Giáo án bài Kiểm tra soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 31 Kiểm tra I. Môc tiªu:                 – Tæng hîp kiÕn thøc cho HS                 – Gióp HS kiÓm tra kiÕn thøc cña m×nh                 – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

31 Kiểm tra

I. Môc tiªu:

                – Tæng hîp kiÕn thøc cho HS

                – Gióp HS kiÓm tra kiÕn thøc cña m×nh

                – RÌn kü n¨ng ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n

                – Th¸i ®é trung thùc, nghiªm tóc.

II. ChuÈn bÞ:

                – GV: So¹n ®Ò vµ ®¸p ¸n

                – HS: ¤n tËp, chuÈn bÞ kiÓm tra

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 30% TNKQ, 70% TL

III. MA TRẬN :

1. Bảng trọng số trắc nghiệm

h = 0,7, A = 15, N = 12. Mỗi câu 0,25đ

Nội dung              Tổng số tiết        Tổng số tiết lý thuyết     Số tiết quy đổi   Số câu   Điểm số

                                                BH          VD          BH          VD          BH          VD

1              2              3              4              5              6              7              8              9

Chủ đề: Điện từ học        7              5              3,5          3,5          2,8= 3    2,8 = 3   0,75        0,75

Chủ đề: Quang học          8              5              3,5          4,5          2,8 = 3   3,5 = 3   0,75        0,75

Tổng      15           10           7              8              5,6 = 6   6,4 = 6   1,5          1,5

2. Bảng trọng số tự luận

h= 0,7, A= 15, N = 28(0,25) chuyển thành 3 câu tự luận (7 điểm)

Nội dung              Tổng số tiết        Tổng số tiết lý thuyết    

Số tiết quy đổi  

Số câu  

TS câu TL             

Điểm số               

TS điểm số

                                                BH          VD          BH          VD                          BH          VD         

1              2              3              4              5              6              7                              8              9              10

 Điện  từ học       7              5              3,5          3,5          6,5 = 6   6,5= 7    14           1,5          1,75        3,25

Quang học          8

                5              3,5          4,5          6,5 = 7   8,4 = 8   15           1,75        2              3,75

Tổng      15           10           7              8              13           15           28           3,25        3,75        7

3. Bảng trọng số  trắc nghiệm và tự luận:

Nội dung              Tổng số tiết        Tổng số tiết lý thuyết    

BH         

VD         

Điểm số

                                                TN          TL            TN          TL            TN          TL

1              2              3              4              5              6              7              8              9

Chủ đề: Điện  từ học       7              5              3              6              3             

7

                1,5          3,25

Quang học          8

                5              3              7             

3             

8

                1,5          3,75

Tổng      15           10           6              13                 6       

15

                3              7

4. Ma Trận

Nội dung              BH          VD          Điểm số

                TN          TL            TN          TL            TN          TL

1              4              5              6              7              8              9

Chủ đề : Điện từ học                                                                                      

1. Dòng điện xoay chiều                1(0,25)                  1(0,25)                  (0,5)      

2. Máy phát  điện xoay chiều      1(0,25)                  1(0,25)                  (0,5)      

3. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều              1(0,25)                  1(0,25)                  (0,5)      

4. Truyền tải điện năng đi xa                        1( 1,5)                                                   ( 1,5)

5. Máy biến thế                                                                1(1,75)                  1,75

Chủ đề : Quang học                                                                                        

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 1(0,25)                  1(0,25)                  (0,5)      

2. Thấu kính hội tụ           1(0,25)                  1(0,25)                  (0,5)      

3. Ánh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ                          1( 1,75)                                                 ( 1,75)

4. Thấu kính phân kỳ       1(0,25)                  1(0,25)                  (0,5)      

5. Ánh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ                                                      1( 2)                       (2)

Tổng      1,5          3,25        1,5          3,75        3              7

Tỉ lệ        47,5%    52,5%    30%        70%

 

A. Trắc nghiệm (2,5điểm)

Khoanh tròn câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Lực kéo vật lển trực tiếp sẽ như thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc động

A. Bằng        B. Ít nhất bằng             C. Nhỏ hơn             D. Lớn hơn

Câu 2: Trong cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng

A. Đồng , thuỷ ngân, không khí               B. Thuỷ ngân, đồng, không khí

C. Không khí, thuỷ ngân, đồng                D. Không khí, đồng, thuỷ ngân

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng đựng trong một bình thuỷ tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng 

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm    

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi .

D.  Khối lượng riêng của chất lỏng  thoạt đầu giảm rồi sau đó mới tăng

Câu 4: Trong các vật nào dưới dây, vật nào có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt?

A. Nhiệt kế      B. Khí cầu dùng không khí nóng     C. Quả bóng bàn           D. Băng kép

Câu 5: Chất lỏng nào sau đây không được dùng để chế tạo nhiệt kế?

A. Thuỷ ngân                 B. Rượu pha màu đỏ   

C. Nước pha màu đỏ     D. Dầu công nghệ pha màu đỏ

Câu 6: Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều          B. Nước trong cốc càng ít

C. Nước trong cốc càng nóng            D. Nước trong cốc càng lạnh

Câu 7: Trong các hiện tượng dưới dây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

A. Một ngọn nến đay cháy               B. Một cục nước đá đang để ngoài trời

C. Một ngọn đèn dầu đang cháy       D. Đun đồng để đúc tượng

Câu 8: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự đông đặc?

A. Tạo thành mưa đá      B. Đúc tượng đồng      C. Làm kem que      D. Tạo thành sương mù

Câu 9: Trường hợp nào sau đây  liên quan đến sự ngưng tụ

A. Khói toả ra từ vòi ấm khi đun        B.  Nước trong cốc cạn dần

C. Phơi quần áo cho khô                     D. Sự tạo thành hơi nước

Câu 10: Trong các đặc điểm nào sau đây, đặc điểm nào sau đây không phải sự sôi

A. Xảy ra với mọi chất lỏng             B. Xảy ra trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng

C. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định    D. Xảy ở bất kỳ nhiệt độ nào 

B. Tự luận(7,5 điểm)

Câu 1(3 điểm) :

a. Thế nào là sự bay hơi? Thế nào là sự ngưng tụ?

b. Tấc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào? Sự ngưng tụ nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào

Câu 2(1,5 điểm): Vì sao khi trồng chuối, mía người ta phải phạt bớt lá?

Câu 3.(3 điểm)Nhìn vào đồ thị hãy vận dụng                                1000                                D         E

kiến thức vật lý đã học để nêu những hiểu                                                                                   

biết của em về đồ thị này  đó là chất gì?

a. Nêu sự thay đổi nhiệt độ của nó và các

thể tương ứng với các đoạn thẳng AB, BC, CD?                             B       C                             Phút

b. Quá trình nóng chảy và sự sôi  tương ứng với những 

đoạn thẳng nào?                                                         A                                                    

 

Leave a Comment