Giáo án bài Kiểm tra giữa kỳ thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 9 Kiểm tra giữa kỳ I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: Đánh giá khả năng ghi nhớ và phân tích được những kiến thức cơ bản …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

9 Kiểm tra giữa kỳ

I. Mục tiêu:

1, Kiến thức: Đánh giá khả năng ghi nhớ và phân tích được những kiến thức cơ bản về giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1858 đến đầu thế kỉ XX

Cụ thể: – Xác định được các sự kiện, nhân vật lịch sử

            – Trình bày được quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta, cũng như phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

           – Giải thích được nguyên nhân cuộc kháng chiến chưa dành được thắng lợi đánh giá quá trình chông Pháp của nhân dân ta, thái độ của triều đình Huế

2, Kỉ năng: Học sinh có kỉ năng khái quát vận dụng kiến thức cơ bản vào làm bài

3, Thái độ: HS có thài độ đúng đắn trong làm bài, học tập

II.Chuẩn bị:

GV:  Đề, đáp án, biểu điểm

HS: Ôn tập phần lịch sử VN từ 1858- đầu XX

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:  -TN – TL

THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Cuộc kháng chiến chống Thực dân pháp từ năm 1858 đến 1884

Xác định được các sự kiện, nhân vật lịch sử

Trình bày được quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta

Giải thích được nguyên nhân cuộc kháng chiến chưa dành được thắng lợi, đánh giá quá trình chông Pháp của nhân dân ta

Đánh giá được thái độ của triều đình Huế

Câu

Điểm

10

2,5

½

1.5

½

1.5

2

1

Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kĩ XIX

-Xác định được nguyên nhân

– Xác định được các  nhân vật lịch sử

Trình bày được diễn biến

Lý giải được các phong trào tiêu biểu

Câu

Điểm

2

0,5

½

1.5

½

1.5

Câu

Điểm

12

3

1

3

1

3

2

1

TN: 14: 4điểm

TL: 2

6 điểm

Tỉ lệ

60

40

I. Trắc nghiệm (4điểm)

Câu 1 (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1. Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng tiến hành xâm lược Việt Nam vaò ngày:

    A. 1/8/1858.        B. 5/8/1858               C. 25/8/1858.                                 D.1/9/1858.

2. Mục tiêu tấn công đầu tiên của Thực dân Pháp vào nước ta là:

  A. Thuận An.           B. Gia Định.                C. Đà Nẵng                            D.Hà Nội

3. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất vào  

A. 24/2/1859              B. 24/2/`1861.            C. 5/6/1862.                       D.6/5/1862

4. Đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế là:

 A. Vua Hàm Nghi .  B. Tôn Thất Thuyết.   C. Phan Đình Phùng.  D. Nguyễn Thiện Thuật.

5. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

     A. Trương Định.     B. Phan Tôn.  C. Nguyễn Đình Chiểu.      D. Nguyễn Trung Trực.

6. Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là

A. Đuy – puy.           B. Ri-vi-e.             C. Gác-ni-ê.                            D. Hác-măng.

7. Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là

    A. vua Hàm Nghi.   B. Tôn Thất Thuyết. C. Nguyễn Thiện Thuật.  D. Phan Đình Phùng.

8. Sự kiện đánh dấu mở đầu phong trào Cần vương là

    A. khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ.             B. khởi nghĩa Bãi Sậy bùng nổ.

    C. khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ.        D. “Chiếu Cần vương” được ban bố.

9. Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp lấy cớ là

     A. bảo vệ đạo Gia-tô.                     B. mở rộng thị trường buôn bán.

     C. “khai hóa văn minh” cho nhân dân Việt Nam.

     D. nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên Biển Đông.

10. Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã

     A. sơ tán khỏi Gia Định.          C. tham gia cùng quân triều đình đánh giặc.

     B. tự động nổi dậy đánh giặc.      D. nổi dậy chống cả quân Pháp và quân triều đình.

11. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

    A. thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.

    B. phái chủ hòa trong triều đình Huế đứng về phía Pháp, cô lập phái chủ chiến.

    C. quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri.

    D. quân Pháp ra lệnh bắt giam Tôn Thất Thuyết .

12. Vị thủ lĩnh có uy tín nhất của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1884 – 1892 là

    A. Nguyễn Thiện Thuật.      B. Phan Đình Phùng.  C. Đề Nắm.        D. Đề Thám.

Câu 2 (1điểm): Cho các cụm từ (từng bước, hoàn toàn, kiên quyết, đường lối)  điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau:

