Giáo án bài Phân tích một khẩu phần cho trước thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 40 Phân tích một khẩu phần cho trước   1/ MỤC TIÊU: 1.  Kiến thức : – Nắm vững các bước thành lập khẩu phần. – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

40 Phân tích một khẩu phần cho trước

 

1/ MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức :

– Nắm vững các bước thành lập khẩu phần.

– Biết đánh giá định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu.

– Biết tự xây dựng khẩu phần hợp lý cho bản thân.

 2. Kỹ năng:

– Rèn kỹ năng phân tích, tính toán, liên hệ thực tế.

1. 3. Thái độ:

– Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, chống suy dinh dưỡng, béo phì.

1.4. Định hướng các năng lực  được hình thành

–  Năng lực) chung: NL sử dụng ngôn ngữ, NL tự học, NL giao tiếp, NL hợp tác, NL tự quản lí , NL tư duy.  

– NL chuyên biệt:

+ NL kiến thức sinh học

2. Tiến trình tổ chức hoạt động học tập

2.1. Ổn định tổ chức lớp

2.2. Kiểm tra bài cũ

– Không tiến hành

2. 3. Nội dung bài mới:

* Đặt vấn đề.

Dựa trên những nguyên tắc đó chúng ta sẽ thử phân tích 1 khẩu phần mẫu và trên cơ sở đó tự xây dựng cho mình một khẩu phần ăn hợp lý.

Hoạt động của giáo viên và học sinh         Nội dung bài học

Hoạt động 1:Tìm hiểu cách lập 1 khẩu phần ăn( 7’)

– GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK.

–  GV lÇn l­ît giíi thiÖu c¸c b­íc tiÕn hµnh:

+ B­íc 1: H­íng dÉn néi dung b¶ng 37.1

 A: L­îng cung cÊp 

 A1: L­îng th¶i bá

 A2: L­îng thùc phÈm ¨n ®­îc

+ B­íc 2:GV lÊy 1 VD ®Ó nªu c¸ch tÝnh.

– Gv yêu cầu hs nêu các bước laapk khẩu phần ăn?

=> Hs suy nghĩ, trả lời đạt:

– B­íc 1: KÎ b¶ng tÝnh to¸n theo mÉu tõ nhµ.

– B­íc 2: §iÒn tªn thùc phÈm vµ sè l­îng cung cÊp vµo cét A.

+ X¸c ®Þnh l­îng th¶i bá:

      A1= A (tØ lÖ %)

+ X¸c ®Þnh l­îng thùc phÈm ¨n ®­îc:

      A2= A – A1

– B­íc 3: TÝnh gi¸ trÞ thµnh phÇn ®• kª trong b¶ng vµ ®iÒn vµo cét thµnh phÇn dinh d­ìng, n¨ng l­îng, muèi kho¸ng, vitamin.

– B­íc 4:

+  Céng c¸c sè liÖu ®• liÖt kª.

+ Céng ®èi chiÕu víi b¶ng “Nhu cÇu khuyÕn nghÞ cho ng­êi ViÖt Nam” tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh chÕ ®é ¨n cho hîp lÝ.

– HS tự nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi, bổ sung, GV phân tích các ví dụ để HS nắm vững các bước phân tích. HS tự  rút ra kết luận.

Hoạt động 2:Tìm hiểu cách đánh giá 1 khẩu phần ăn(10’)

– GV yêu cầu HS đọc khẩu phần mẫu của một bạn nữ sinh lớp 8.

– Làm thế nào để biết được khẩu phần này đã phù hợp hay chưa?

=> Ta cần tính toán năng lượng có trong thức ăn rồi đánh giá dựa vào bảng nhu cầu năng lượng SGK/ 118, 119.

– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, tính toán các giá trị và điền vào chổ có dấu (?) trong bảng 37.2

– HS thảo luận nhóm, hoàn thành đáp án. GV đưa đáp án.

– GV tiếp tục yêu cầu HS hoàn thành bảng 37.3, so sánh với nhu cầu khuyến nghị và bổ sung, điều chỉnh hợp lý với hoàn cảnh gia đình và tình hình kinh tế của địa phương mà vẫn phù hợp với bản thân.

Hoạt động 3. Hoàn thành bản thu hoạch(15’)

– GV yêu cầu HS hoàn thành bài thu hoạch theo mẫu.     1. Cách phân tích một khẩu phần

 

* Kết luận:

+ Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu bảng 37.1 SGK.

+ Bước 2: Điền tên thực phẩm, tính lượng A, A1, A2.

+ Bước 3: Tính giá trị dinh dưỡng của từng loại thực phẩm ghi trong bảng.

+ Bước 4: Cộng các số liệu đã liệt kê.

– Đối chiếu với bảng nhu cầu khuyến nghị dành cho người Việt Nam, so sánh và bổ sung hợp lý.

 

2. Đánh giá một khẩu phần

3. Thu hoạch

 

– Nội dung bảng 37.2, 37.3

– Khẩu phần ăn của bản thân đã được điều chỉnh.

 

 

§¸p ¸n b¶ng 37.2 – B¶ng sè liÖu khÈu phÇn

Thùc phÈm (g)   Träng l­îng           Thµnh phÇn dinh d­ìng  N¨ng l­îng

                A             A1           A2           Pr«tªin  Lipit        Gluxit    Kcal

G¹o tΠ    400         0              400         31,6        4              304,8     137

C¸ chÐp                100         40           60           9,6          2,16        0              57,6

Tæng céng                                                          80,2        33,31     383,48   2156,85

 

§¸p ¸n b¶ng 37.3 B¶ng ®¸nh gi¸

                N¨ng l­îng            Pr«tªin  Muèi kho¸ng      Vitamin

                                                Canxi     S¾t         A             B1           B2           PP           C

KÕt qu¶ tÝnh to¸n           2156,85 80,2×60% = 48,12              486,8     26,72     1082,5   1,23        0,58        36,7        88,6x

50%

= 44,3

Nhu cÇu ®Ò nghÞ             2200       55           700         20           600         1,0          1,5          16,4        75

Møc ®¸p øng nhu cÇu (%)             98,04     87,5        69,53     118,5     180,4     123         38,7        223,8     59

 

2. 4. Củng cố:

                GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS

2. 5. Dặn dò:

– Hoàn thành bài thu hoạch

– Đọc bài 38. Ôn tập lại kiến thức hệ bài tiết của lớp thú.

Leave a Comment