kinh nghĩa thục.

– Thực dân Pháp đàn áp.

Thực dân Pháp  thẳng tay đàn áp.

2. Phong trào yêu nước trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất

a) Mục tiêu: Trình bày được vụ mưu khởi nghĩa của binh lính ở Huế và cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên và quá trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

b) Nội dung : Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

  d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động dạy và học

Kiến thức cơ bản

Mục tiêu: Trình bày được vụ mưu khởi nghĩa của binh lính ở Huế và cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên

Phương pháp – kĩ thuật: thảo luận nhóm

Phương tiện: Bảng nhóm

Thời gian: 10 phút

Tổ chức hoạt động:

B1:Chuyển giao nhiệm vụ

– Nhóm chẵn: Trình bày nguyên nhân diễn biến vụ khởi nghĩa ở Huế

– Nhóm lẽ: Trình bày nguyên nhân diễn biến khởi nghĩa binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên

B2: GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời để các nhóm hoàn thành

– GV giải thích thêm: Sở dĩ mời vua Duy Tân tham gia là muốn gây thanh thế cho cuộc khởi nghĩa

GV giải thích thêm về Lương Ngọc Quyến (SGV/224)

B3: Cho nhóm chẵn- lẽ lần lượt lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

B4: Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả nhóm trên đã trình bày.

GV bổ sung phần phân tích, nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Tổ chức cho HS so sánh:

1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến: KK HS tự đọc

2.Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) . Khởi nghĩa binh lính & tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)

a. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916):

Nguyên nhân:

Pháp ráo riết bắt lính sang châu  u

Binh lính căm phẫn, họ quyết tâm đứng lên đấu tranh

                Diễn biến : ( SGK /146 )

b. Khởi nghĩa binh lính & tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)

* Nguyên nhân:

Binh lính Thái Nguyên rất căm phẫn chế độ.

Họ quyết tâm đấu. tranh dưới sự lãnh đạo

của Đội Cấn & Lương Ngọc Quyến

* Diễn biến:

( SGK/ 147 )

So sánh :Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế ( 1916) . Khởi nghĩa của binh lính và tù  chính trị  ở Thái Nguyên  ( 1917) :

+ Giống nhau :  lực lượng tham gia  đều là binh  lính người Việt trong quân đội Pháp ,  tù  chính trị ,  nhân dân địa phương ; thành phần lãnh đạo là những  sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ .

+ Khác nhau : ở Huế có sự tham gia của Vua Duy Tân

Mục tiêu: Trình bày trên lược đồ bước đầu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

Phương pháp – kĩ thuật: thảo luận nhóm

Phương tiện: Bản đồ hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

Thời gian: 10 phút

Tổ chức hoạt động:

* GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận

(tất cả các nhóm đều thảo luận chung )

 – Nêu vài nét về tiểu sử của Nguyễn Tất Thành

 – Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới?

 + Đất nước bị rơ vào tay Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng đều bị thất bại, Cách mạng Việt Nam bị bế tắc về đường lối.

 – Hành trình cứu nước của Người diễn ra như thế nào?

 – GV giới thiệu H107: Tàu La-tu-sơ Tơ-rê-vin con tàu đưa Người sang Pháp tìm đường cứu nước.

 – Kết quả những hoạt động của Nguyễn Tất Thành ở nước ngoài?

 * HS thảo luận nhóm: Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

* GV kết luận: Nguyễn Tất thành là vị cứu tinh của dân tộc, bước đầu hoạt động của Người đã mở ra một chân trời mới cho CMVN.

3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước:

a. Tiểu sử:

– Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

– Gia đình và quê hương có truyền thống cách mạng.

b. Hoàn cảnh:

– Đất nước bị rơi hoàn toàn vào tay Pháp. – Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng đều bị thất bại.

– CM Việt Nam bị bế tắc về đường lối

c. Hoạt động:

– Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành chọn con đường sang các nước phương Tây để tìm hiểu kẻ thù, các dân tộc cùng cảnh ngộ.

– Qua 6 năm vòng quanh thế giới để tìm hiểu đến năm 1917, Người trở lại Pháp hoạt động trong phong trào công nhân Pháp.

– Tiếp nhận được ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở để xác định con đường chân chính cho cách mạngViệt Nam.

    3.3. HOẠT ĐỘNG LUYÊN TẬP:

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Tổ chức thực hiện:

 GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi  . Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

Câu 1. Vẽ Sơ đồ tổ chức bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dương.

Câu.2.Tác hại của chính  sách khai thác của TDP đối với kinh tế VN như thế nào?

Câu 3. Nêu chính sách văn hóa giáo dục mà Pháp đã thực hiện ở VN

    Câu 4 Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo yêu cầu sau:

Giai cấp, tầng lớp

Nghề nghiệp

Thái độ chính trị

 Câu 5 Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo yêu cầu dưới đây:

Phong trào

Mục đích

Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

 Dự kiến sản phẩm

Giai cấp, tầng lớp

Nghề nghiệp

Thái độ chính trị

Tư sản

Nhà thầu khoán, đại lí, chủ xí nghiệp, chủ thủ công

Tiềm lực kinh tế họ yếu ớt, họ chỉ muốn có điều kiện làm ăn buôn bán, chưa có ý thức tham gia vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Tiểu tư sản

các chủ xưởng nhỏ và viên chức cấp thấp

Họ có ý thức dân tộc nên tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

Công nhân

công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp và nông dân

Họ có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống lại bọn địa chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, giảm giờ làm.

Phong trào

Mục đích

Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

Phong trào Đông du (1905-1909)

Giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ

Bạo động vũ trang để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản

Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ

Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước

Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)

Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập

Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền, đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động mở mang công thương nghiệp

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Chống đi phu, chống sưu thuế

Từ đấu tranh hòa bình, phong trào dần thiên về xu hướng bạo động

    HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG:

   * Mục tiêu:

  – Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.

  – HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển kinh tế nước ta và địa phương hiện nay.

   *Tổ chức thực hiện:

:Nêu câu hỏi cho HS thảo luận.

1.Hiện nay, Đảng và nhà nước ta có những chính sách gì đối với vùng nông thôn? Đô thị hóa đối với nước ta hiện nay đã đem lại hiệu quả gì cho người dân?

2.  Chủ trương đưa thanh niên sang Nhật Bản học tập, đào tạo cán bộ trong phong trào Đông Du để lại bài học gì cho việc đưa học sinh, cán bộ đi học tập ở nước ngoài hiện nay?

Gợi ý

Ngày nay, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Do đó, chính sách đưa học sinh, cán bộ đi học tập nước ngoài rất được chú trọng. Đó là chính sách để chúng ta học hỏi thêm những tiên tiến, công nghệ mới từ bên ngoài để về áp dụng phát triển đất nước.

sản.

    Dặn dò:

  – Học bài, làm bài tập

  – Bài tập: Nêu những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX và cuối thế kỉ XIX.

  – Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX.(theo mẫu ở sách giáo khoa)

Leave a Comment