A. Từ năm 1858 dến năm 1884 là quá trình Triều đình Huế đi từ đầu hàng…………….đến đầu hàng……….…. trước Thực dân Pháp.

B. Khi Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược thì Triều đình Huế có tổ chức kháng chiến nhưng thiếu sự…………………. không có …………………….sáng suốt, linh hoạt.

II. TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1:  Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng như thế nào? Nêu các phong trào tiêu biểu đã học.(3đ)

Câu 2: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? Tại sao quân Triều đình đông mà vẫn không thắng được Pháp?.    (3đ)

Đề 2

I. Trắc nghiệm (4điểm)

Câu 1 (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1. Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng tiến hành xâm lược Việt Nam vaò ngày:

    A. 1/8/1858.        B. 5/8/1858               C. 25/8/1858.                                 D.1/9/1858.

2. Mục tiêu tấn công đầu tiên của Thực dân Pháp vào nước ta là:

  A. Thuận An.           B. Gia Định.                C. Đà Nẵng                            D.Hà Nội

3. Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất vào  

A. 24/2/1859              B. 24/2/`1861.            C. 5/6/1862.                       D.6/5/1862

4. Đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế là:

 A. Vua Hàm Nghi .  B. Tôn Thất Thuyết.   C. Phan Đình Phùng.  D. Nguyễn Thiện Thuật.

5. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

     A. Trương Định.     B. Phan Tôn.  C. Nguyễn Đình Chiểu.      D. Nguyễn Trung Trực.

6. Tại trận Cầu Giấy lần thứ hai, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là

A. Đuy – puy.           B. Ri-vi-e.             C. Gác-ni-ê.                            D. Hác-măng.

7. Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là

    A. vua Hàm Nghi.   B. Tôn Thất Thuyết. C. Nguyễn Thiện Thuật.  D. Phan Đình Phùng.

8. Sự kiện đánh dấu mở đầu phong trào Cần vương là

    A. khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ.             B. khởi nghĩa Bãi Sậy bùng nổ.

    C. khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ.        D. “Chiếu Cần vương” được ban bố.

9. Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp lấy cớ là

     A. bảo vệ đạo Gia-tô.                     B. mở rộng thị trường buôn bán.

     C. “khai hóa văn minh” cho nhân dân Việt Nam.

     D. nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên Biển Đông.

10. Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã

     A. sơ tán khỏi Gia Định.          C. tham gia cùng quân triều đình đánh giặc.

     B. tự động nổi dậy đánh giặc.      D. nổi dậy chống cả quân Pháp và quân triều đình.

11. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

    A. thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.

    B. phái chủ hòa trong triều đình Huế đứng về phía Pháp, cô lập phái chủ chiến.

    C. quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri.

    D. quân Pháp ra lệnh bắt giam Tôn Thất Thuyết .

12. Vị thủ lĩnh có uy tín nhất của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1884 – 1892 là

    A. Nguyễn Thiện Thuật.      B. Phan Đình Phùng.  C. Đề Nắm.        D. Đề Thám.

 

Câu 2 (1điểm): Cho các cụm từ (từng bước, hoàn toàn, kiên quyết, đường lối)  điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau:

A. Từ năm 1858 dến năm 1884 là quá trình Triều đình Huế đi từ đầu hàng…………….đến đầu hàng……….…. trước Thực dân Pháp.

B. Khi Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược thì Triều đình Huế có tổ chức kháng chiến nhưng thiếu sự…………………. không có …………………….sáng suốt, linh hoạt.

II. TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1:  Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng như thế nào? Nêu các phong trào tiêu biểu đã học.(3đ)

Câu 2: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? Quân dân Bắc kỳ đã chống Pháp như thế nào? (3đ)

Leave a Comment