Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn song ngữ

Biên bản điều chỉnh hóa đơn song ngữ mẫu số 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN – …

Biên bản điều chỉnh hóa đơn song ngữ mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …/ …/ 20…,tại địa chỉ:… Chúng tôi gồm có:

BÊN A BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:……………………………………………………………………..

BÊN B BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:…

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: …ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Và lập hóa đơn điều chỉnh sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: … ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Lý do điều chỉnh: …

 • Trước ghi là: …
 • Nay điều chỉnh là: …

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

————–

THE MINUTES OF INVOICE ADJUSTMENT

– Pursuant to Decree No: 51/2010/ND-CP of Government in May 17th, 2010 about Law on providing for goods sale and service provision invoices.

– Pursuant to Decree No: 04/2014/ND-CP of Government in January 17th, 2014 about amending and supplementing a number of Articles of the providing for goods sale and service provision invoices

– Pursuant to Circular No: 39/2014/TT-BTC of Government in March 17th, 2014 about guiding for execution the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP of Government in May 14th , 2010 and Decree No. 04/2014/ND-Cp dated January 17, 2014 on sale invoices

– Pursuant to Circular No. 32/2011/TT-BTC of Government in March 14th, 2011 about guiding the creation, issuance and use of E-Invoices for goods sale and service provision

Today, … …, …, in…we include:

PARTY A: THE PARTY DELIVERED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

PARTY: THE PARTY RECEIVED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

The two parties agreed to make this minutes to adjust the following invoice (VAT):

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

And issue the following adjustment invoice:

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

Reason for adjustment:

 • Previous record is: …
 • This adjustment is:…

We committed and have fully responsibility for adjusting invoices and issuing invoices for this adjustment.

This minutes is made in 02 copies with the same legal value, Party A keeps 01 copy, Party B keeps 01 copy.

REPRESENTED BY PARTY A

 (Sign and seal)

 

REPRESENTED BY PARTY B

 (Sign and seal)

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn song ngữ mẫu số 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …/ …/ 20…,tại địa chỉ:… Chúng tôi gồm có:

BÊN A BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:……………………………………………………………………..

BÊN B BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:…

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: …ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Và lập hóa đơn điều chỉnh sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: … ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Lý do điều chỉnh: …

 • Trước ghi là: …
 • Nay điều chỉnh là: …

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

————–

THE MINUTES OF INVOICE ADJUSTMENT

– Pursuant to Decree No: 51/2010/ND-CP of Government in May 17th, 2010 about Law on providing for goods sale and service provision invoices.

– Pursuant to Decree No: 04/2014/ND-CP of Government in January 17th, 2014 about amending and supplementing a number of Articles of the providing for goods sale and service provision invoices

– Pursuant to Circular No: 39/2014/TT-BTC of Government in March 17th, 2014 about guiding for execution the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP of Government in May 14th , 2010 and Decree No. 04/2014/ND-Cp dated January 17, 2014 on sale invoices

– Pursuant to Circular No. 32/2011/TT-BTC of Government in March 14th, 2011 about guiding the creation, issuance and use of E-Invoices for goods sale and service provision

Today, … …, …, in…we include:

PARTY A: THE PARTY DELIVERED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

PARTY: THE PARTY RECEIVED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

The two parties agreed to make this minutes to adjust the following invoice (VAT):

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

And issue the following adjustment invoice:

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

Reason for adjustment:

 • Previous record is: …
 • This adjustment is:…

We committed and have fully responsibility for adjusting invoices and issuing invoices for this adjustment.

This minutes is made in 02 copies with the same legal value, Party A keeps 01 copy, Party B keeps 01 copy.

REPRESENTED BY PARTY A

 (Sign and seal)

 

REPRESENTED BY PARTY B

 (Sign and seal)

 

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn song ngữ mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …/ …/ 20…,tại địa chỉ:… Chúng tôi gồm có:

BÊN A BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:………………………..

BÊN B BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:…

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: …ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Và lập hóa đơn điều chỉnh sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: … ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Lý do điều chỉnh: …

 • Trước ghi là: …
 • Nay điều chỉnh là: …

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

————–

THE MINUTES OF INVOICE ADJUSTMENT

– Pursuant to Decree No: 51/2010/ND-CP of Government in May 17th, 2010 about Law on providing for goods sale and service provision invoices.

– Pursuant to Decree No: 04/2014/ND-CP of Government in January 17th, 2014 about amending and supplementing a number of Articles of the providing for goods sale and service provision invoices

– Pursuant to Circular No: 39/2014/TT-BTC of Government in March 17th, 2014 about guiding for execution the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP of Government in May 14th , 2010 and Decree No. 04/2014/ND-Cp dated January 17, 2014 on sale invoices

– Pursuant to Circular No. 32/2011/TT-BTC of Government in March 14th, 2011 about guiding the creation, issuance and use of E-Invoices for goods sale and service provision

Today, … …, …, in…we include:

PARTY A: THE PARTY DELIVERED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

PARTY: THE PARTY RECEIVED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

The two parties agreed to make this minutes to adjust the following invoice (VAT):

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

And issue the following adjustment invoice:

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

Reason for adjustment:

 • Previous record is: …
 • This adjustment is:…

We committed and have fully responsibility for adjusting invoices and issuing invoices for this adjustment.

