mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2021 mới nhất

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2021 mới nhất mẫu số 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2021 mới nhất mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Hà Nội, ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Hôm nay, ngày 10/1/2019 tại …….., đại diện hai bên gồm có:

Bên A: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): ………………………….; Chức vụ:……………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Bên B: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………; Chức vụ: ………………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email:…………………………

Mã số thuế…………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: ……………..
 • Ký hiệu: … số…. ngày …./…/20..
 • Giá trị hóa đơn: ……………….
 • Tên dịch vụ: …………………..

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy X

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Máy X

Bộ

1

8.888.888

8.888.888

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Máy X

Bộ

1

9.999.999

9.999.999

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hoặc địa chỉ công ty

Khi hóa đơn bạn lập sai tên hay địa chỉ công ty thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử dựa theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Hà Nội, ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Hôm nay, ngày 10/1/2020 tại …….., đại diện hai bên gồm có:

Bên A: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): ………………………….; Chức vụ:……………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Bên B: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………; Chức vụ: ………………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email:…………………………

Mã số thuế…………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: ……………..
 • Ký hiệu: … số…. ngày …./…/20..
 • Giá trị hóa đơn: ……………….
 • Tên dịch vụ: …………………..

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ / tên công ty

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Công ty Softdream

Địa chỉ: Số 10 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nay điều chỉnh lại là:

Công ty Softdreams

Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Bên bản này lập thành 2 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2021 mới nhất mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A Công ty …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: …………………………………………….. MST: ……………………………………………………..                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):   ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………..

BÊN B Công ty …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: …………………………………………….. MST: ……………………………………………………..                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):   ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………..

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: ……………………
 • Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
 • Giá trị hóa đơn: ……………………………..
 • Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

 • Trước ghi là: ……………………………………………………………………………
 • Nay điều chỉnh là: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

      MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU HÓA ĐƠN DO GHI SAI ĐƠN GIÁ

CÔNG TY …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN…………………

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số …./BBĐCHĐ-……

……., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;
– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

– Căn cứ vào sự thỏa thuận các các bên,

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ………………………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):              ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

BÊN B:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ………………………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):              ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

Hai bên cùng thống nhất lập bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số ……., ký hiệu ….., lập ngày ….. đã kê khai vào kỳ Quý …… Nay lập hóa đơn điều chỉnh số ….., ký hiệu ….. ngày ……..

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………………….

– Trước ghi là:…………………………………………………………………………………………………………………

– Nay điều chỉnh là: …………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)


MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH SAI TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CÔNG TY …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN…………………

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số …./BBĐCHĐ-……

……., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;
– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

– Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại………………………….., chúng tôi gồm có:
Bên A: …………………………………………….
Do ông: ……………….., chức vụ:
Địa chỉ: ………………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………….
Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số……….., ký hiệu ……. Ngày….tháng…..năm 201…. đã kê khai vào kỳ Quý …/20…, cụ thể như sau:
Lý do điều chỉnh: (Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng)
Nội dung trước khi điều chỉnh:
Địa chỉ: …………………………………………….
Hai bên thống nhất điều chỉnh lại địa chỉ như sau:
Địa chỉ: …………………………………………….
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2021 mới nhất mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 15/09/ 2020, đại diện hai bên gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Hoàng Tân

Do ông (bà): Phan Tiến Tùng; Chức vụ: giám đốc

Địa chỉ: 17 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: …024.37.657.999 ;

Mã số thuế: 3489157834

Bên B: Công ty cổ phần thương mại Tuấn Anh

Do ông (bà): Nguyễn Tuấn Anh; Chức vụ: giám đốc

Địa chỉ: 12 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35.865.333 ;

Mã số thuế: 1864929086

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: 12
 • Ký hiệu: 19 – HT số 1676 ngày 01/ 09/2020
 • Giá trị hóa đơn: 31/12/2020
 • Tên dịch vụ: Cung cấp văn phòng phầm

Lý do điều chỉnh: sai thông tin hóa đơn điện tử

 • Trước ghi là: 7685
 • Nay điều chỉnh là: 7696

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B                        

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2021 mới nhất mẫu số 4

1. MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU HÓA ĐƠN DO GHI SAI ĐƠN GIÁ

CÔNG TY …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN…………………

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số …./BBĐCHĐ-……

……., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;
– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

– Căn cứ vào sự thỏa thuận các các bên,

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ………………………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):              ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

BÊN B:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ………………………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):              ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

Hai bên cùng thống nhất lập bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số ……., ký hiệu ….., lập ngày ….. đã kê khai vào kỳ Quý …… Nay lập hóa đơn điều chỉnh số ….., ký hiệu ….. ngày ……..

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………………….

– Trước ghi là:…………………………………………………………………………………………………………………

– Nay điều chỉnh là: …………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)


2. MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH SAI TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CÔNG TY …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN…………………

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số …./BBĐCHĐ-……

……., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;
– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

– Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại………………………….., chúng tôi gồm có:
Bên A: …………………………………………….
Do ông: ……………….., chức vụ:
Địa chỉ: ………………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………….
Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số……….., ký hiệu ……. Ngày….tháng…..năm 201…. đã kê khai vào kỳ Quý …/20…, cụ thể như sau:
Lý do điều chỉnh: (Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng)
Nội dung trước khi điều chỉnh:
Địa chỉ: …………………………………………….
Hai bên thống nhất điều chỉnh lại địa chỉ như sau:
Địa chỉ: …………………………………………….
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2021 mới nhất mẫu số 5

CÔNG TY ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số …./…………..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT


      Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
      Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
 
      Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại ……………….., chúng tôi gồm có:
 
Bên A: ……………………………..
Do ông: …………………….., chức vụ: ……………, làm đại diện.
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………
 
Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số …………., ký hiệu ……… ngày …….. (đã kê khai vào kỳ …….) và lập hóa đơn điều chỉnh số ……., ký hiệu ……. ngày ……………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

        ….

     …

 

 

 

 

 

 

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

 

 

 

 

 

 


Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Leave a Comment