Giáo án bài phân phối chương trình môn mỹ thuật sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Phân phối chương trình mĩ thuật lớp 1 – bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống   Tuần   tiết      Tên chủ đề     Phân bổ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Phân phối chương trình mĩ thuật lớp 1 – bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

 

Tuần   tiết      Tên chủ đề     Phân bổ nội dung dạy học

1          1          CĐ1: Mỹ thuật trong nhà trường (1 TIẾT)

            3 nội dung:

–           Sản phẩm mĩ thuật

–           Mĩ thuật do ai tạo nên

–           Đồ dùng mĩ thuật

2, 3      1, 2      CĐ2: Sáng tạo từ những chấm màu (4 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

                                    –           Hoạt động Thể hiện

4, 5      3, 4                  –           Hoạt động Thảo luận

                                    –           Hoạt động Vận dụng

6          1          CĐ3: Nét vẽ của em (3 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

–           Hoạt động Thể hiện

7, 8      2, 3                  –           Hoạt động Thảo luận

–           Hoạt động Vận dụng

9, 10   1, 2     

CĐ 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản (4 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

–           Hoạt động Thể hiện

11, 12 3, 4                  –           Hoạt động Thảo luận

–           Hoạt động Vận dụng

13, 14 1, 2      CĐ 5. Màu cơ bản trong Mỹ thuật (4 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

–           Hoạt động Thể hiện

15, 16 3, 4                  –           Hoạt động Thảo luận

–           Hoạt động Vận dụng

17        1          Đánh giá định kỳ cuối học kỳ I

18, 19 1, 2      CĐ 6. Sáng tạo từ những khối cơ bản (4 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

–           Hoạt động Thể hiện

20, 21 3, 4                  –           Hoạt động Thảo luận

–           Hoạt động Vận dụng

22, 23 1, 2     

CĐ 7. Hoa quả (4 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

–           Hoạt động Thể hiện

–           Hoạt động Thảo luận

24, 25 3, 4                  –           Hoạt động Vận dụng

26, 27 1, 2      CĐ 8. Người thân của em (4 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

–           Hoạt động Thể hiện

–           Hoạt động Thảo luận

28, 29 3, 4                  –           Hoạt động Vận dụng

30, 31 1, 2      CĐ 9. Em là học sinh lớp 1

(4 TIẾT)

            –           Hoạt động Quan sát

–           Hoạt động Thể hiện

–           Hoạt động Thảo luận

32, 33 3, 4                  –           Hoạt động Vận dụng

34        1          Đánh giá định kỳ cuối năm

35        1          Trưng bày sản phẩm (có thể sắp xếp ở Tuần 18, tương ứng với 18 tuần thực học ở học kì I).

 

 

Leave a Comment