Ma trận đề thi học kì 1 Vật Lý 10 năm 2020-2021

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file SỞ GD & ĐT TP HCM BẢN ĐẶC TẢ DÙNG TRONG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I – MÔN: VẬT LÝ 10 …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

SỞ GD & ĐT TP HCM

BẢN ĐẶC TẢ DÙNG TRONG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I – MÔN: VẬT LÝ 10

Năm học 2020-2021

* NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung kiểm tra, đánh giá:

– Từ tuần 1 đến trước tuần 15.

2. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài viết (Tự luận) – Thời gian làm bài: 45 phút

 

STT

Nội dung

kiến thức

Đơn vị kiến thức

Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Chủ đề 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do.

– Ý nghĩa vật lý và biểu thức tính gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

* Nhận biết:

– Nêu được ý nghĩa vật lý của gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

– Viết được biểu thức tính gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

* Vận dụng:

– Vận dụng biểu thức tính gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều để giải một số bài tập đơn giản.

 

1 ý (0,5đ)

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ý (0,5đ)

 

 

– Đặc điểm của sự rơi tự do, biểu thức tính vận tốc và thời gian rơi của vật rơi tự do.

* Nhận biết:

– Nêu được đặc điểm của sự rơi tự do.

– Viết được biểu thức tính vận tốc và thời gian rơi của vật rơi tự do.

* Vận dụng:

– Vận dụng biểu thức tính vận tốc và thời gian rơi của vật rơi tự do để giải một số bài tập đơn giản.

 

1 (1,0đ)

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

 

1 ý (0,5đ)

 

2

Chủ đề 2: Ba định luật Niu-tơn.

Định luật II Niu-tơn.

* Nhận biết:

– Viết được biểu thức của định luật II Niu-tơn.

* Thông hiểu:

– Vẽ được hình biểu diễn các lực tác dụng vào vật.

 

* Vận dụng:

– Vận dụng biểu thức của định luật II Niu-tơn để giải một số bài tập nâng cao.

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ý (1,0đ)

 

3

Chủ đề 3: Lực hấp dẫn_Định luật vạn vật hấp dẫn.

Lực hấp dẫn _Định luật vạn vật hấp dẫn.

* Nhận biết:

– Viết được hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn.

* Vận dụng:

Vận dụng đ­ược hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn để giải bài tập đơn giản.

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ý (1,0đ)

 

4

Chủ đề 4: Lực đàn hồi của lò xo_Định luật Húc.

Lực ma sát.

Lực hướng tâm.

 

Lực đàn hồi của lò xo_Định luật Húc.

 

* Nhận biết:

Phát biểu được định luật Húc.

– Viết được biểu thức của định luật Húc.

* Thông hiểu:

– Trình bày được ứng dụng của lực đàn hồi trong hiện tượng đời sống thực tế.

* Vận dụng:

Vận dụng được biểu thức của định luật Húc để giải một số bài tập đơn giản.

 

1 ý (0,5đ)

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ý (1,0đ)

 

Lực ma sát.

 

* Nhận biết:

Nêu được điều kiện xuất hiện lực ma sát trượt.

– Viết được biểu thức tính độ lớn lực ma sát.

* Thông hiểu:

– Trình bày được ứng dụng của lực ma sát trong hiện tượng đời sống thực tế.

* Vận dụng:

Vận dụng được biểu thức của lực ma sát để giải một số bài tập nâng cao.

 

1 ý (0,5đ)

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

 

1 ý (1,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ý (1,0đ)

Lực hướng tâm.

* Nhận biết:

– Nêu được ví dụ về lực hướng tâm.

* Thông hiểu:

– Trình bày được ứng dụng của lực hướng tâm trong hiện tượng đời sống thực tế.

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

1 ý (0,5đ)

 

 

5

Chủ đề 5: Bài toán về chuyển động ném ngang.

Thời gian chuyển động, tầm ném xa, vận tốc chạm đất của vật ném ngang.

* Nhận biết:

Viết được biểu thức tính thời gian chuyển động, tầm ném xa của vật ném ngang.

– Viết được biểu thức tính vận tốc chạm đất của vật ném ngang.

 

* Vận dụng:

Vận dụng được biểu thức tính thời gian chuyển động, tầm ném xa của vật ném ngang để giải một số bài tập đơn giản.

Vận dụng được biểu thức tính vận tốc chạm đất của vật ném ngang để giải một số bài tập đơn giản.

 

1 ý (0,5đ)

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ý (0,5đ)

 

1 ý (0,5đ)

 

 

 

………….. Hết …………

Leave a Comment