Giáo án bài Tham quan thiên nhiên thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 71 Tham quan thiên nhiên THAM QUAN THIÊN NHIÊN (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: – Báo cáo trước lớp về qua trình tham …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

71 Tham quan thiên nhiên THAM QUAN THIÊN NHIÊN

(Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– Báo cáo trước lớp về qua trình tham quan thiên nhiên: Những gì đã quan sát được: tên động vật, thuộc ngành nào, có đặc điểm ra sao, môi trường sống như thế nào…

– Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của động vật trong điều kiện sống cụ thể.

     2. Năng lực

                                Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

– Bảng phụ: Nội dung bảng trang 205, bảng ghi báo cáo của nhóm

– Nội dung phần hướng dẫn cho buổi tham quan thiên nhiên 

2. Học sinh:

– Ôn tập kiến thức đã học về động vật

– Nội dung tham quan thiên nhiên

– Dụng  cụ cá nhân

III. KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1. Kĩ thuật:

– Kĩ thuật chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi, động não.

2. Phương pháp:

– Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra (không)

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS      NỘI DUNG

Hoạt động 1: Hình thức thể hiện. (10’)

 

– GV thông qua hình thức thể hiện báo cáo thu hoạch:

– Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát được, thảo luận toàn lớp và kết quả báo cáo của các nhóm

– GV tổng kết – Rút kinh nghiệm

– Giao bài tập về nhà cho HS làm

– Chấm điểm cho những nhóm làm tốt: Về ý thức, kết quả.

*THGDMT+BĐKH: Giáo dục hs ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ và phát triển thế giới động vật, đặc biệt là động vật có ích.               

– HS chú ý và thực hiện theo hướng dẫn của GV.

 

– Chú ý. I. Hình thức thể hiện

Hoạt động 2. Tiến hành. (24’)

* GV: Treo nội dung bảng phụ, bảng trang 205.

 

– Gọi đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét bổ sung

– GV ghi nội dung báo cáo vào bảng trang 205     

– Theo dõi và sửa chữa.

 

– Báo cáo → NX, đánh giá, bổ sung.          II. Tiến hành.

(Theo bảng dưới đây)

a. Những nội dung chung mà lớp thực hiện:

STT         Tên động vật quan sát thấy         Môi trường         Vị trí phân loại động thực vật

                                Ở nước

                Ở ven bờ             Ở đất     Ở tán cây             Động vật không xương sống (tên lớp hay nghành)            Động vật có xương sống (tên lớp)

                                                                                                               

b. Báo cáo những nội dung nhóm được phân công:

–                              Nhóm 1: Quan sát các hình thức di chuyển của động vật

                GV treo bảng phụ

Stt          Tên động vật      Nơi sống                              Bộ phận di chuyển

                                                chi          cánh      vây         Bộ phận khác

                                                               

 

3. Củng cố (8’)

– GV chấm điểm cho những nhóm làm tốt, nhận xét các bài chưa hoàn thành tốt….

– Tổng hợp lại toàn bộ nôi dung kiến thức đã học trong chương trình Sinh 7.

4. Dặn dò  (2’)

– Học sinh ôn tập kiến thức cũ từ đầu năm.

– Chuẩn bị kiến thức cho bài thi học kì II.

Leave a Comment