Giáo án bài Rèn luyện sự tập trung trong trường học môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 3 –           Nhiệm vụ 5: Rèn luyện sự tập trung trong trường học –           Nhiệm vụ 6: Dành thòi gian cho sỏ’ thích của em …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 3

–           Nhiệm vụ 5: Rèn luyện sự tập trung trong trường học

–           Nhiệm vụ 6: Dành thòi gian cho sỏ’ thích của em

–           Nhiệm vụ 7: Rèn luyện để thích úng vói sụ- thay đổi

Hoạt động 1: Rèn luyện sụ- tập trung trong truồng học

a.         Mục tiêu: giúp HS có cách học phù hợp để thích nghi được với việc học tập ở trung học cơ sở; cởi mở, sản sàng chia sẻ với GV, bạn bè khi cần sự hồ trợ.

b.         Nội dung:

–           Tổ chức trò chơi: vồ tay theo nhịp

–           Tổ chức khảo sát về cách học của HS

–           Chia sẻ kinh nghiệm tập trung chú ý trong học tập

–           Thực hành kết hợp nghe – nhìn- ghi chép.

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÁM 

* Nhiệm vụ 1: Tổ chức trò chơi: vỗ tay theo nhịp

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV tổ chức trò chơi vồ tay theo nhịp. GV vồ tay theo tiết tấu nào đó; HS chú ý lắng nghe tiết tấu và quan sát sự chuyến động của tay.

•           Lần 1: GV chỉ vồ tay theo tiết tấu do mình đưa ra, từ dề đến khó.

•           Lần 2: GV vồ tay kết hợp với gõ bàn để tạo nên tiết tấu âm thanh.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS tham gia trò chơi vồ tay theo nhịp

–           GV và HS của các nhóm khác cổ vũ, động viện.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: To chức khảo sát về cách học của HS 

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV tổ chức cho HS tự đánh giá về cách học của bản thân thông qua bảng sau:      Lắng nghe thầy cô giảng, không làm việc riêng hay nói chuyện trong giờ học       X                    

Nội      dung

hưóng dẫn      Luôn

luôn    Thỉnh

thoảng            Hiếm khi                                           

Lẳng nghe thầy cô giảng, không làm việc riêng hay nói chuyện trong giờ học                                                                     

                                                Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập        X                    

Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập                                                                                                                                Luôn kết hợp với việc lắng nghe với quan sát những hành động, việc làm, hình ảnh được thầy cô           giới

thiệu trong bài học, …          X                    

Luôn kết hợp với việc lắng nghe với quan sát những hành động, việc làm, hình ảnh được thầy cô giới thiệu trong bài học, … đồng thời ghi chép đầy đủ những điều cần thiết                                            đồng thời ghi chép đầy đủ những điều cần thiết             

Mạnh dạn hỏi thầy cô khi thấy mình chưa hiếu                                      Mạnh dạn hỏi thầy cô khi thấy mình chưa hiểu       X                    

–           GV đọc từng nội dung, HS sử dụng thẻ màu:

+ Thẻ màu xanh: Luôn luôn

+ Thẻ màu vàng: Thỉnh thoảng

+ Thẻ màu đỏ: Hiếm khi.

–           Gv đếm số lượng và thống kê.

–           GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết cách thực hiện từng biện pháp và tại sao cần phải thực hiện các biện pháp đó?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.                                             

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quà thảo luận của nhóm mình, sử dụng thẻ màu để trả lời.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày .

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệtn vụ 3: Chia sẻ kinh nghiệm tập trung chú ý trong học tập

Bu'ó’c 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV cho HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn về kinh nghiệm đế tập trung chú ý học tập trên lóp: Mồi nhóm được phát tờ giấy AO và mồi thành viên có phần ghi kinh nghiệm của mình, sau khi các thành viên trong nhóm viết các kinh nghiệm của mình thì cả nhóm tập họp lại và chia sẻ với cà lớp về kinh nghiệm các thành viên trong nhóm mình.

–           GV đặt câu hỏi: Em đã học hỏi được kinh nghiệm nào từ bạn?            3. Chia sẻ kinh nghiệm tập trung chú ý trong học tập

– Có rất nhiều kinh nghiệm tập trung chú ý học tập nhưng các thao tác nghe – nhìn – ghi chép được thực hiện rất hiệu quả trong học tập. 

