Giáo án bài Ôn tập tổng kết chương I soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 21: Ôn tập TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC                                 I. MỤC TIÊU:                 1. Kiến thức:                 – Củng cố kiến thức cơ bản …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

21: Ôn tập

TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

               

                I. MỤC TIÊU:

                1. Kiến thức:

                – Củng cố kiến thức cơ bản đó học từ đầu năm học  cho đến tiết 20 theo PPCT.

                – Học sinh vận dụng các kiến thức đó học để giải thích các hiện tượng có liên quan, giải các bài tập vế áp dụng định luật ôm cho mạch nối tiếp, mạch song song. BT tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ mắc nối tiếp và mắc song song.

                – Vận dụng định luật Jun–LenXơ để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

                2. Kỹ năng:

                – Phân tích tổng hợp kiến thức.

                – Kỹ năng giải bài tập định lượng.

                3. Thái độ:

                – Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.

                – Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm khi thảo luận.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

                1. Chuẩn bị của giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu: Bảng nhóm.

                2. Chuẩn bị của học sinh:

                Học sinh chuẩn bị trước nội dung ôn tập bài tập ở nhà..

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học nghiên cứu tình huống.

– Dạy học hợp tác.            – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

….

B. Hoạt động hình thành kiến thức                          

C. Hoạt động hình thành kỹ năng              – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm.    – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của GV và học sinh   Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (5 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

+ HS viết công thức đã học gần nhất.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá.

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đứng tại chỗ nêu các công thức vật lý đã học từ đầu năm học đến giờ.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: làm việc cá nhân.

– Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm: Cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: Cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:           

– Công thưc định luật Ôm:  

– Công thưc định luật Jun – Len xơ:

Q = I2.R.t (J)  = 0,24. I2.R.t   (calo)

+ Đoạn mạch nối tiếp:

UAB = U1 + U2

IAB = I1 = I2

RTĐ = R1 + R2

 

+ Đoạn mạch song song:

UAB = U1 = U2

IAB = I1 + I2

1/RTĐ = 1/R1 +1/R2

 

– Công thức tính công suất điện: 

P =U.I

– Công thức tính điện năng sử dụng:

A = P.t

– Công thức tính hiệu suất:

H = Qci/Qtp .100% = mct/A . 100%

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC              

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (32 phút)

1. Mục tiêu:

– HS nắm vững các kiến thức từ tiết 1 đến tiết 20.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu, SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc và giải BT1. Khi dòng điện có cường độ 3A chạy qua một vật dẫn trong thời gian 600s thì toả ra một nhiệt lượng là 540 kJ. Hỏi điện trở của vật dẫn?

+ Đọc và giải BT2. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở  R = 44  và có cường độ dòng điện qua bếp là 5A.

a) Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong thời gian 1 giây.

b) Dựng bếp điện trên để đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu 250C thì thời gian đun nước là 12 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K

c) Trong mỗi ngày bếp sử dụng 2 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày.

Biết giá 1kWh là 700 đồng.

+ Đọc và giải BT3. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở  R = 44  và có cường độ dòng điện qua bếp là 5A.

a) Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong thời gian 1 giây.

b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 250C thì thời gian đun nước là 12 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K

Trong mỗi ngày bếp sử dụng 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày. Biết giá 1kWh là 750 đồng.

+ Đọc và giải BT4. Một đoạn mạch gồm ba điện trở là R1= 3 , R2= 5 , R3 = 7  được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 6V.

a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch này?

b)Tính hiệu điện thế U3 giữa hai đầu điện trở R3?

– Học sinh tiếp nhận: tóm tắt và trả lời.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Tóm tắt và tự trả lời các bài tập Gv đưa ra.

– Giáo viên: Tóm tắt lên bảng.

– Dự kiến sản phẩm: cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.   1. Chữa bài tập 2:

R=44 ; I= 5A; t=1s; V=2l

 (m= 2 kg)

t1=250c; t2=1000C;  t,=12 phút= 720s

c=4200J/kg.K   ;  t’’=2.30=60h

T1=700 đ

Tính:

a)Q? b)H? c)T? a) Nhiệt l¬¬ượng mà điện trở của bếp toả ra trong 1s.

Q = I2Rt = 52. 44. 1= 1100J = 1,1kJ  

b)  Nhiệt l¬¬ượng Q1 cần cung cấp để đun sôi 1,5l n¬¬ước.

Q1= c.m.(t2- t1) = 2.4200.( 100 – 25) = 630 000(J)   (0,5đ)

Nhiệt l¬¬ượng mà bếp toả ra trong thời gian 12 phút.

Q2= I2Rt,  = 1100.720= 792 000 (J)  

Hiệu suất của bếp:

H=  

c) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày.

A= I2Rt’’ = 1100.60 = 66 000Wh = 66 kWh

Tiền điện phải trả:

T = 66.700 = 46 200(đồng) 

Đáp số: a)Q = 1,1 kJ. b)H= 79,55%.

 c)T= 46200đ.

2. Chữa bài tập 3:

R=44 ; I= 5A

t=1s; V=1,5l (m=1,5kg)

t1=250c; t2=1000C.  t,=12 phút= 720s

c = 4200J/kg.K  t’’= 3.30 = 90h

T1 = 750 đ

Tính:

a)Q? b)H? c)T? a) Nhiệt l¬¬ượng mà điện trở của bếp toả ra trong 1s.

Q = I2Rt = 52. 44. 1= 1100J = 1,1kJ  

b)  Nhiệt l¬¬ượng Q1 cần cung cấp để đun sôi 1,5l nư¬¬ớc.

Q1= c.m.(t2- t1) = 1,5.4200.( 100 – 25) = 472500(J)  

Nhiệt l¬¬ượng mà bếp toả ra trong thời gian 12 phút.

Q2= I2Rt,  = 1100.720= 792 000 (J)  

Hiệu suất của bếp:

H=  

c) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày.

A= I2Rt’’ = 1100. 30.3= 99 000Wh = 99 kWh

Tiền điện phải trả:

T = 99.750 =74 250(đồng) 

Đáp số: a) Q =1,1kJ. b)H = 59,66%.

 c)T= 74 250đ.

 

3. Chữa bài tập 4:

R1 nt R2 nt R3.

 R1= 3 ; R2= 5 ; R3 = 7 ;U= 6V

a) Rtđ?  b)U3?

Giải

a) Vì R1 nt R2 nt R3 nên ta có:

Rtđ= R1+ R2 + R3= 3+5+7= 15 .

b)Ta có: áp dụng công thức định luật Ôm:

 I= U/ Rtđ= 6/15= 0,4A= I1=I2=I3.(vì 3 điện trở mắc nối tiếp)

=> U3= I.R3= 0,4.7= 2,8V.

Đáp số: a) Rtđ=15 .

b)U3= 2,8V.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (3 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động:

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu: Về nhà làm các BT sau: 18,19,20/SGK ra giấy KT.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Giải BT giáo viên giao.

+ Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.              

Leave a Comment