Giáo án bài Xác định các khoản tiền của em môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 17 –           Nhiệm vụ 1: Xác định các khoản tiền của em –           Nhiệm vụ 2: Chỉ ra những lí do xác định khoản chi …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 17

–           Nhiệm vụ 1: Xác định các khoản tiền của em

–           Nhiệm vụ 2: Chỉ ra những lí do xác định khoản chi tiêu của em

Hoạt động 1: Xác định của khoản tiền của em

a.         Mục tiêu: giúp HS xác định rõ các khoản tiền mình có và các cách sử dụng khoản tiền đó. Từ đó, HS bước đầu xác định được những hoạt động cần thực hiện khi muốn có được các khoản tiền đó.

b.         Nội dung:

–           Tìm hiếu các khoản tiền của HS

–           Tìm hiếu việc sử dụng các khoản tiền của HS

–           Chia sẻ các công việc, các hoạt động có thế tham gia đế có thê có thêm khoản tiền cho bản thân.

c.         Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÂM

* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các khoản tiền của HS

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành 6 nhóm, mồi nhóm từ 6 HS thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn        I. Xác định của khoản tiền của •

em

1. Tìm hiểu các khoản tiền của

HS

–           Tiền mừng tuối

–           Tiền thưởng 

trong thời gian 3 phút. Yêu câu HS chia sẻ, trao đối trong nhóm về các khoản tiền và số tiền mà HS có được.

Bước 2: HS thục hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Lần lượt các thành viên trong nhóm chia sẻ ý kiến.

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

+ GV tổ chức cho đại diện các nhóm chia sẻ nhanh trước lớp về các khoản tiền, số tiền và những việc làm có thê giúp HS có được khoản tiền đó.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

* Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các khoản tiền của HS

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

– Vần 6 nhóm cũ GV cho HS thảo luận vê việc sử dụng các khoản tiền của mình như thế nào?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Lần lượt các thành viên trong nhóm chia sẻ ý kiến.

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

* Nhiệm vụ 3: Chia sẻ các công việc, họat động có thể tham gia để kiếm thêm khoản tiền cho bản thân

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu lần lượt từng thành viên trong nhóm chĩa sẻ về những công việc cụ thể và những hoạt động mà HS có thế làm đế kiếm 

được tiển và cảm xúc của bản thân khi có thêm khoản tiền đó.

– GV hỏi đáp nhanh: Cảm xúc của các em như thế nào khi có thêm nguồn thu nhập từ chính những việc làm cụ thể của mình?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– GV mời một số HS ở các nhóm lên chia sẻ các việc làm, hoạt động HS có thế làm đế tạo ra nguồn thu cho bản thân

+ HS khác nhận xét và bô sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

Hoạt động 2: Chỉ ra những lí do xác định khoản chi ưu tiên của em

a.         Mục tiêu: giúp HS rút ra được những lí do để xác định khoản chi nào cần ưu tiên khi số tiền mình hạn chế. Từ đó giúp các em chú ý hon trong chi tiêu đế đảm bảo không chi tiêu quá số tiền mình có.

b.         Nội dung:

–           Chia sẻ những lí do xác định khoản chi ưu tiên của bản thân.

–           Tìm hiếu trật tự các khoản chi ưu tiên 

c.         Sản phâm: câu trả lời của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

*          Nhiệm vụ 1: Chia sẻ nhũng lí do xác định khoản chi ưu tiên của bản thân.

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

*          Gv chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu từng HS trong nhóm chia sẻ những lí do xác định khoản chi ưu tiên của bản thân trong vòng một tháng vừa qua. Sau đó cả nhóm tổng họp lại lí do mà các bạn trong nhóm thường sử dụng.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài. 

*          Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu trật tụ- các khoản chi ưu tiên

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

*          GV yêu cầu làm việc theo cặp đôi thực hiện ý 2 nhiệm vụ 2 SGK/43: sắp xếp các ưu tiên theo trật tự hợp lí nhất?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiếu biết kết hợp đọc sgk và thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hồ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung

•           Ưu tiên cho ăn uống

•           Ưu tiên cho học tập

•           Ưu tiên cho sở thích

•           Ưu tiên cho hàng giảm giá

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

+ HS ghi bài.

Leave a Comment