Giáo án bài Tiêu hóa và hoạt động của hệ tiêu hóa thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 60 Tiêu hóa và hoạt động của hệ tiêu hóa I. Nội dung chuyên đề 1. Mô tả chuyên đề  – Sinh học 8: + Bài …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

60 Tiêu hóa và hoạt động của hệ tiêu hóa

I. Nội dung chuyên đề

1. Mô tả chuyên đề

 – Sinh học 8:

+ Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá.

+ Bài 25: Tiêu hoá ở khoang  miệng.

+ Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt.

+ Bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày.

+ Bài 28: Tiêu hoá ở ruột non.

2. Mạch kiến thức của chuyên đề

– Khái niệm tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

– Quá trình tiêu hóa ở khoang miệng, vai trò của các enzim tiêu hóa trong nước bọt

– Quá trình tiêu hóa ở dạ dày, vai trò của các enzim tiêu hóa trong dạ dày

– Quá trình tiêu hóa ở ruột

– Vệ sinh cơ quan tiêu hóa

3. Thời lượng của chuyên đề

Tổng số tiết        Tuần

thực hiện             Tiê‎t theo KHDH Tiết theo chủ đề               Nội dung của từng hoạt động

6              13-15     25           1              Hoạt động 1:Thức ăn và sự tiêu hóa

                                                                Hoạt động 2: Tìm hiểu các cơ quan tiêu hóa

                                26           2              Hoạt động 3: Tìm hiểu về tiêu hóa ở khoang miệng

                                                                Hoạt động 4: Tìm hiểu hoạt động nuốt và đẩy thức ăn xuống thực quản

                                27           3              Hoạt động 5 :TH:  Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

                                28           4              Hoạt động 6: Tìm hiểu cấu tạo dạ dày

                                                                Hoạt động 7: Tìm hiểu tiêu hóa ở dạ dày

                                29           5              Hoạt đông 8: Tìm hiểu cấu tạo của ruột non

                                                                Hoạt động 9: Tìm hiểu tiêu hóa ở ruột non

II 61 Trao đổi chất và năng lượng

I. Nội dung chuyên đề

1. Mô tả chuyên đề

Sinh học 8

+ Bài 31: Trao đổi chất

+ Bài 32: Chuyển hoá

+ Bài 33: Thân nhiệt

2. Thời lượng của chuyên đề

Tổng số tiết        Tuần

thực hiện             Tiê‎t theo

KHDH    Tiết theo chủ đề               Nội dung của từng hoạt động

3              16, 17    32           1              Hoạt động 1: Tìm hiểu trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài

                                                                Hoạt động 2: Tìm hiểu trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong

                                                                Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và cấp độ cơ thể

                                33           2              Hoạt đông 4: Tìm hiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng

                                                                Hoạt động 5: Tìm hiểu chuyển hóa cơ bản

                                                                Hoạt động 6: Tìm hiểu sự chuyển hóa vật chất và năng lượng

34           3              Hoạt động 7: Tìm hiểu về thân nhiệt

                                                                Hoạt động 8: Tìm hiểu sự điều hòa thân nhiệt

                                                                Hoạt động 9: Tìm hiểu cơ chế phòng chống nóng lạnh

 

Leave a Comment