Giáo án bài Ôn tập thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 20 Ôn tập I MỤC TIÊU 1.Kiến thức:  – Củng cố, ôn tập, hệ thống hóa toàn bộ kiến thức đã học : Quá trình phát …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

20 Ôn tập

I MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

 – Củng cố, ôn tập, hệ thống hóa toàn bộ kiến thức đã học : Quá trình phát triển đi đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

 – Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức lịch sử của học sinh đầu kỳ II,  phần LSVN từ năm 1919->1954.

2. Năng lực : Liệt kê các sự kiện lịch sử. Tư duy trình bày, phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện LS.

3. Phẩm chất:

Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chăm chỉ, trung thực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

GV: Bản đồ chiến dịch Việt Bắc, Biên giới, Điện biên phủ

Phiếu học tâp

HS: Nắm các mốc lịch sử cơ bản

II. Tiến trình thực hiện

 1. Bài cũ kết hợp với ôn tập

 2. Tiến hành ôn tập

1. Lập bảng niên biểu các sự kiện quan trọng 

(GV ghi mốc thời gian yêu cầu học sinh điền sự kiện và ý nghĩa của các sự kiện đó)       (15p)

Thời gian

Sự kiện

6/1/1930

Đảng cộng sản Việt Nam thành lập

10/1930

Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng – Trung Quốc

1/5/1938

Mít tinh của công nhân và nd ở Đấu Xảo

27/9/1940

 Khởi nghĩa Bắc Sơn

23/11/1940

Khởi nghĩa Nam Kì

28/1/1941

 Bác Hồ về nước

10->19/5/1941

Hội Nghị TƯ 8

19/5/1941

Mặt trận Việt Minh thành lập

9/3/1945

Nhật đảo chính Pháp

15/4/1945

Hội nghị quân sự bắc kì họp

14,15/8/1945

Hội nghị toàn quốc của Đảng

16/8/1945

đại hội quốc dân Tân Trào họp

19/8/1945

23/8/45

25/8/45

30/8/1945

2/9/1945

8/9/1945

23/9/1945

6/1/1946

6/3/1946

14/9/1946

19/12/1964

7/10/1947

6/1950

16/9/1950

7/5/1953

13/3/1954

7/5/1954

21/7/1954

2. Liệt kê các chiến dịch  lớn trong 9 năm trường kì kháng chiến   (15')

TT

Thời gian

Chiến thắng tiêu biểu

 Ý nghĩa

1

2

3

4

Gọi HS lên trình bày các diễn biến trên bản đồ

Thời gian

Chiến thắng tiêu biểu

Ý nghĩa

1945 – 1946

Chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16

Đánh tiêu hao sinh lực địch, cản bước tiến kẻ thù, tạo điều kiện cho cơ quan đầu não của ta rút về vùng an toàn.

1947

Chiến dịch Việt Bắc

Buộc Pháp phải đánh lâu dài với ta.

1950

Chiến dịch Biên giới

Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

1953 – 1954

Tiến công chiến lược Đông – Xuân năm 1953 – 1954

Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ.

1954

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

3 Trình bày nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945- 1954

1. Ý nghĩa lịch sử.     (10p)

– Đối với dân tộc:

+ Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của TDP trên đất nước ta gần một TK.

+ Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn XHCN.

– Đối với thế giới.

+ Giáng đòn mạnh vào  tham vọng xâm lược, nô dịch của CNĐQ, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

+ Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

2. Nguyên nhân thắng lợi.

+ Được sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là chủ tịch HCM với đường lối chính trị, quân sự, đường lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo.

+ Có hệ thống chính quyền, Mặt trận, lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh, có hậu phương vững chắc.

+ Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, sự đồng tình giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè và nhân loại tiến bộ thê giới.

Bài tập về nhà :

 1. Tại sao nói ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  được thành lập đã ở vào tình thế ngần cân treo sợi tóc? Đảng ta đã từng bước giải quyết những khó khăn đó như thế nào ?

 2. Ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946 nhằm mục đính gì? Nêu nội dung của Hiệp định sơ bộ

3,Nêu và phân tích đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp của dân tộc ta

Trình  bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa chiến dịch đánh dấu bước phát triển của kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

 Trình  bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

Trình  bày diễn kết quả, ý nghĩa chiến dịch đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

 Nêu và phân tích đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp của dân tộc ta

 Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

   Dặn dò :  ôn tập tiết sau kiểm tra

Leave a Comment