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút theo kĩ thuật khăn trải bàn.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 4: Thực hành kết hợp nghe – nhìn – ghi chép

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV tô chức cho HS tập phối kết hợp các thao tác nghe – nhìn – ghi chép.

–           GV thực hiện giảng một đoạn kiến thức nào đó và yêu cầu HS nghe, quan sát và ghi lại ý chính, hình ảnh vào vở. GV cho HS thi đua xem ai ghi lại được chính xác và đầy đủ nhất.

–           GV có thể tổ chức thực hành 2-3 lần.

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

–           HS tiếp nhận nhiệm vụ.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và

thảo luận •

–           Hs thực hiện các thao tác nghe – nhìn – ghi chép.

–           GV cho HS chia sẻ những khó khăn khi thực hành kĩ năng này để GV hồ trợ rèn luyện thêm.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 2: Dành thòi gian cho sỏ’ thích của em

a.         Mục tiêu: giúp HS cân bằng được giữa trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ và thực hiện được sở thích của bản thân trong khoảng thời gian nhất định.

b.         Nội dung:

–           Chia sẻ về sở thích

–           Trao đổi cách thực hiện sở thích

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÁM

* Nhiệm vụ l:Chia sẻ về sở thích

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV hỏi đáp nhanh về các sở thích của HS trong lóp: Em có sở thích gì? Sờ thích đó có ỷ nghía như thế nào với cuộc sổng của em? II. Dành thòi gian cho sỏ’ thích của em

1. Chia sẻ về sỏ’ thích

– Thích học các môn học tự nhiên như toán, lí,… 

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện một số HS nêu sở thích của mình.

–           GV và HS khác có thể đặt câu hỏi cho hs

trình bày

Bu’ó’c 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: Trao đoi cách thực hiện sỏ’ thích

Buó’c 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV yêu cấu HS làm việc nhóm sau đó chia sẻ trong nhóm theo nội dung bảng sau: 

– GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện một số HS trình bày kết quả thảo luận của mình.

–           GV mời một số HS lên trước lóp chia sẻ kế hoạch của mình.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét và có ý kiến về một số kế hoạch mà HS đã làm. 

Hoạt động 3: Rèn luyện để thích úng vói sụ- thay đổi

a.         Mục tiêu: giúp HS tích cực rèn luyện đế thích ứng với sự thay đối.

b.         Nội dung: Gv đọc từng nội dung trong bảng, HS giơ thẻ đế thê hiện ý kiến của mình

c.         Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÁM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Gv đọc từng nội dung trong bảng, HS giơ thẻ đế thể hiện ý kiến của mình. Sau đ, GV đếm số thẻ màu và ghi vào ô tương ứng.            III. Rèn luyện để thích úng vói sụ- thay đổi

–           Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống khoa học, tập thê dục đều đặn, nghỉ ngơi hợp lí.

–           Chủ động tham gia vào các mối quan hệ cở mở với mọi người xung quanh

Nội dung hưóng dẫn            Thuận lọi       Bình

thưòng            Khó khăn      

Thương yêu, chăm                                       

sóc bản thân mình và tự tin về sự thay đổi bản thân                                          –           sẵn sàng chia sẻ và xin hồ trợ khi gặp khó khăn.

–           Không phân biệt đối xử, hòa động, thân thiện với bạn bè

–           Tim hiếu kĩ các môn học, cách học hiệu quả đối với từng môn học

–           Thực hiện cam kết, tuân thủ quy định, nội quy trường lớp, quy định pháp luật.

Chủ động tham gia vào các mối quan hệ và cởi mở:

–           Người thân

–           Bạn bè

–           Thầy cô                                             

sẵn sàng chia sẻ và xin hồ trợ khi gặp khó khăn                                    

Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt                                            

Tìm hiểu kĩ các môn học và cách học hiệu quả đối với từng môn học từ thầy cô, anh chị, bạn bè.                                               

Thực hiện cam kết, tuân thủ quy định, nội quy trường lớp, tuân thủ pháp luật                                             

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS tiếp nhận, nghe GV đọc và thực hiện nhiệm vụ.    

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cân.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS giơ thẻ thế hiện ý kiến của mình.

–           GV đếm và viết ố thẻ vào ô tương ứng.

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thục hiện nhiệm vụ học tập

–           GV kết luận và nhận xét đưa ra thuận lợi và khó khăn cùa HS khi thực hiện các biện pháp thích ứng và căn dặn HS rèn luyện thường xuyên.

Leave a Comment