Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sai mã số thuế

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sai mã số thuế mẫu số 1 Tên công ty ……………. Địa chỉ: ………………. ĐT: ………….. Fax: …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập …

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sai mã số thuế mẫu số 1

Tên công ty …………….

Địa chỉ: ……………….

ĐT: ………….. Fax: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

 

…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………………………… ký ngày….tháng….năm …. giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:…………………………….

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:…………………………….

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số………………. do Công ty……………………… xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng……………………………………………………………….

Thành tiển:………………………………………………………………………………….

Cộng tiền hàng:……………………………………………………………………………

 

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã……………… ở mục…………………..

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số………………………………………………. ngày…………………….

Bên A
(Ký tên, đóng dấu)

Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………… MST: ………………………………………….

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. MST: ……………………………………………………

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ………………  ngày …………….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………..  

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

 

 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế mẫu số 3

Tên công ty …………….

Địa chỉ: ……………….

ĐT: ………….. Fax: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

 

…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………………………… ký ngày….tháng….năm …. giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:…………………………….

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………………………………. Chức vụ:…………………………….

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số………………. do Công ty……………………… xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng……………………………………………………………….

Thành tiển:………………………………………………………………………………….

Cộng tiền hàng:……………………………………………………………………………

Thuế suất GTGT: ………………….. % Tiền thuế GTGT:………………………

Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………..

Được điều chỉnh với nội dung như sau.

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã……………… ở mục…………………..

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số………………………………………………. ngày…………………….

Bên A
(Ký tên, đóng dấu)

Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………… MST: ………………………………………….

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. MST: ……………………………………………………

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ………………  ngày …………….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………..  

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

 

 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế  mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A Công ty ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

Điện thoại: ……………………………………………………………….. MST: …………………………………………………………………………                                 …………………………………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):        ……………………………………………………… Chức vụ:  

 

BÊN B Công ty ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

Điện thoại: ……………………………………………………………….. MST: …………………………………………………………………………                                 …………………………………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):        ……………………………………………………… Chức vụ:  

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

  • Mẫu số: ……………………
  • Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
  • Giá trị hóa đơn: ……………………………..
  • Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………..

  • Trước ghi là: ……………………………………………………………………………
  • Nay điều chỉnh là: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

     

Leave a Comment