Giáo án bài Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu môn địa lý lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 21.  Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu Và tham quan địa phương Môn học/hoạt động giáo dục: địa lí 6 …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 21.  Thực hành:

Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu

Và tham quan địa phương

Môn học/hoạt động giáo dục: địa lí 6

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. Mục tiêu :

Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

•           Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

•           Yéu thiên nhiên, có ý thúc bảo vệ thiên nhiên

2. Năng lực

* Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực tìm hiểu địa lí: 

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có

– Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên

3. Phẩm chất

– Trách nhiệm:

– Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học

– Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi..

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục đích: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.

b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh

d. Cách thực hiện

                       Hoạt động của GV và HS     Nội dung chính

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Nêu hiểu biết của bản thân về môi trương tự nhiên của địa phương mình

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ        

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

HS: Trình bày kết quả        

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới           

                                      Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Gợi ý một số nội dung

a. Mục đích:  HS nắm được các nội dung cần thực hiện trong việc tìm hiểu về môi trường tự nhiên của tỉnh mình.

b. Nội dung: Gợi ý một số nội dung

c.  Sản phẩm: câu trả lời của HS

d. Cách thực hiện.

                     Hoạt động của GV và HS       Nội dung chính

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: HS tiếp cận cá nội dung nghien cứu

HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe         I/ Trước tham quan

Nội dung 1: Địa hình

– Đặc điểm chung

-Các dạng địa hình chinh

-Mối quan hệ giữa địa hình với các thành phẩn tự nhiên khác (khi hậu, sông ngòi, đất trồng, sinh vật)

Nội dung 2: Khí hậu

-Đặc điềm chung

-Các nét đặc trưng của khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió,…)

-Mối quan hệ giữa khí hậu và các thành phần tự nhiên khác (địa hình, sông ngòi, đất trồng, sinh vật)

Nội dung 3: Sông ngòi

-Mạng lưới sông ngòi

-Đặc điềm chính của sông ngòi (hướng dòng chảy, mùa lũ – mùa cạn)

-Mối quan hệ giữa sông ngòi với các thành phần tự nhiên khác (địa hình, khi hậu,…)

Nội dung 4: Đất

-Các loại đẩt. Đặc điềm chung của đất

-Phân bố đất ở địa phương

-Mối quan hệ giữa đất với các thành phần tự nhiên khác (địa hình, khí hậu, sông ngòi,…)

Nội dung 5: Sinh vật

-Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên (đặc biệt là độ che phủ)

-Các loài động vật hoang dã

-Mối quan hệ giữa thực vật với động vật, giữa sinh vật với các thành phẩn tự nhiên khác (khí hậu, đất,…)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung       

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài       

Hoạt động 2.2: TRONG THAM QUAN

a. Mục đích:  HS biết được cách thức nghiên cứu, tìm hiểu về môi trương ftuwj nhiên của tỉnh.

b. Nội dung: Tìm hiểu Cách thức tiến hành

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh

d. Cách thực hiện.

Hoạt động của GV và HS    Nội dung chính

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: hướng dẫn HS các bước làm như sau.

a)Thành lập nhóm và lựa chọn nội dung

b)Phân công nhiệm VỊI cho các thành viên trong nhóm

c)Xác định thời gian và địa điềm tham quan ớ địa phương

d)Thu thập tài liệu và xứ lí tài liệu

–           Thu thập tài liệu qua sách vở, mạng internet, cơ quan quản lí vấn đề ở địa phương.

–           Tham quan, tìm hiểu thực tế địa phương.

–           Tìm hiểu qua người dân địa phương (phương pháp xã hội học).

–           Phân tích, tồng hợp, so sánh các kết quả đã tìm hiểu được.

đ) Viết báo cáo

–           Viết báo cáo

Từ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý (nên viết ngắn gọn, súc tích):

+ Nêu ý nghĩa của việc tìm hiểu mồi trường tự nhiên.

+ Nêu hiện trạng và nguyên nhân.

+ Một số giải pháp.

–           Trình bày báo cáo

+ Phân công người báo cáo trước lớp.

+ Chuẩn bị nội dung kèm theo: tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ,…

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ         II.         TRONG THAM QUAN

Bao gồm các bước:

–           Bước 1: Thu thập thông tin.

–           Bước 2: Thực hiện tham quan.

–           Bước 3: Thảo luận với các thành viên khác.

–           Bước 4: Tham khảo sự hướng dẫn của giáo viên

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung       

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài       

Hoạt động 2.3: SAU THAM QUAN

a. Mục đích:  HS biết được cách viết báo cáo sau khi tham quan

b. Nội dung: Tìm hiểu III.    SAU THAM QUAN

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh

d. Cách thực hiện.

Hoạt động của GV và HS    Nội dung chính

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: hướng dẫn HS các bước làm như sau.

a)Thành lập nhóm và lựa chọn nội dung

b)Phân công nhiệm VỊI cho các thành viên trong nhóm

c)Xác định thời gian và địa điềm tham quan ớ địa phương

d)Thu thập tài liệu và xứ lí tài liệu

–           Thu thập tài liệu qua sách vở, mạng internet, cơ quan quản lí vấn đề ở địa phương.

–           Tham quan, tìm hiểu thực tế địa phương.

–           Tìm hiểu qua người dân địa phương (phương pháp xã hội học).

–           Phân tích, tồng hợp, so sánh các kết quả đã tìm hiểu được.

đ) Viết báo cáo

–           Viết báo cáo

Từ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý (nên viết ngắn gọn, súc tích):

+ Nêu ý nghĩa của việc tìm hiểu mồi trường tự nhiên.

+ Nêu hiện trạng và nguyên nhân.

+ Một số giải pháp.

–           Trình bày báo cáo

+ Phân công người báo cáo trước lớp.

+ Chuẩn bị nội dung kèm theo: tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ,…

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ         III.       SAU THAM QUAN

Bao gồm các bước:

–           Bước 1:Tổng hợp các tài liệu.

–           Bước 2: Viết báo cáo tham quan.

–           Bước 3: Trình bày báo cáo tham quan.

–           Bước 4: Mô tả lại quá trình tham quan

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung       

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài       

Hoạt động 3: Luyện tập.

a. Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học

b. Nội dung: Hoàn thành các bài tập.

c.  Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

d. Cách thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau.

HS: lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ, thảo luận để tìm ra câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục đích:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến bài học hôm nay

b. Nội dung: Vận dụng kiến thức

c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh

d. Cách thực hiện.

Hoạt động của GV và HS    Nội dung chính

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Viết báo cáo

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ        

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung       

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức

HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

Leave a Comment