Giáo án bài phân phối chương trình môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Phân phối chương trình tiếng việt lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Môn tiếng việt 1 – tập 1 Tuần   Tên …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Phân phối chương trình tiếng việt lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

Môn tiếng việt 1 – tập 1

Tuần   Tên bài           Tiết     trang

Làm quen       Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập         1- 2    

            Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe     3 – 4   

            Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh     5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10           

            Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm       11 – 12           

1          Bài 1: A a       13 – 14           

            Bài 2: B b       15 – 16           

            Bài 3: B b /    17 – 18           

            Bài 4: E e Ê ê 19 – 20           

            Bài 5: Ôn tập và kể chuyện            21 – 22           

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  23 – 24           

2          Bài 6: O o?    25 – 26           

            Bài 7: Ô ô      27 – 28           

            Bài 8: D d Đ d           29 – 30           

            Bài 9: Ơ ơ      31 – 32           

            Bài 10: Ôn tập và kể chuyện          33 – 34           

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  35 – 36           

3          Bài 11: I I K k            37 – 38           

            Bài 12: H h L l          39 – 40           

            Bài 13: U u Ư ư         41 – 42           

            Bài 14: Ch ch Kh kh            43 – 44           

            Bài 15: Ôn tập và kể chuyện          45 – 46           

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  47 – 48           

4          Bài 16: M m N n       49 – 50           

            Bài 17: G g Gi gi       51 – 52           

            Bài 18: Gh gh Nh nh            53 – 54           

            Bài 19: Ng ng Ngh ngh        55 – 56           

            Bài 20: Ôn tập và kể chuyện          57- 58

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  59 – 60           

5          Bài 21: R r S s           61 – 62           

            Bài 22: T t Tr tr         63 – 64           

            Bài 23: Th th ia         65 – 66           

            Bài 24: ua ưa 67 – 68           

            Bài 25: Ôn tập và kể chuyện          69 – 70           

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  71 – 72           

6          Bài 26: Ph ph Qu qu 73 – 74           

            Bài 27: V v X x         75 – 76           

            Bài 28: Y y    77 -78

            Bài 29: Luyện tập chính tả 79 – 80           

            Bài 30: Ôn tập và kể chuyện          81 – 82           

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  83 – 84           

7          Bài 31: an ăn ân        85 – 86           

            Bài 32: on ôn ơn       87 – 88           

            Bài 33: en ên in un   89 – 90           

            Bài 34: am ăm âm     91 – 92           

            Bài 35: Ôn tập và kể chuyện          93 – 94           

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  95 – 96           

8          Bài 36: om ôm ơm    97 – 98           

            Bài 37: em êm im um           99 – 100        

            Bài 38: ai ay ây         101 – 102      

            Bài 39: oi ôi ơi          103 – 104      

            Bài 40: Ôn tập và kể chuyện          105 – 106      

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  107 – 108      

9          Bài 41: ui ưi  109 – 110      

            Bài 42: ao eo 111 – 112      

            Bài 43: au âu êu        113 – 114      

            Bài 44: iu ưu 115 – 116      

            Bài 45: Ôn tập và kể chuyện          117 -118       

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  119 -120       

10        Bài 46: ac ăc âc        121 – 122      

            Bài 47: oc ôc uc ưc  123 -124       

            Bài 48: at ăt ât           125 – 126      

            Bài 49: ot ôt ơt          127 – 128      

            Bài 50: Ôn tập và kể chuyện          129 – 130      

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  131 – 132      

11        Bài 51: et êt it           133 – 134      

            Bài 52: ut ưt  135 – 136      

            Bài 53: ap ăp âp        137 – 138      

            Bài 54: op ôp ơp       139 – 140      

            Bài 55: Ôn tập và kể chuyện          141 – 142      

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  143 – 144      

12        Bài 56: ep êp ip up   145 – 146      

            Bài 57: anh ênh inh  147 – 148      

            Bài 58: ach êch ich  149 – 150      

            Bài 59: ang ăng âng  151 – 152      

            Bài 60: Ôn tập và kể chuyện          153 – 154      

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  155 – 156      

13        Bài 61: ong ông ung ưng     157 – 158      

            Bài 62: iêc iên iêp    159 – 160      

            Bài 63: iêng iêm iêp 161 – 162      

            Bài 64: iêt iêu yêu    163 -164       

            Bài 65: Ôn tập và kể chuyện          165 – 166      

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  167 – 168      

14        Bài 66: uôt uôm        169 – 170      

            Bài 67: uôc uôt         171 – 172      

            Bài 68: uôn uông      173 – 174      

            Bài 69: ươi ươu         175 – 176      

            Bài 70: Ôn tập và kể chuyện          177 – 178      

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  179 – 180      

15        Bài 71: ươc ươt         181 – 182      

            Bài 72: ươm ươp       183 – 184      

            Bài 73: ươn ương      185 – 186      

            Bài 74: oa oe 187 – 188      

            Bài 75: Ôn tập và kể chuyện          189 – 190      

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  191 -192       

16        Bài 76: oan oăn oat oăt       193 – 194      

            Bài 77: oai uê uy      195 -196       

            Bài 78: uân uât         197 – 198      

            Bài 79: uyên uyêt     199 – 200      

            Bài 80: Ôn tập và kể chuyện          201- 202       

            Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều  203-204        

17        Bài 81: Ôn tập           205 – 206      

            Bài 82: Ôn tập           207-208        

            Bài 83: Ôn tập           209 -210       

            Đánh giá cuối kì       211-212

Leave a Comment