Giáo án bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 14 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp           CHỐNG THỰC D N PHÁP (1946-1950) (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU:                                                                       …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

14 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

          CHỐNG THỰC D N PHÁP (1946-1950) (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:                                                                      

1. Kiến thức:     HS trình bày được

– Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947: âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc và cuộc chiến đấu của quân dân ta: tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghĩa.

– Bước phát triển của cuộc kháng chiến từ năm 1948-1853, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

2. Năng lực:

  Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

– Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và các tranh ảnh lịch sử.

– Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử, những hoạt động của địch của ta trong thời kì này.

3. Phẩm chất:

– Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng tự hào dân tộc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Chuẩn bị của giáo viên

– Lược đồ: Chiến dịch Việt Bắc

– Tranh ảnh có liên quan.

– Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh…

V. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ:  (2 phút)

Trình bày đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng

3. Bài mới:

A. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT (5 phút)

a, Mục tiêu:  Kiểm tra việc nắm kiến thức cũ của HS.

– Thông qua câu hỏi, khơi gợi HS liên tưởng những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp -> dẫn dắt vào bài mới.

b. Nội dung: GV mời  HS chơi trò chơi “Tìm mật mã lịch sử”. GV quy định rõ thể thức trò chơi. HS nắm thể thức trò chơi.

Có 4 câu hỏi (giành kiểm tra kiến thức bài cũ) , HS sẽ lật mở 4 mảnh ghép này để đoán bức nội dung và tìm ra mật mã lịch sử

c) Sản phẩm:  trả lời được các mảnh ghép

d) Tổ chức thực hiện

GV mời  HS chơi trò chơi “Tìm mật mã lịch sử”. GV quy định rõ thể thức trò chơi. HS nắm thể thức trò chơi.

Có 4 câu hỏi (giành kiểm tra kiến thức bài cũ) , HS sẽ lật mở 4 mảnh ghép này để đoán bức nội dung và tìm ra mật mã lịch sử.

3. Dự kiến sản phẩm:

– GV chuẩn bị nội dung, thể thức trò chơi.

– HS được quyền chọn một câu hỏi bất kỳ, mỗi một câu hỏi là một nội dung kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, nếu trả lời đúng thì các nội dung lần lượt được mở, nếu trả lời sai sẽ nhường quyền chơi cho bạn khác….Khi các nội dung lần lượt mở ra, HS được quyền đoán được mật mã lịch sử.

HS trả lời -> GV chốt ý, quyết định điểm của các em thông qua trò chơi và dẫn vào bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

III.  Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947

a) Mục tiêu: Trình bày được những nét chính của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ

GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

+ Nêu âm mưu và hành động của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc.

+ Trình bày chủ trương của ta trong chiến dịch Việt Bắc.

+ Trình bày trên lược đồ các hướng tấn công của Pháp và cuộc chiến đấu của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ

Trong hoạt động này, GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về âm mưu, hành động của Pháp, diễn biến, ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947… GV có thể hướng dẫn HS sử dụng lược đồ kết hợp với thuyết trình… để các em thể hiện khả năng của mình.

– Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khó khăn

– B3: HS: báo cáo, thảo luận

– B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

– GV hướng dẫn HS dựa vào đoạn thông tin và lược đồ để trình bày diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc

a.   m mưu:

+ Thực hiện “Đánh nhanh, thắng nhanh”.

+ Tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực.

+ Khoá chặt biên giới Việt Trung để cô lập Việt Bắc.

b. Diễn biến:

– Học SGK, phần chữ in nghiêng trang 106 và 107

2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc

a. Diễn biến:

– Ta đánh nhiều hướng, bẻ gãy từng gọng kìm của địch.

– Tại Bắc Cạn: Ta chủ động bao vây, chia cắt, phục kích.

– Đường bộ: Ta phục kích ở đường số 4 thắng lớn ở đèo Bông Lau.

– Đường thuỷ: Ta thắng lớn trên sông Lô, Đoan Hùng, Khe Lau.

b. Kết quả:

– Sau 75 ngày đêm chiến đấu: Căn cứ Việt Bắc được giữ vững, đầu não kháng chiến an toàn, bộ đội chủ lực trưởng thành nhanh chóng.

c. Ý nghĩa:

– Cổ vũ thêm tinh thần và sức mạnh cho quân và dân ta.

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ bước phát triển của cuộc kháng chiến từ năm 1948-1853, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

b) Nội dung: khuyến khích HS  tự đọc và nắm được cuộc kháng chiến của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc

c) Sản phẩm: đọc sách giáo khoa

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

 Hướng dẫn HS tự đọc và trả lời các câu hỏi trong sgk

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

– Pháp thực hiện dùng người Việt đánh  tranh.

– Ta thực hiện: “Đánh lâu dài”. Tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tăng cường lực lượng vũ trang.

+ Đẩy mạnh cuộc kháng chiến.

– Thực hiện:

+ Quân sự: vận động vũ trang toàn dân, đẩy mạnh chiến tranh du kích.

+ Chính trị: năm 1948 tại Nam Bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân. Tháng 6/1949 thống nhất 2 mặt trận: Việt Minh và Liên Việt.

+ Ngoại giao: Năm 1950 một loạt các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta.

+ Kinh tế: phá hoại kinh tế địch, xây dựng và củng cố kinh tế kháng chiến.

+ Giáo dục: Tháng 7/1950 ta chủ trương cải cách giáo dục phổ thông.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947. Bước phát triển của cuộc kháng chiến từ năm 1948-1953, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

Thời gian: 5 phút

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

     d) Tổ chức thực hiện

 HS trả lời câu hỏi

*Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu trả lời sau

 m mưu của Pháp trong việc tấn công lên Việt Bắc là:

phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

khoá chặt biên giới Việt Trung và kết thục chiến tranh nhanh chóng.

Cả A, B, C đều đúng.

* Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng về chiến dịch Việt Bắc 1947:

Thời gian

Sự kiện

1.19/12/1947

a. Binh đoàn dù đổ quân xuống chiếm Bắ Cạn, chợ Mới,

chợ Đồn

2. 3/10/1947

b. Quân Pháp ngược sông Hồng, sông Lô, sông Gâm đánh

thị xã Tuyên Quang, Chiêm Hoá.

3.7/10/1947

c. Quân ta phục kích trên đèo Bông Lau

4.9/10/1947

d. quân Pháp rút khỏi Việt Bắc

GV quan sát cách trình bày của HS. Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

D. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm

d) Cách thức tiến hành hoạt động

Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức (củng cố mở rộng, liên hệ):

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 ?

GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau.

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi… 

– Hình ảnh hoặc tư liệu về bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

– Qua việc chuẩn bị bài mới, HS có được một số kiến thức nhất định về bài mới.

Leave a Comment