Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn hình thức thanh toán

Biên bản điều chỉnh hóa đơn  hình thức thanh toán mẫu số 1 CTY TNHH TM – SX ABCD                                            Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam      1111 abhjfgjtjkytkultlulylu                                                 Độc Lập – Tự Do …

Biên bản điều chỉnh hóa đơn  hình thức thanh toán mẫu số 1

CTY TNHH TM – SX ABCD                                            Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

     1111 abhjfgjtjkytkultlulylu                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                     ——————-

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

– Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế. 

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY TNHH TM – SX ABCD

            Địa chỉ           :     TP.HCM

            Mã số thuế     :     9999999999

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY TNHH TM – SX XYZ

            Địa chỉ           :     TP.HCM

            Mã số thuế     :     8888888888

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

           Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 18/11/2014 Ký Hiệu HH/11P số 1231234  Trị giá 555.444.222 đồng. Lập hóa đơn điều chỉnh ngày 11/05/2015 Ký Hiệu HH/11P Số 1234567điều chỉnhchỉ tiêu đã ghi sai, trị giá hóa đơn không thay đổi.

            Nguyên nhân : Sai chỉ tiêu Mã số thuế người mua

 • Nội dung trước khi điều chỉnh :

Mã số thuế : 8888888880

 • Nội dung sau khi điều chỉnh :

Mã số thuế : 8888888888

            Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh này.

            Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên

                         Đại diện bên B (Bên Mua)                                      Đại diện bên A (Bên Bán)

Biên bản điều chỉnh hóa đơn  hình thức thanh toán mẫu số 2

CTY TNHH TM – SX ABCD                                            Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

     1111 abhjfgjtjkytkultlulylu                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                     ——————-

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

– Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế. 

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY TNHH TM – SX ABCD

            Địa chỉ           :     TP.HCM

            Mã số thuế     :     9999999999

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY TNHH TM – SX XYZ

            Địa chỉ           :     123456 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM

            Mã số thuế     :     8888888888

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

            Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 18/11/2014 Ký Hiệu HH/11P số 1231234  Trị giá 555.444.222 đồng.

            Nguyên nhân : Sai Tên đơn vị và địa chỉ của người mua.

 • Nội dung trước khi điều chỉnh :

Tên đơn vị: CTY TNHH TM – SX ZXY

Địa chỉ : 123456 Trường Chinh, Quận Tân Phú, TP.HCM

 • Nội dung sau khi điều chỉnh :

Tên đơn vị: CTY TNHH TM – SX XYZ

Địa chỉ : 123456 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM

            Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh này.

            Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

                        Đại diện bên B (Bên Mua)                                      Đại diện bên A (Bên Bán)

Biên bản điều chỉnh hóa đơn hình thức thanh toán  mẫu số 3

CTY TNHH TM – SX ABCD                                            Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

     1111 abhjfgjtjkytkultlulylu                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                    ——————-

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

– Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế. 

Hôm nay ngày 11 tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY TNHH TM – SX ABCD

            Địa chỉ           :     Số 123456 Tân Bình, P.HCM

            Mã số thuế     :     9999999999

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

 

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY TNHH TM – SX XYZ

            Địa chỉ           :     123456 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM

            Mã số thuế     :     8888888888

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

 

            Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 18/11/2014 Ký Hiệu HH/11P số 1231234  Trị giá 110.000 đồng.

            Nguyên nhân : Sai  thuế suất thuế GTGT và tiền thuế gtgt. Chi tiết như sau:

 

Cộng tiền hàng

Thuế suất gtgt

Tiền thuế gtgt

Tổng cộng thanh toán

Nội dung sai

100.000

10%

10.000

110.000

Nội dung đúng

100.000

5%

5.000

105.000

Chênh lệch

0

 

5.000

5.000

            Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh phần chênh lệch này.

            Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

                         Đại diện bên B (Bên Mua)                                      Đại diện bên A (Bên Bán)

Biên bản điều chỉnh hóa đơn hình thức thanh toán  mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A Công ty ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ……………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):  ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

BÊN B Công ty …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ……………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):  ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: ……………………
 • Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
 • Giá trị hóa đơn: ……………………………..
 • Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

 • Trước ghi là: ……………………………………………………………………………
 • Nay điều chỉnh là: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Biên bản điều chỉnh hóa đơn hình thức thanh toán mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A Công ty ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ……………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):  ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

BÊN B Công ty …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….    

Điện thoại: ……………………………………………. MST: …………………………………………………….                         ………………………………………………………………………..

Do Ông (Bà):  ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………….

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: ……………………
 • Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
 • Giá trị hóa đơn: ……………………………..
 • Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

 • Trước ghi là: ……………………………………………………………………………
 • Nay điều chỉnh là: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Leave a Comment