Giáo án bài Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 10 Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam  VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

10 Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

 VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP

TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– Biết được chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp.

–  Hiểu được mục đích, phương pháp khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

– Biết được những nét chính của sự biến đổi cơ cấu của xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của cuộc khai thác thuộc địa .

–  Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc

– Trình bày đước phong trào / hoạt động yêu nước đầu thế kỷ xx

 2. Năng lực:

+Năng lực chung: tự học,hợp tác,giải quyết vấn đề, giao tiếp.

+Năng lực chuyên biệt: Năng lực tái hiện lại sự kiện khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam.

Năng lực thực hành bộ môn: Khai thác kênh hình,, tư liệu.sử dụng sơ đồ… Phân tích, so sánh . liên hệ thực tiễn…

3. Phẩm chất

– yêu nước, chăm chỉ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

  * Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

     Chuẩn bị của giáo viên:

     + Gíao án, tranh ảnh trong SGK.

     + Các tư liệu về cuộc khai thác bóc lột lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914), phong trào yêu nước  chống Pháp đầu thế kỷ XX

     + Giao một số câu hỏi trong bài học mới cho học sinh tìm hiểu trước ở nhà.

      Chuẩn bị của học sinh:

     + Đọc trước bài học, tự tìm thông tin trong SGK, sách tham khảo, mạng để trả lời các câu hỏi trong SGK và các câu hỏi giáo viên giao về nhà cho HS tiết trước.

      + Sưu tầm tài liệu có liên quan đến cuộc khai thác bóc lột lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914), tranh ảnh các nhà yêu nước đầu thế kỷ XX

      + Tập thuyết trình trước lớp

III. MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Nội

dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

– Trình bày được,  thời gian, mục đích, nội dung, cách tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam

– Giải thích được mục đích thực dân Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Vẽ được sơ đồ tổ chức bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dương

Đánh giá tác hại của chính  sách khai thác của TDP đối với kinh tế VN như thế nào

Những chuyển biến về kinh tế xã hội

Trình bày được sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác.

– Lý giải được sự chuyển biến của xã hội Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam

– Phân tích được địa vị xã hội, thái độ chính trị cuả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối tk XIX- đầu tk XX.

– Đánh giá  được tác động  của CTKT thuộc địa  của thực dân Pháp đối với nền kinh tế việt Nam

Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

– Nêu được thời gian, mục đích, hình thức hoạt động của phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước.

 Giải thích được vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới

– So sánh được sự khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu tk XX với phong trào yêu nước cuối tk XIX về mục đích, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh.

Nhận xét được con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác  so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó.

IV.HỆ THỐNG C U HỎI

Câu hỏi nhân biết

1.Nêu chính sách khai thác của TDP trong các ngành nông nghiệp,công thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính

2. Nêu những chính sách VH – GD của thực dân Pháp ở Việt Nam?

3. Nêu tên các giai cấp tầng lớp mới xuất hiện ở thành thị

4.Nêu vài nét về tiểu sử của Nguyễn Tất Thành ?

Câu hỏi thông hiểu

Bộ máy cai trị của TDP ở Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Tổ chưc bộ máy nhà nước VN cuối thế kỷ X I X đầu thế kỷ X X có đặc điểm gì?

Các chính sách khai thác thuộc đại của thực dân Pháp nhằm mục đích gì?

Chính sách VH – GD của Pháp nhằm mục đích gì?

Giai cấp địa chủ, quan lại ở nông thôn đầu thế kỉ XX có thay đổi như thế nào? Vì sao? Tình cảnh nông dân như thế nào? Vì sao?

Các giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện ở thành thị, họ sinh sống và làm việc ở đô thị như thế nào?

 Những nét chính trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX?

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới?

Hành trình cứu nước của Người diễn ra như thế nào?

Kết quả những hoạt động của Nguyễn Tất Thành ở nước ngoài?

Câu hỏi vận dụng

Tác hại của chính sách khai thác của TDP đối với kinh tế VN như thế nào?

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Đông Dương đầu thế kỷ XX và rút ra hệ thống chính quyền của Pháp

Vì sao đầu thế kỉ XX, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng?..

Tại sao các nhà yêu nước lúc bấy giờ muốn noi theo con đường của Nhật Bản?

Vẽ  sơ đồ  về các giai cấp mới trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo yêu cầu sau: Giai cấp, nghề nghiêp, thái độ chính trị

Câu hỏi vận dụng cao

Hãy cho biết các công trình giao thông, kiến trúc từ thời Pháp còn tồn tại ở địa phương em (nếu có). Theo em, phải làm gì để giữ gìn và phát huy các giá trị của công trình đó?

Đầu thế kỷ XX Tư tưởng nào có ảnh hưởng đến VN lúc đó? Vì sao ở nước ta xuất hiện xu hướng cứu nước mới?

Hiện nay, Đảng và nhà nước ta có những chính sách gì đối với vùng nông thôn? Đô thị hóa đối với nước ta hiện nay đã đem lại hiệu quả gì cho người dân?

Chủ trương đưa thanh niên sang Nhật Bản học tập, đào tạo cán bộ trong phong trào Đông Du để lại bài học gì cho việc đưa học sinh, cán bộ đi học tập ở nước ngoài hiện nay?

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học

Thời điểm

Thời lượng

Nội dung cụ thể

Thiết bị DH, Học liệu

I.Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TDP (1897-1914)

 Dạy học trên lớp

Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm

46

5p

Giới thiệu chủ đề

15p

1. Tổ chức bộ máy nhà nước

Sơ đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương.

15p

2. Chính sách kinh tế.

10p

3. Chính sách văn hóa, giáo dục

Những chuyển biến về kinh tế xã hội

Dạy học trên lớp

Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm

47

15p

1. Các vùng nông thôn

Hình ảnh nông dân thời Pháp Thuộc

15p

2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới

Hình ảnh công nhân thời pháp thuộc

15p

3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc

 

 

III.Phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX đến 1918

Dạy học trên lớp

Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm

15p

1.Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất:

a. Phong trào Đông Du

– Tranh Phan Bội Châu

– Tranh lưu học sinh của phong trào Đông du

15p

b. Đông kinh nghĩa thục

– Tranh ảnh sỳ phu trong phong trào đông kinh nghĩa thục

15p

c. Cuộc vận động Duy tân

Dạy học trên lớp

Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm

48

10p

2 Phong trào yêu nước trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất

a. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên( 1917)

10p

Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi đi tìm đường cứu nước

-Bến cảng nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

– Lược đồ hành trình cứu nước NAQ

25p

Tổng kết chủ đề

Sơ đồ, bảng biểu liên quan

VI.THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP

Leave a Comment