Giáo án bài Tìm hiểu ý nghĩa của nơi công cộng môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 20 –           Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ý nghĩa của noi công cộng –           Nhiệm vụ 2: Tìm hiếu quy tắc ứng xử noi công …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 20

–           Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ý nghĩa của noi công cộng

–           Nhiệm vụ 2: Tìm hiếu quy tắc ứng xử noi công cộng

Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của noi công cộng

a.         Mục tiêu: giúp HS xác định được các nơi công cộng mình tham gia và ý nghĩa của nơi công cộng đó.

b.         Nội dung:

–           Tìm hiếu nhận thức của HS về nơi công cộng

–           Tìm hiếu đặc trưng của không gian công cộng

–           Chia sẻ ý nghĩa của nơi công cộng

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHẦM

* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nhận thức của HS           I. Ý nghĩa của noi công cộng

về nơi công cộng      1. Tìm hiểu nhận thức của HS về

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học    noi công cộng

tập       – Nơi công cộng được hiểu là nơi

– GV tô chức trò chơi Ai nhanh hơn. Cách chơi như sau: chọn 2 đội chơi xêp thành 2 hàng. Lần lượt từng HS trong từng đội lên bảng viết tên một nơi công cộng mà mình biết, sau đó nhanh chóng đưa phấn cho bạn kế tiếp trong đội. Trong thời gian 3 phút, đội nào viết được đúng và nhiều hơn tên các nơi công cộng đội đó sẽ chiến thắng,

– GV khảo sát nhanh về các nơi công cộng HS thường tham gia, nơi công cộng HS ít tham gia bằng cách nêu một số nơi công cộng của địa phương và cho HS giơ tay.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ dung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

* Nhiệm vụ 2: Tìm hiếu về đặc trưng của 

không gian công cộng

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành 6 nhóm khác nhau, thảo luận và đưa ra đặc trưng của các nơi công cộng ở địa phương HS thường tham.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiểu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV tổ chức cho đại điện các nhóm chia sẻ nhanh về đặc trưng của các nơi công cộng.

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV tổng kết về các điểm đặc trưng của nơi công cộng.

+ HS ghi bài.

* Nhiệm vụ 3: Chia sẻ về ý nghĩa của nơi công cộng

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS chia sẻ theo cặp đôi về ý nghĩa của nơi công cộng. 

– GV hỏi nhanh một số bạn trong lóp về ý nghĩa của nơi công cộng.

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận •

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thục hiện nhiệm vụ học tập

+ GV kết luận nội dung hoạt động và chia sẻ ý nghĩa của nơi công cộng, khuyến khích HS thực hiện những hành vi văn minh nơi công cộng.

+ HS ghi bài.

Hoạt động 2: Tìm hiêu quy tăc úng xử noi công cộng

a.         Mục tiêu: HS khám phá và rút ra những quy tắc ứng xử cơ bản nơi công cộng.

b.         Nội dung:

–           Khảo sát về việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng

–           Kê về những hành vi ứng xử đúng hoặc chưa đúng nơi công cộng

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHÂM 

Nhiệm vụ 1: Khảo sát vê việc thực hiện quy tăc úng xử nơi công cộng

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành 6 nhóm và thảo luận, cùng xem lại bảng Theo dõi mức độ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng và đưa ra kết luận. 

luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

+ GV tổng kết số liệu của cà lóp và đưa ra nhận xét về những việc HS thường xuyên thực hiện được và hiếm khi thực hiện được.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thục hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. GV trao đối với lớp về quy tắc ứng xử nơi công cộng, khuyến khích HS thực hiện các việc làm thế hiện các hành vi ứng xử văn minh ở nơi công cộng.

+ HS ghi bài.

–           Nhiệm vụ 2: Ke về nhũng hành vi úng xử đúng hoặc chưa đúng noi công cộng Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV tổ chức trò chơi Ném bóng. Luật chơi như sau: Quả bóng rơi đến tay ai, người đó sẽ kể về 1 hành vi ứng xử đúng hoặc chưa đúng mà mình từng chứng kiến. Người sau cần kế hành vi không trùng lặp với người trước.

–           GV hỏi: Cảm nhận của em khi thấy những hành vi ủng xử thiếu văn hoả nơi công cộng? Điều gì xảy ra khi mọi người đều ứng xử văn 

mình ở nơi công cộng? Chủng ta nên làm gì đê ứng xử văn trinh nơi công cộng?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiểu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thục hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

Leave a Comment