Giáo án bài xây dựng được kế hoạch trường xanh – lớp sạch hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file xây dựng được kế hoạch Trường xanh – lớp sạch I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS xây dựng được kế …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

xây dựng được kế hoạch Trường xanh – lớp sạch

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS xây dựng được kế hoạch Trường xanh – lớp sạch.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch Trường xanh – lớp sạch.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Thực hiện được kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia lớp thành các nhóm.

– GV treo bản gợi ý nội dung lập kế hoạch Trường xanh – lớp sạch lên bảng.

– GV phổ biến nhiệm vụ: Các nhóm sẽ thảo luận để xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường ở trong nhà trường. GV đưa ra gợi ý:

+ Khu vực nhóm chọn để làm vệ sinh.

+ Những công việc cụ thể sẽ làm.

+ Phân công công việc cho từng thành viên.

+ Dụng cụ cần chuẩn bị.

+ Thời gian thực hiện.

+ Mong muốn kết quả đạt được.

– GV mời đại diện các nhóm lên trình bày bản kế hoạch của nhóm trước lớp.

– GV yêu cầu các nhóm góp ý cho nhau về nhữngnội dung cụ thể của kế hoạch.

– GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

– GV nhắc nhở cả lớp thực hiện giữ gìn vệ sinh lớp học sạch đẹp.               

 

 

Leave a Comment