This minutes is made in 02 copies with the same legal value, Party A keeps 01 copy, Party B keeps 01 copy.

REPRESENTED BY PARTY A

 (Sign and seal)

 

REPRESENTED BY PARTY B

 (Sign and seal)

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn song ngữ mẫu số 4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …/ …/ 20…,tại địa chỉ:… Chúng tôi gồm có:

BÊN A BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:……………………………………………………………………..

BÊN B BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:…

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: …ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Và lập hóa đơn điều chỉnh sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: … ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Lý do điều chỉnh: …

 • Trước ghi là: …
 • Nay điều chỉnh là: …

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

————–

THE MINUTES OF INVOICE ADJUSTMENT

– Pursuant to Decree No: 51/2010/ND-CP of Government in May 17th, 2010 about Law on providing for goods sale and service provision invoices.

– Pursuant to Decree No: 04/2014/ND-CP of Government in January 17th, 2014 about amending and supplementing a number of Articles of the providing for goods sale and service provision invoices

– Pursuant to Circular No: 39/2014/TT-BTC of Government in March 17th, 2014 about guiding for execution the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP of Government in May 14th , 2010 and Decree No. 04/2014/ND-Cp dated January 17, 2014 on sale invoices

– Pursuant to Circular No. 32/2011/TT-BTC of Government in March 14th, 2011 about guiding the creation, issuance and use of E-Invoices for goods sale and service provision

Today, … …, …, in…we include:

PARTY A: THE PARTY DELIVERED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

PARTY: THE PARTY RECEIVED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

The two parties agreed to make this minutes to adjust the following invoice (VAT):

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

And issue the following adjustment invoice:

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

Reason for adjustment:

 • Previous record is: …
 • This adjustment is:…

We committed and have fully responsibility for adjusting invoices and issuing invoices for this adjustment.

This minutes is made in 02 copies with the same legal value, Party A keeps 01 copy, Party B keeps 01 copy.

REPRESENTED BY PARTY A

 (Sign and seal)

 

REPRESENTED BY PARTY B

 (Sign and seal)

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn song ngữ mẫu số 5

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …/ …/ 20…,tại địa chỉ:… Chúng tôi gồm có:

BÊN A BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:……………………………………………………………………..

BÊN B BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Tên tổ chức: …

Địa chỉ:… 

Điện thoại:… MST:…

Người đại diện theo pháp luật:… Chức vụ:…

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: …ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Và lập hóa đơn điều chỉnh sau:

 • Mẫu số: …
 • Ký hiệu: … ngày …/…/20…
 • Giá trị hóa đơn: …
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: …

Lý do điều chỉnh: …

 • Trước ghi là: …
 • Nay điều chỉnh là: …

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

————–

THE MINUTES OF INVOICE ADJUSTMENT

– Pursuant to Decree No: 51/2010/ND-CP of Government in May 17th, 2010 about Law on providing for goods sale and service provision invoices.

– Pursuant to Decree No: 04/2014/ND-CP of Government in January 17th, 2014 about amending and supplementing a number of Articles of the providing for goods sale and service provision invoices

– Pursuant to Circular No: 39/2014/TT-BTC of Government in March 17th, 2014 about guiding for execution the Government’s Decree No. 51/2010/ND-CP of Government in May 14th , 2010 and Decree No. 04/2014/ND-Cp dated January 17, 2014 on sale invoices

– Pursuant to Circular No. 32/2011/TT-BTC of Government in March 14th, 2011 about guiding the creation, issuance and use of E-Invoices for goods sale and service provision

Today, … …, …, in…we include:

PARTY A: THE PARTY DELIVERED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

PARTY: THE PARTY RECEIVED INVOICE

Oranization name:…

Address:…

Phone:… Tax Registration Number:…

Legal representative:…Position:…

The two parties agreed to make this minutes to adjust the following invoice (VAT):

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

And issue the following adjustment invoice:

 • Denominator:…
 • Symbol:…date…/…/20…
 • Invoice value:…
 • Name of goods and services:…

Reason for adjustment:

 • Previous record is: …
 • This adjustment is:…

We committed and have fully responsibility for adjusting invoices and issuing invoices for this adjustment.

This minutes is made in 02 copies with the same legal value, Party A keeps 01 copy, Party B keeps 01 copy.

REPRESENTED BY PARTY A

 (Sign and seal)

 

REPRESENTED BY PARTY B

 (Sign and seal)

 

 

 

 

Leave a Comment