Giáo án bài kiểm tra đánh giá cuối học kì ii môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiết thứ 175:                   kiểm tra đánh giá cuối học kì ii I. Trắc nghiệm:(6điểm)     Hãy khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiết thứ 175:                   kiểm tra đánh giá cuối học kì ii

I. Trắc nghiệm:(6điểm)

    Hãy khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây:

Câu 1. (M1-1đ )

a.Trong các số: 10,  119, 108, 888. Số tròn chục là:

   A.10                       B.119          C.108                 D.888

b.Số nhỏ  nhất có ba chữ số là:

         A.    998                       B. 100                    C. 999

Câu 2. (M2-1đ)

 a.  Kết quả của phép tính 0 : 2 x 1  là:

            A. 100                 B.1000                     C .0                    D.10

 b. Các số 356; 523 và 242 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

                     A. 356; 523; 242                    C. 242; 523; 356

                     B. 523; 356; 242                     D. 242; 356; 523

Câu 3. (1đ-M1)

a. 708 viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 700 + 80 + 0       B. 700 + 8         C. 700 + 80 + 8                D. 70 + 8

b. Trong phép tính  45  : 5 = 9,  số 5 là  :

       A.Tích                     B. Số chia                       C. Số bị chia             D. Thương    

Câu 4: 

a) (M1-0,5đ)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống     

2000 m = 2km                       100 cm  > 2m                        10mm  = 1cm 

b) (M2-0,5)   3 giờ chiều còn gọi là:                       

            A. 14 giờ                    B.15 giờ                                 C. 16 giờ                    D. 17 giờ

Câu 5.( 1đ)                                                                          

a. (M1- 0,5đ)Chu vi hình tam giác biết độ dài mỗi cạnh của hình tam giác đó đều bằng 3 cm:                            

               A. 15cm                         B. 9cm                   C. 25 cm 

b.(M2- 0,5đ)  Số hình tứ giác trong hình bên là:

A.        3                      B. 5               C.6                       

Câu 6. ( M3-1đ)

Tìm y biết: 3 x y = 20 + 1

A.        y = 6                           B. y = 7                                  C. y = 8  

II. TỰ LUẬN.(4điểm)

Câu 7. (M2- 1đ)Đặt tính rồi tính:

135 + 232                     65 – 37                 964 – 243              48 + 37

Câu 8: (M3 – 1đ)  Một bác thợ may dùng 12m vải để may 4 quần áo như nhau. Hỏi để may 1 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải? 

Câu 9: (M3 – 1đ) 

       Can thứ nhất đựng được 238 lít nước mắm, can thứ nhất đựng được nhiều hơn can thứ hai 9 lít nước mắm. Hỏi can thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?                                         

Câu 10: (M4 – 1đ): Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 4 thì được hiệu của số lớn nhất có một chữ số với 2?                        

                       

Leave a Comment